AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Ústav teoretické a aplikované mechaniky

se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru mechaniky tuhé fáze (s převažujícím zaměřením na stavební konstrukce) a je orientován zejména na dynamiku konstrukcí (stochastickou dynamiku, aerodynamiku, aeroelasticitu), nelineární mechaniku, mechaniku materiálů (klasických i neklasických), mechaniku porušování, mikromechaniku, biomechaniku a mechaniku zemin, na analýzu vlastností konstrukcí, jejich elementů i jejich spolehlivosti.

 

Více zde...

ustav_na-web_smaller.png

 

ÚTAM v chorvatských novinách

15.10.2019

V chorvatských novinách Universtitat vyšel článek Účinky větru a moře na mosty a větrné turbíny, pojednávající o výsledích práce dlouholetého zahraničního partnera ÚTAM prof. Hrvoje Kozmara, prof. Ahsana Kareema z University v Notre Dame a doktoranda Andrije Buljaca, který studuje pod vedením prof. Kozmara na Fakultě strojírenství a loďařství Univerzity v Záhřebu a doc. Stanislava Pospíšila na ÚTAM AV ČR. V rámci této spolupráce své výsledky Andrij Buljac měřil i ve větrném a klimatickém tunelu Vincenc Strouhal na našem pracovišti v Telči.

více zde

Seminář Ľ. Gajdoše

8.10.2019

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 v 10:00 proběhne přednáška Ing. Ľ. Gajdoše, CSc.  pojednávající o problematice testování zakřivených vzorků. Přednáška proběhne na pracovišti ÚTAM Praha (Prosecká 809/76, Prague 9-Prosek) v malé zasedací místnosti.

více zde

Česko-Taiwanský Workshop

23.9.2019

20.-21. září 2019 na pražském pracovišti ÚTAM proběhl česko-taiwanský workshop Moving Load Problems and Applications.Cílem workshopu bylo setkání odborníků na problematiku dynamického zatěžování konstrukcí z ÚTAM s kolegy z NTU (Taiwanská národní univerzita) a vzájemná prezenatce nových poznatků v rámci výzkumu prováděného pod hlavičkou 3letého česko-taiwanského projektu.

více zde

Vědkyně z ÚTAM školila památkáře v Iráku

23.9.2019

Doc. Zuzana Slížková, vedoucí Oddělení materiálové vědy, se jako školitelka zúčastnila vzdělávacího programu určeného pro irácké památkáře v Iráckém institutu pro restaurování památkového dědictví (IICAH) v Erbílu. Vzdělávací program organizuje Národní památkový ústav v rámci vládního programu podpory české účasti při stabilizaci a rekonstrukci Iráku.

více zde

Návštěva prof. Obary v CET

23.9.2019

Ve středu 18. září 2019 navštívil Centrum Telč ÚTAM AV ČR profesor Yuzo Obara z japonské Kumamoto University. Prof. Obara se zabývá lomovou mechanikou a počítačovou tomografií. Zúčastnil se experimentálního měření v laboratoři počítačové tomografie CET, které probíhalo ve spolupráci s oddělením biomechaniky ÚTAM AV ČR a bylo také za přítomnosti vědců z Ústavu geoniky AV ČR. Dále přednesl přednášku „Crack Front Geometry and Stress Intensity Factor of Semi‑circular Bend Specimens with Straight Through and Cracked Chevron Notches“. Součástí jeho pracovního programu v Telči byla také prohlídka ostatních laboratoří CET a měl příležitost navštívit historické centrum města.

více zde

Výbuchové a střelecké testy prvků kritické infrastruktury

16.9.2019

Ve čtvrtek 12. září 2019 se v areálu Poličských strojíren konala prezentace a ukázka Výbuchové a střelecké testy prvků kritické infrastruktury, na které byly prezentovány také výsledky projektu Centrum pokročilých materiálů a technologií pro ochranu a zvýšení bezpečnosti, jehož řešení se účastní i vědci z ÚTAM AV ČR.
Cílem akce bylo představit účastníkům aktuální výsledky řešení projektů Výzkumu a vývoje Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a Technologické agentury České republiky v oblasti ochrany kritické infrastruktury (KI) týmem pořádajících organizací. Workshop byl určen pro pracovníky institucí veřejné správy a organizací odpovědných za plnění úkolů v oblasti bezpečnosti, ochrany obyvatelstva a kritické infrastruktury.

více zde

Workshop on Vehicle-Induced Vibration on Bridges

4.9.2019

The Workshop on Vehicle-Induced Vibration on Bridges is going to be held on Friday, September 20, 2019, at 9:30AM in the building of the Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Prosecká 76, 190 00, Prague 9.

více zde

Seminář J. Bryscejna

4.9.2019

Ve středu 25. září 2019 v 13:30 proběhne přednáška Ing. Jana Bryscejna pojednávající o problematice vědeckotechnických výpočtů ve webovém prostředí. Přednáška proběhne na pracovišti ÚTAM Praha (Prosecká 809/76, Prague 9-Prosek) v malé zasedací místnosti.

více zde

+ Vratislav Kafka

Odešel Vratislav Kafka

3.9.2019

V neděli 1. září 2019 zemřel po dlouhé nemoci dlouholetý pracovník ÚTAM AV ČR Ing. Vratislav Kafka, DrSc.

      r.i.p.

více zde

Seminář prof. OBARA

28.8.2019

Dne 18. září 2019 od 15:00 jste sdrdečně zváni na přednáška prof. Yuzo OBARY s názvem Crack Front Geometry and Stress Intensity Factor of Semi‑circular Bend Specimens with Straight Through and Cracked Chevron Notches. Přednáška proběhne v zasedací místnosti Centra Telč na adrese Batelovská 854, 588 56 Telč.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde

Patrimonia

Patrimonia je výzkumný program určený pro mládež, díky kterému se studenti zejména středních škol mohou sami podílet na ochraně kulturního dědictví, vyzkoušet si vědeckou práci pod dohledem odborníků a nacházet zajímavá fakta a souvislosti z jejich okolí. Projekt si zároveň klade za cíl zdokumentovat a uchovat naše drobné kulturní dědictví - např. mizející rodinné památky (dopisy, deníky), ústní svědectví, staré cesty a další. Patrimonia využívá potenciál školních i jiných skupin mládeže, kteří svým sběrem dat s pomocí moderních informačních technologií mohou poskytnout detailní podklady pro vytvoření digitálního atlasu kulturního dědictví.

více zde

Mondis

MONDIS (zkratka anglického MONument Damage Information System) je výzkumný projekt zpracovávaný Katedrou kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky. Mezi hlavní cíle projektu náleží integrace stávajících znalostí a odborných podkladů z oblasti ochrany kulturního dědictví včetně posílení vzájemné spolupráce a výměna zkušeností. Projekt MONDIS je určen k podpoře profesionálních pracovníků zabývajících se stavebně-technickým stavem památkových objektů i návrhy na odpovídající opatření či stavební zásahy. K tomuto dochází s využitím znalostního systému určeného pro dokumentaci a analýzu poruch a poškození památkových objektů.

více zde

Climatic Wind Tunnel

Designed as a closed circuit with controlled wind velocity and temperature conditions. It consists of climatic and aerodynamic parts. While the aerodynamic part provides well-fitted conditions to study wind effects on scaled model of prototypes, an equipment of the climatic part is suited for investigation of influences of weather including the wind, temperature, rain and heat radiation. Using the cooling/heating exchanger, cycle temperature changing of the airflow is available in the whole tunnel within the range of -10 to 30 C in relatively short time period. Integral part of the tunnel equipment consists of instruments for airflow diagnostic, data acquisition system, direct pressure surface measurement, precise thermometry and of many other types of handy accessories for instant use. Workshops for manufacturing of testing models are available in the same building.

více zde

Calcarius

Stránky jsou věnovány historické výrobě vápna a souvisejícím vápenným technologiím, tradičnímu řemeslnému zpracování a uplatnění vápna ve stavebnictví. Hlavním zájmem je jejich komplexní poznání, materiálový výzkum a rekonstrukce historických dobových postupů. Společnou snahou je z rozličných pohledů upozornit na unikátní historické technologie, které byly v minulosti úspěšně používány, ale dnes jsou již z velké části zapomenuty. Stránky jsou budovány jako otevřené se snahou o postupné doplňování informací vážících se k danému tématu od širokého kolektivu odborníků z oborů výzkumu stavebních hmot, stavební historie, archeologie apod.

více zde