AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 



Ústav teoretické a aplikované mechaniky

se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru mechaniky tuhé fáze (s převažujícím zaměřením na stavební konstrukce) a je orientován zejména na dynamiku konstrukcí (stochastickou dynamiku, aerodynamiku, aeroelasticitu), nelineární mechaniku, mechaniku materiálů (klasických i neklasických), mechaniku porušování, mikromechaniku, biomechaniku a mechaniku zemin, na analýzu vlastností konstrukcí, jejich elementů i jejich spolehlivosti.

 

Více zde...

ustav_na-web_smaller.png

 

7. Kolokvium WTA - Péče o betonové stavby

19.4.2021

Jménem organizačního týmu, členů WTA – International (TC5 Beton) a projektového týmu JPI-CH CONSECH20, vás srdečně zveme na 7. Kolokvium WTA – Strategie pro konzervaci historických betonových konstrukcí, které se uskuteční dne 10. června 2022.

více zde

Online seminář Regionem za Výzkumem v Kraji Vysočina-výzkumné pracoviště Centrum Telč

19.4.2021

Centrum Telč (ÚTAM AV ČR) a státní agentura CzechInvest Vás srdečně zvou na online seminář dne 6. května 2021 od 10:00, kde Vám představíme naše pracoviště, které má k dispozici mimo jiné i klimatický větrnný tunel nebo laboratoř rentgenové tomografie.

více zde

Webinář E-RIHS a IPERION HS

14.4.2021
What Heritage Science is. An introduction into heritage science and the structure, the offer and the facilities of IPERION HS.

E-RIHS (www.e-rihs.eu) and IPERION HS (www.iperionhs.eu) are organizing a series of webinars, a key source of state-of-the-art information on heritage science research, facilities, policy and impact. It aims at developing a vibrant heritage science community and is intended for anyone involved in interdisciplinary heritage research.

více zde

Research position within the PlaCE ITN

12.4.2021

We are looking for a talented and motivated early-stage researcher.
Research project: Characterisation of binders used for premodern plasters in the ever-changing urban environments (ESR15)

 

více zde

100 let od narození profesora Jaroslava Němce

15.3.2021

15. března letošního roku uplyne 100 let od narození profesora Jaroslava Němce, významného odborníka ve fyzice pevných látek, v lomové mechanice, únavě materiálů a stárnutí konstrukcí v dlouhodobém provozu. Během své profesionální kariéry, během které působil mimo jiné i jako ředitel na ÚTAM AV ČR (1978-1987), úspěšně řešil řadu úkolů spojených s prodlužováním spolehlivého provozu energetických děl, včetně atomových elektráren, tranzitních plynovodů a dopravních zařízení. Kromě mnohých vyznamenání za svoji práci obdržel v prosinci 2004 i prestižní Národní cenu v oblasti vědy a techniky za přínos vědě a její uplatnění v průmyslu. Prof. Němec byl nejen vědcem v pravém slova smyslu, nýbrž i myslitelem a filozofem renesančního typu. Vyznamenal se též jako vysokoškolský pedagog. Založil nový obor na našich vysokých školách – materiálové inženýrství. Pro celkovou charakteristiku prof. Němce lze zmínit i to, že byl také skvělým malířem, jehož obrazy tvoří stálou expozici zámku v Horažďovicích, na radnici v Kašperských Horách, v sanatoriích Karlových lázní a na zámku v Příchovicích.

více zde

Application SAHC

15.3.2021

Application for the Advanced Masters Instructural Analysis of Monuments and Historical Construcions

více zde

Metodika mapování fukce jícnu v Telči - zpráva ČTK

15.3.2021

13. března 2021 agentura ČTK informovala o probíhajícím společném výzkumu našeho ústavu (ÚTAM) s jedním z pracovišť nejstarší univerzity na americkém kontinentě mexické Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) na mapování funkce umělého jícnu pomocí unikátního v Telči sestrojeného zařízení TORATOM. Na vývoji se podílí Laboratoř rentgenové tomografie pod vedením doc. Ing. Michala Vopálenského, Ph.D.

více zde

Projekt PlaCE zahájen

9.3.2021

Od 1. března 2021 začal čtyřletý projekt spolupráce mezi osmi evropskými univerzitami a výzkumnými ústavy, který posouvá hranice mezioborového vzdělávání a výzkumu v oblastech materiálových věd a archeologie. Projekt s celkovou dotací čtyř milionů Eur je plně financován programem Marie Skłodowska-Curie Action, Horizon2020 od roku 2021 do 2025.

více zde

Online setkání projektu STRENCH - Local Working Table 1

19.2.2021

Zveme všechny zájemce na online schůzku k projektu STRENCH (Interreg Central Europe). Tzv. Local Working Table 1 (místní pracovní stůl) se uskuteční v pátek 26. 2. 2021 od 15:00 přes aplikaci Zoom na adrese: https://cesnet.zoom.us/j/96400374538?pwd=a3dmbWtjRmdEcXRxMC91MzV5NWhpdz09. Schůzka má za cíl informovat o nejnovějších výstupech projektu, jeho cílech a také vyvolat diskuzi se zainteresovanými subjekty v oblasti ochrany přírodního kulturního dědictví před živelnými pohromami, se zaměřením na oblast Trojské kotliny, která je v projektu jedním z pilotních míst.

více zde

Newsletter 1 Interreg Living Danube Limes

17.2.2021

Vyšel Newsletter č. 1 projektu Interreg Danube Transnational Programme Living Danube Limes.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde

Patrimonia

Patrimonia je výzkumný program určený pro mládež, díky kterému se studenti zejména středních škol mohou sami podílet na ochraně kulturního dědictví, vyzkoušet si vědeckou práci pod dohledem odborníků a nacházet zajímavá fakta a souvislosti z jejich okolí. Projekt si zároveň klade za cíl zdokumentovat a uchovat naše drobné kulturní dědictví - např. mizející rodinné památky (dopisy, deníky), ústní svědectví, staré cesty a další. Patrimonia využívá potenciál školních i jiných skupin mládeže, kteří svým sběrem dat s pomocí moderních informačních technologií mohou poskytnout detailní podklady pro vytvoření digitálního atlasu kulturního dědictví.

více zde

Mondis

MONDIS (zkratka anglického MONument Damage Information System) je výzkumný projekt zpracovávaný Katedrou kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky. Mezi hlavní cíle projektu náleží integrace stávajících znalostí a odborných podkladů z oblasti ochrany kulturního dědictví včetně posílení vzájemné spolupráce a výměna zkušeností. Projekt MONDIS je určen k podpoře profesionálních pracovníků zabývajících se stavebně-technickým stavem památkových objektů i návrhy na odpovídající opatření či stavební zásahy. K tomuto dochází s využitím znalostního systému určeného pro dokumentaci a analýzu poruch a poškození památkových objektů.

více zde

Climatic Wind Tunnel

Designed as a closed circuit with controlled wind velocity and temperature conditions. It consists of climatic and aerodynamic parts. While the aerodynamic part provides well-fitted conditions to study wind effects on scaled model of prototypes, an equipment of the climatic part is suited for investigation of influences of weather including the wind, temperature, rain and heat radiation. Using the cooling/heating exchanger, cycle temperature changing of the airflow is available in the whole tunnel within the range of -10 to 30 C in relatively short time period. Integral part of the tunnel equipment consists of instruments for airflow diagnostic, data acquisition system, direct pressure surface measurement, precise thermometry and of many other types of handy accessories for instant use. Workshops for manufacturing of testing models are available in the same building.

více zde

Calcarius

Stránky jsou věnovány historické výrobě vápna a souvisejícím vápenným technologiím, tradičnímu řemeslnému zpracování a uplatnění vápna ve stavebnictví. Hlavním zájmem je jejich komplexní poznání, materiálový výzkum a rekonstrukce historických dobových postupů. Společnou snahou je z rozličných pohledů upozornit na unikátní historické technologie, které byly v minulosti úspěšně používány, ale dnes jsou již z velké části zapomenuty. Stránky jsou budovány jako otevřené se snahou o postupné doplňování informací vážících se k danému tématu od širokého kolektivu odborníků z oborů výzkumu stavebních hmot, stavební historie, archeologie apod.

více zde