AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Ústav teoretické a aplikované mechaniky

se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru mechaniky tuhé fáze (s převažujícím zaměřením na stavební konstrukce) a je orientován zejména na dynamiku konstrukcí (stochastickou dynamiku, aerodynamiku, aeroelasticitu), nelineární mechaniku, mechaniku materiálů (klasických i neklasických), mechaniku porušování, mikromechaniku, biomechaniku a mechaniku zemin, na analýzu vlastností konstrukcí, jejich elementů i jejich spolehlivosti.

 

Více zde...

ustav_na-web_smaller.png

 

Tender fo additional postdoctoral position

22.1.2021

The Director of the Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences is pleased to announce the launch of a tender for an additional postdoctoral position for the project "CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016918 Rozvoj lidských zdrojů ÚTAM AV ČR" (Development of Human Resources at ITAM CAS), for the "Dynamics and Wind Engineering" activity.

více zde

Článek R. Ševčíka, A. Vianiho a D. Machové v Elettra Highlights 2019-2020

21.1.2021

V prestižní ročence Elettra synchrotron Highlights za roky 2019-2020 byl mezi těmi nejlepšími za uplynulé dva roky zahrnut článek věnující se změně mikrostruktury vápence po aplikaci nanovápna v kombinaci s polymorfy uhličitanu vápenatého, od autorského týmu z Oddělení materiálového výzkumu ve složení Radek Ševčík, Alberto Viani a Dita Machová. Na článku se dále podíleli výzkumníci z Elettra-Sincrotrone Trieste (Itálie) a Jülich Centre for Neutron Science JCNS at MLZ (Německo).

více zde

Metodika mapování historických měst

30.12.2020

Dne 11. 12. 2020 se uskutečnil online přenos z FA ČVUT v Praze III. mezinárodního workshopu k projektu MK ČR NAKI II – DG16P02R025 – „Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky“. Workshop se konal za účasti zástupců technických univerzit z Prahy, Bratislavy a Krems a Akademie věd ČR.

více zde

Newsletter EXTRA

29.12.2020

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR vydal nové číslo Newsletteru, tentokrát s přízviskem EXTRA, protože se jedná o zvláštní číslo věnované pouze Strategii AV21, konkrétně programu č. 23 "Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život".

Newsletter EXTRA (2/2020) k přečtení zde.

více zde

Petr Koudelka získal Cenu Stanislava Hanzla a Cenu Josefa Hlávky

27.11.2020

Ing. Petr Koudelka, Ph.D. z Oddělení biomechaniky ÚTAM AV ČR získal v letošním roce hned dvě ocenění za svou vědeckou práci - Cenu Stanislava Hanzla a Cenu Josefa Hlávky. Srdečně blahopřejeme!

více zde

Studie: použití nanovápna pro konzervování

9.11.2020

Kulturní objekty postavené z vápenných materiálů jsou často vystaveny nepříznivým povětrnostním podmínkám, které na nich mohou nápachat nezanedbatelné škody. Pro jejich ochranu a konzervování se v poslední době používá tzv. nanovápno. Jak účinně tento materiál dokáže ochránit kulturní objekty zkoumali čeští, němečtí a italští vědci - mezi nimi také naši kolegové z Centra Telč ÚTAM AV ČR, Radek Ševčík, Dita Machová a Alberto Viani - v Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ). Použili přitom zcela neinvazivní metody.

více zde

Výstava NAKI o historických městech na ČT

30.10.2020

V pondělí 26. října 2020 odvysílala Česká televize reportáž o právě probíhající výstavě s názvem Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České republiky. Výstava představuje výsledky projektu NAKI, na kterém se kromě Fakulty architektury ČVUT podíleli také naši kolegové z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, a je umístěna v pražské Galerii Jaroslava Fragnera. Po odeznění pandemie se počítá s jejím přemístěním do měst, která byla v rámci projektu zkoumána.

více zde

Announcement 1st IPERION HS TNA call

27.10.2020

ITAM CAS as a member of the IPERION HS consortium is delighted to announce the 1st Call for proposals on November 2nd, for Transnational Access (TNA) to a wide range of high-level scientific instruments, methodologies, data and tools for advancing knowledge and innovation in the field of Heritage Science. This call is a great opportunity to develop an idea or implement research.

více zde

Workshop Strategie AV21 v Branišovicích

12.10.2020

V rámci tématu 8: „Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech“ (vedoucí tématu Ing. Vilém Neděla, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR) a tématu 10: „Materiály, jejich historie a technologie pro konzervaci a restaurování památek“ (vedoucí tématu doc. Ing. Zuzana Slížková, Ph.D., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR) výzkumného programu Strategie AV21 Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život se ve dnech 1. – 2. 10. 2020 uskutečnil workshop s názvem „Pokročilé diagnostické metody pro studium stavebních materiálů“.

více zde

Living Danube Limes - zahájení projektu

12.10.2020

Projekt “Living Danube Limes” financovaný z fondů EU, který spojuje partnery z 10 podunajských zemí (mezi nimi i ÚTAM AV ČR), a který si klade za cíl implementaci velkého počtu opatření k ochraně historické infrastruktury a rozvoji turistického potenciálu 2000 let starého římského dědictví na Dunaji, začal na začátku července 2020. Speciální součástí projektu bude dokonale autentická rekonstrukce římské dunajské lodi ze 4. století n. l.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde

Patrimonia

Patrimonia je výzkumný program určený pro mládež, díky kterému se studenti zejména středních škol mohou sami podílet na ochraně kulturního dědictví, vyzkoušet si vědeckou práci pod dohledem odborníků a nacházet zajímavá fakta a souvislosti z jejich okolí. Projekt si zároveň klade za cíl zdokumentovat a uchovat naše drobné kulturní dědictví - např. mizející rodinné památky (dopisy, deníky), ústní svědectví, staré cesty a další. Patrimonia využívá potenciál školních i jiných skupin mládeže, kteří svým sběrem dat s pomocí moderních informačních technologií mohou poskytnout detailní podklady pro vytvoření digitálního atlasu kulturního dědictví.

více zde

Mondis

MONDIS (zkratka anglického MONument Damage Information System) je výzkumný projekt zpracovávaný Katedrou kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky. Mezi hlavní cíle projektu náleží integrace stávajících znalostí a odborných podkladů z oblasti ochrany kulturního dědictví včetně posílení vzájemné spolupráce a výměna zkušeností. Projekt MONDIS je určen k podpoře profesionálních pracovníků zabývajících se stavebně-technickým stavem památkových objektů i návrhy na odpovídající opatření či stavební zásahy. K tomuto dochází s využitím znalostního systému určeného pro dokumentaci a analýzu poruch a poškození památkových objektů.

více zde

Climatic Wind Tunnel

Designed as a closed circuit with controlled wind velocity and temperature conditions. It consists of climatic and aerodynamic parts. While the aerodynamic part provides well-fitted conditions to study wind effects on scaled model of prototypes, an equipment of the climatic part is suited for investigation of influences of weather including the wind, temperature, rain and heat radiation. Using the cooling/heating exchanger, cycle temperature changing of the airflow is available in the whole tunnel within the range of -10 to 30 C in relatively short time period. Integral part of the tunnel equipment consists of instruments for airflow diagnostic, data acquisition system, direct pressure surface measurement, precise thermometry and of many other types of handy accessories for instant use. Workshops for manufacturing of testing models are available in the same building.

více zde

Calcarius

Stránky jsou věnovány historické výrobě vápna a souvisejícím vápenným technologiím, tradičnímu řemeslnému zpracování a uplatnění vápna ve stavebnictví. Hlavním zájmem je jejich komplexní poznání, materiálový výzkum a rekonstrukce historických dobových postupů. Společnou snahou je z rozličných pohledů upozornit na unikátní historické technologie, které byly v minulosti úspěšně používány, ale dnes jsou již z velké části zapomenuty. Stránky jsou budovány jako otevřené se snahou o postupné doplňování informací vážících se k danému tématu od širokého kolektivu odborníků z oborů výzkumu stavebních hmot, stavební historie, archeologie apod.

více zde