AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Ústav teoretické a aplikované mechaniky

se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru mechaniky tuhé fáze (s převažujícím zaměřením na stavební konstrukce) a je orientován zejména na dynamiku konstrukcí (stochastickou dynamiku, aerodynamiku, aeroelasticitu), nelineární mechaniku, mechaniku materiálů (klasických i neklasických), mechaniku porušování, mikromechaniku, biomechaniku a mechaniku zemin, na analýzu vlastností konstrukcí, jejich elementů i jejich spolehlivosti.

 

Více zde...

ustav_na-web_smaller.png

 

Seminář G. Presbítera

29.3.2019

V pondělí 15. dubna 2019 od 10:00 přednese dr. Gerardo Presbítero Espinosa přednášku o jeho práci během projektu Zvyšování konkurenceschopnosti centra excelentního výzkumu v kraji Vysočina (OP VVV - Mobility, MŠMT) na téma Analysis of bone microdamage with X-ray microtomography towards fatigue fracture prevention. Přednáška proběhne v zasedací místnosti Centra Telč, adresa: Batelovská 486, Telč 588 56.

více zde

Seminář H. Hasníkové a J. Šleichrta k projektu Mobility

13.3.2019

Ve středu 20. 3. 2019 v 10:00 se v malé zasedací místnosti ÚTAM Praha uskuteční přednášky Ing. Hany Hasníkové, Ph.D. a Ing. Jana Šleichrta o jejich práci během projektu Zvyšování konkurenceschopnosti centra excelentního výzkumu v kraji Vysočina (OP VVV - Mobility, MŠMT). Hana Hasníková přednese přednášku Digitisation of cultural heritage a Jan Šleichrt promluví na téma Characterization of CFRP samples produced by resin infusion using the phase contrast and dark-field imaging - Design of the low-cost 3D laboratory platform rocker.

více zde

Zimní Scola Telcz 2019

21.2.2019

V pátek 22. února 2019 začne další ročník zimního workshopu Scola Telcz. Tentokrát bude zaměřen na jezuitskou zahradu (bývalé jezuitské koleje) v Telči. Program, který je naplánován až do středy 27. února, se sestává z přednášek odborníků, ukázek terénní práce, a především ze samostatné práce týmů poskládaných z více než 30 studentů různých oborů zúčastněných univerzit. Jako vždy zimní workshop vyvrcholí prezentacemi prací studentů, které proběhnou na jezuitské zahradě.

více zde

Hledáme kolegu/kolegyni

18.2.2019

Výzkumný pracovník Úseku teoretické a aplikované mechaniky
Na plný pracovní úvazek přijmeme výzkumného pracovníka pro Úsek teoretické a aplikované mechaniky.

 

více zde

Článek K. Sotiriadise výběrem editora

8.2.2019

Odborný článek Simulation of Thaumasite Sulfate Attack on Portland Cement Mixtures Using Synthesized Cement Phases od dvojice autorů Ing. Konstantinose Sotiriadise, Ph.D. z Oddělení materiálového výzkumu Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR a Ing. Radosław Mróz, Ph.D. z Fakulty materiálových věd a keramiky z AGH Univerzity věd a technologií v Krakově byl hlavním editorem časopisu Journal of Materials in Civil Engineering vydávaného American Society of Civil Engineers (ASCE) vybrán jako tzv. Editor's Choice únorového čísla. Článek je možné si po registraci přečíst zdarma do konce měsíce.

více zde

Publikační zvyklosti

29.1.2019

Na základě mezinárodně platné dobré praxe doporučuje p. ředitel ÚTAM AV ČR, doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D., dodržovat následující kritéria při posuzování autorství publikací.

 

více zde

Publikace Obchodní dům Prior / Kotva

24.1.2019

V rámci NAKI projektu byla publikována odborná kniha „Obchodní dům Prior / Kotva, Historie | urbanismus | architektura“, na níž se podíleli i Hana Hasníková a Jiří Kunecký z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Oba se podílejí na řešení NAKI projektu "Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součást národní a kulturní identity ČR", jehož je ÚTAM součástí. Slanostní křest knihy proběhl ve středu 9. ledna 2019 v prostorách mázhausu v sídle NPÚ v Praze. Při křtu promluvila i generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková. Samotná publikace pak byla představena prof. Petrem Urlichech, který zároveň knihu editoval.

více zde

Zemřel prof. Ladislav Frýba

17.1.2019

Ve věku nedožitých 90 let zemřel náhle 8. ledna 2019 prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., dr. h. c., dlouholetý předseda České společnosti pro mechaniku a zaměstnanec Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, mimořádný vědec, ale především člověk horoucího srdce. Jeho odchodem utrpěla česká věda a celá společnost nenahraditelnou ztrátu. Patřil mezi přední odborníky v oboru dynamiky železničních dopravních staveb a jejich životnosti. Vybudoval teorii kmitání mostů při stochastickém chápání jejich zatížení, studoval stacionární i nestacionární kmitání mostů při náhodném pohyblivém zatížení a zjišťoval spektrum zatížení i spektra napětí v mostech a sestavil i stochastický model železničního svršku.

Poslední rozloučení proběhne 15. ledna 2019 v 13:40 v nové obřadní síni v Praze na Olšanech.

více zde

Newsletter ProteCHT2save č. 2

21.12.2018

Vyšel nový Newsletter projektu ProteCHt2save. Jedná se v pořadí o druhý newsletter tohoto projektu Interreg Central Europe.

Odkazy:

CZ verze

EN verze

O projektu Interreg CE ProteCHt2save

Webové stránky projektu

více zde

Pamětní medaile FS ČVUT

21.12.2018

Ředitel ÚTAM AV ČR, doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. obdržel pamětní diplom a medaili za "významnou podporu Fakulty stavební ČVUT v Praze". Medaile mu byla udělena při příležitosti "tři sta let od zahájení výuky stavitelství v Praze" děkanem FS ČVUT, prof. Ing. Jiřím Mácou, CSc.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde

Patrimonia

Patrimonia je výzkumný program určený pro mládež, díky kterému se studenti zejména středních škol mohou sami podílet na ochraně kulturního dědictví, vyzkoušet si vědeckou práci pod dohledem odborníků a nacházet zajímavá fakta a souvislosti z jejich okolí. Projekt si zároveň klade za cíl zdokumentovat a uchovat naše drobné kulturní dědictví - např. mizející rodinné památky (dopisy, deníky), ústní svědectví, staré cesty a další. Patrimonia využívá potenciál školních i jiných skupin mládeže, kteří svým sběrem dat s pomocí moderních informačních technologií mohou poskytnout detailní podklady pro vytvoření digitálního atlasu kulturního dědictví.

více zde

Mondis

MONDIS (zkratka anglického MONument Damage Information System) je výzkumný projekt zpracovávaný Katedrou kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky. Mezi hlavní cíle projektu náleží integrace stávajících znalostí a odborných podkladů z oblasti ochrany kulturního dědictví včetně posílení vzájemné spolupráce a výměna zkušeností. Projekt MONDIS je určen k podpoře profesionálních pracovníků zabývajících se stavebně-technickým stavem památkových objektů i návrhy na odpovídající opatření či stavební zásahy. K tomuto dochází s využitím znalostního systému určeného pro dokumentaci a analýzu poruch a poškození památkových objektů.

více zde

Climatic Wind Tunnel

Designed as a closed circuit with controlled wind velocity and temperature conditions. It consists of climatic and aerodynamic parts. While the aerodynamic part provides well-fitted conditions to study wind effects on scaled model of prototypes, an equipment of the climatic part is suited for investigation of influences of weather including the wind, temperature, rain and heat radiation. Using the cooling/heating exchanger, cycle temperature changing of the airflow is available in the whole tunnel within the range of -10 to 30 C in relatively short time period. Integral part of the tunnel equipment consists of instruments for airflow diagnostic, data acquisition system, direct pressure surface measurement, precise thermometry and of many other types of handy accessories for instant use. Workshops for manufacturing of testing models are available in the same building.

více zde

Calcarius

Stránky jsou věnovány historické výrobě vápna a souvisejícím vápenným technologiím, tradičnímu řemeslnému zpracování a uplatnění vápna ve stavebnictví. Hlavním zájmem je jejich komplexní poznání, materiálový výzkum a rekonstrukce historických dobových postupů. Společnou snahou je z rozličných pohledů upozornit na unikátní historické technologie, které byly v minulosti úspěšně používány, ale dnes jsou již z velké části zapomenuty. Stránky jsou budovány jako otevřené se snahou o postupné doplňování informací vážících se k danému tématu od širokého kolektivu odborníků z oborů výzkumu stavebních hmot, stavební historie, archeologie apod.

více zde