AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Ústav teoretické a aplikované mechaniky

se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru mechaniky tuhé fáze (s převažujícím zaměřením na stavební konstrukce) a je orientován zejména na dynamiku konstrukcí (stochastickou dynamiku, aerodynamiku, aeroelasticitu), nelineární mechaniku, mechaniku materiálů (klasických i neklasických), mechaniku porušování, mikromechaniku, biomechaniku a mechaniku zemin, na analýzu vlastností konstrukcí, jejich elementů i jejich spolehlivosti.

 

Více zde...

ustav_na-web_smaller.png

 

Přednáška doc. J. Voráčka

14.9.2020

Přednáška doc. Voráčka na téma Datová analýza a modelování pomocí technik strojového učení se uskuteční  ve středu 16. září 2020 ve 14:00 budově ITAM na Proseku

více zde

Pod ochranou sv. Josefa - Hledání příběhu tesařského řemesla v českých zemích

15.9.2020

Dne 14.8. v 16 hodin proběhla v prostorách Sýpky v Prostřední Suché vernisáž výstavy "Pod ochranou sv. Josefa - Hledání příběhu tesařského řemesla v českých zemích". Výstava vznikla ve spolupráci Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky a Národního muzea v přírodě s podporou projektu „Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva" (DG16P02M026) financovaného v rámci programu Národní a kulturní identity Ministerstva kultury České republiky. Výstava v Sýpce potrvá 2 roky a je vedle vědeckých publikací, metodiky, památkových postupů, knihy či aplikace mapující dřevěné konstrukce v ČR, významným výstupem pětiletého projektu. Výstava také završuje mnohaletou výzkumnou spolupráci institucí sledující kritický rozbor postupů od výběru dříví po ruční opracování a úpravy užívané při řemeslném opracování dřeva, návrzích pro údržbu, opravy a restaurování historických dřevěných objektů.

více zde

Omítková dílna v Chebu

1.9.2020

Ve dnech 8. – 23. května 2020 proběhla akce „Omítková dílna“ pořádaná Nadačním fondem Historický Cheb ve spolupráci s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Během akce se kromě jiného uskutečnila přednáška a ukázka přípravy repliky historické omítky a lité maltové podlahy podle historických vzorů.

více zde

Projekt STRENCH navazuje na ProteCHt2save a RUINS

31.8.2020

Na začátku března jsme na ÚTAM AV ČR spolu s dalšími zahraničními partnery ze Střední Evropy začali pracovat na novém projektu Interreg Central Europe STRENCH. Problematika projektu, která se týká prevetivní ochrany a záchrany památek před dopady živelných pohrom, které souvisí s často zmiňovanou změnou klimatu, není nová. Mimo jiné ji řešily projekty ProteCHt2save a RUINS (oba Interreg Central Europe), kterých se ÚTAM jako jeden z partnerů také účastnil. STRENCH využívá výsledků těchto (a dalších) projektů a dále je rozšiřuje, zdokonaluje a, co je důležité, klade si za cíl uvést je do praxe. Konkrétně to znamená, že jedním z hlavních cílů projektu je zahrnutí ochrany kulturního dědictví do národních a regionálních plánů pro snižování rizik katastrof.
 

více zde

Experimentální měření konstrukce III. nádvoří na Pražském hradě

25.8.2020

V rámci řešení programu Strategie AV 21 a projektu TAČR „Skryto pod povrchem“ proběhlo dne 6. 8. 2020 experimentální měření zátěže konstrukce desky na III. nádvoří, která ve své jižní třetině chrání významný archeologický areál s památkami datovanými do období od 10. do 14./15. století.

 

více zde

Renesanční štuková díla zámku v Telči

21.7.2020

Renesanční štuková díla zámku v Telči v kontextu dějin umění, technologie a restaurování od kolektivu autorů Pavel Waisser - Jana Waisserová - Renata Tišlová - Petra Hečková pojednává o renesančních štukaturách na zámku Telč.

více zde

Newsletter ÚTAM 1/2020

17.6.2020

Vyšlo jarní číslo Newsletteru ÚTAM AV ČR. Čeká na vás článek z Oddělení vápenných technologií o barokních technikách štuku, pomocí rentgenové tomografie si přečteme proklínací tabulku a přiblížíme vám také problematiku degradace mikrostruktury betonu v agresivním prostředí v článku z Oddělení materiálového výzkumu. To a ještě více najdete v novém Newsletteru 1/2020 ke stažení zde. Anglickou verzi naleznete zde.

více zde

Závěrečná webkonference ProteCHt2save

28.5.2020

Srdečně zveme kolegy i širokou veřejnost na závěrečnou webkonferenci projektu ProteCHt2save, která se uskuteční 23. června 2020 od 9:15 přes aplikaci Zoom. Konference nese název Cultural Heritage Climate Change a je vyvrcholením tříletého projektu podporováného z programu Interreg Central Europe. Veškeré informace a možnost registrace naleznete zde.

více zde

Seminář projektu RUINS - Torzální památky

14.5.2020

Ve čtvrtek 21. května 2020 od 9:30 proběhne v rámci projektu RUINS, který je finančně podpořený programem Interreg Central Europe, seminář „TORZÁLNÍ PAMÁTKY – historické, technické i manažerské aspekty péče“ spolupořádaný Národním památkovým ústavem (Územní odborné pracoviště v Telči) a Geoparkem Vysočina.

 

více zde

Vítr je stále hrozbou pro mostní konstrukce

13.5.2020

Kmitající most Hu-Men v čínské provincii Quan-Dong v praxi ukázal  fenomén, na který již dříve ve svých studiích upozorňovali pracovnící z Oddělení dynamicky a aerodynamiky Ústavu teroretické a aplikované mechaniky AV ČR. Analýzou oscilací, které by mohly vznikat v důsledku úmístění protivětrných bariér na mostní konstrukci, se kolegové z ÚTAM AV ČR zabývali jako jedni z prvních na světě.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde

Patrimonia

Patrimonia je výzkumný program určený pro mládež, díky kterému se studenti zejména středních škol mohou sami podílet na ochraně kulturního dědictví, vyzkoušet si vědeckou práci pod dohledem odborníků a nacházet zajímavá fakta a souvislosti z jejich okolí. Projekt si zároveň klade za cíl zdokumentovat a uchovat naše drobné kulturní dědictví - např. mizející rodinné památky (dopisy, deníky), ústní svědectví, staré cesty a další. Patrimonia využívá potenciál školních i jiných skupin mládeže, kteří svým sběrem dat s pomocí moderních informačních technologií mohou poskytnout detailní podklady pro vytvoření digitálního atlasu kulturního dědictví.

více zde

Mondis

MONDIS (zkratka anglického MONument Damage Information System) je výzkumný projekt zpracovávaný Katedrou kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky. Mezi hlavní cíle projektu náleží integrace stávajících znalostí a odborných podkladů z oblasti ochrany kulturního dědictví včetně posílení vzájemné spolupráce a výměna zkušeností. Projekt MONDIS je určen k podpoře profesionálních pracovníků zabývajících se stavebně-technickým stavem památkových objektů i návrhy na odpovídající opatření či stavební zásahy. K tomuto dochází s využitím znalostního systému určeného pro dokumentaci a analýzu poruch a poškození památkových objektů.

více zde

Climatic Wind Tunnel

Designed as a closed circuit with controlled wind velocity and temperature conditions. It consists of climatic and aerodynamic parts. While the aerodynamic part provides well-fitted conditions to study wind effects on scaled model of prototypes, an equipment of the climatic part is suited for investigation of influences of weather including the wind, temperature, rain and heat radiation. Using the cooling/heating exchanger, cycle temperature changing of the airflow is available in the whole tunnel within the range of -10 to 30 C in relatively short time period. Integral part of the tunnel equipment consists of instruments for airflow diagnostic, data acquisition system, direct pressure surface measurement, precise thermometry and of many other types of handy accessories for instant use. Workshops for manufacturing of testing models are available in the same building.

více zde

Calcarius

Stránky jsou věnovány historické výrobě vápna a souvisejícím vápenným technologiím, tradičnímu řemeslnému zpracování a uplatnění vápna ve stavebnictví. Hlavním zájmem je jejich komplexní poznání, materiálový výzkum a rekonstrukce historických dobových postupů. Společnou snahou je z rozličných pohledů upozornit na unikátní historické technologie, které byly v minulosti úspěšně používány, ale dnes jsou již z velké části zapomenuty. Stránky jsou budovány jako otevřené se snahou o postupné doplňování informací vážících se k danému tématu od širokého kolektivu odborníků z oborů výzkumu stavebních hmot, stavební historie, archeologie apod.

více zde