AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Ústav teoretické a aplikované mechaniky

se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru mechaniky tuhé fáze (s převažujícím zaměřením na stavební konstrukce) a je orientován zejména na dynamiku konstrukcí (stochastickou dynamiku, aerodynamiku, aeroelasticitu), nelineární mechaniku, mechaniku materiálů (klasických i neklasických), mechaniku porušování, mikromechaniku, biomechaniku a mechaniku zemin, na analýzu vlastností konstrukcí, jejich elementů i jejich spolehlivosti.

 

Více zde...

ustav_na-web_smaller.png

 

Založení Školy rekonstrukce v Accumoli

29.11.2019

Během slavnostního otevření nové Školy rekonstrukce (Scuola do Riconstruzione) v Accumoli dne 12. listopadu 2019 bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi partnery z Itálie, Rekouska, České republiky, Slovenska a Maďarska. Mezi signatáři je i Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, který na slavnostním aktu reprezentoval jeho ředitel doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.

více zde

Návštěva z INSA Lyon

29.11.2019

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 náš ústav navštívili zástupci francouzského Národního ústavu aplikovaných věd v Lyonu (Institut National des Sciences Appliquées Lyon) v rámci svého několikadenního pobytu v České republice, jehož důvodem bylo podepsání memoranda o spolupráci mezi INSA Lyon a Akdemií věd ČR.

více zde

Stážisté z CET získali 1. místo

26.11.2019

Stážisté, kteří letos v Centru Telč (CET) absolvovali pod vedením lektora Mgr. Radka Ševčíka, Ph.D. z Oddělení materiálového výzkumu stáž s názvem Syntéza CaCO3 v přítomnosti anorganických aditiv, získali na závěrečné Studentské konferenci Otevřené vědy 2019 1. místo. Stáž probíhala v rámci projektu AV ČR Otevřená věda a naši středoškolští studenti, Tadeáš Fejfar, Lukáš Dvořák, Justýna Melánie Přechová, byli oceněni v rámci II. vědní oblasti - Oblast věd o živé přírodě a chemických věd.

více zde

Tomograf v CET přečetl proklínací tabulku

25.11.2019

Latinsky psanou proklínací tabulku z antické Savarie pomohl přečíst tomograf TORATOM z Centra Telč ÚTAM AV ČR. Tabulka je vyrobená z olověného plechu a následná analýza rekonstruovaného trojrozměrného modelu, získaného z měření, pomůže s přečtením proklínacího textu, který se nalézá pod vrstvou koroze. Měření proběhlo 7. 11. 2019 a podíleli se na něm doc. Ing. Michal Vopálenský, Ph.D., Ing. Dan Vavřík, Ph.D a Ing. Ivana Kumpová z CET, ve spolupráci s A. Bartaovou, Ph.D. z Budapěšti a Dr. O. Sosztaritsem z Muzea v Savarii a doc. Urbanovou z Ústavu klasických studií MUNI.

více zde

Přednáška Ing. O. Skružné

16.11.2019

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 v 10:00 proběhne seminář, kterém přednese Ing. Olga Skružná příspěvek pod názvem "Návrh materiálové a technologické kopie raně barokní štukové výzdoby. Přednáška se koná na pracovišti ÚTAM Praha (Prosecká 809/76, Prague 9-Prosek) v malé zasedací místnosti.

více zde

Seminář Dr. A. S. Mazura

13.11.2019

Ve pátek 15 listopadu 2019 v 10:00 proběhne přednáška, kterou přednese Dr. Anton S. Mazur pod názvem "Solid-State NMR" division of the Saint-Petersburg State University Scientific Park. Přednáška se koná na pracovišti ÚTAM Praha (Prosecká 809/76, Prague 9-Prosek) v malé zasedací místnosti.

více zde

Týden vědy a techniky 2019

25.10.2019

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR se i v letošním roce zapojí do Týdne vědy a techniky a to v pondělí 11. listopadu a ve středu 13. listopadu. A jaký jsme pro vás letos připravili program? Čtěte dále!

více zde

ÚTAM v chorvatských novinách

15.10.2019

V chorvatských novinách Universtitat vyšel článek Účinky větru a moře na mosty a větrné turbíny, pojednávající o výsledích práce dlouholetého zahraničního partnera ÚTAM prof. Hrvoje Kozmara, prof. Ahsana Kareema z University v Notre Dame a doktoranda Andrije Buljaca, který studuje pod vedením prof. Kozmara na Fakultě strojírenství a loďařství Univerzity v Záhřebu a doc. Stanislava Pospíšila na ÚTAM AV ČR. V rámci této spolupráce své výsledky Andrij Buljac měřil i ve větrném a klimatickém tunelu Vincenc Strouhal na našem pracovišti v Telči.

více zde

Seminář Ľ. Gajdoše

8.10.2019

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 v 10:00 proběhne přednáška Ing. Ľ. Gajdoše, CSc.  pojednávající o problematice testování zakřivených vzorků. Přednáška proběhne na pracovišti ÚTAM Praha (Prosecká 809/76, Prague 9-Prosek) v malé zasedací místnosti.

více zde

Setkání Mezinárodního poradního sboru

1.10.2019

V pondělí 16. září se na pražském pracovišti ÚTAM AV ČR sešli členové nově ustaveného Mezinárodního poradního sboru ÚTAM AV ČR. Mezinárodní poradní sbor je poradní orgán ředitele ÚTAM AV ČR zřízený dle čl. 10 odst. 2 Přílohy ke Stanovám Akademie věd.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde

Patrimonia

Patrimonia je výzkumný program určený pro mládež, díky kterému se studenti zejména středních škol mohou sami podílet na ochraně kulturního dědictví, vyzkoušet si vědeckou práci pod dohledem odborníků a nacházet zajímavá fakta a souvislosti z jejich okolí. Projekt si zároveň klade za cíl zdokumentovat a uchovat naše drobné kulturní dědictví - např. mizející rodinné památky (dopisy, deníky), ústní svědectví, staré cesty a další. Patrimonia využívá potenciál školních i jiných skupin mládeže, kteří svým sběrem dat s pomocí moderních informačních technologií mohou poskytnout detailní podklady pro vytvoření digitálního atlasu kulturního dědictví.

více zde

Mondis

MONDIS (zkratka anglického MONument Damage Information System) je výzkumný projekt zpracovávaný Katedrou kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky. Mezi hlavní cíle projektu náleží integrace stávajících znalostí a odborných podkladů z oblasti ochrany kulturního dědictví včetně posílení vzájemné spolupráce a výměna zkušeností. Projekt MONDIS je určen k podpoře profesionálních pracovníků zabývajících se stavebně-technickým stavem památkových objektů i návrhy na odpovídající opatření či stavební zásahy. K tomuto dochází s využitím znalostního systému určeného pro dokumentaci a analýzu poruch a poškození památkových objektů.

více zde

Climatic Wind Tunnel

Designed as a closed circuit with controlled wind velocity and temperature conditions. It consists of climatic and aerodynamic parts. While the aerodynamic part provides well-fitted conditions to study wind effects on scaled model of prototypes, an equipment of the climatic part is suited for investigation of influences of weather including the wind, temperature, rain and heat radiation. Using the cooling/heating exchanger, cycle temperature changing of the airflow is available in the whole tunnel within the range of -10 to 30 C in relatively short time period. Integral part of the tunnel equipment consists of instruments for airflow diagnostic, data acquisition system, direct pressure surface measurement, precise thermometry and of many other types of handy accessories for instant use. Workshops for manufacturing of testing models are available in the same building.

více zde

Calcarius

Stránky jsou věnovány historické výrobě vápna a souvisejícím vápenným technologiím, tradičnímu řemeslnému zpracování a uplatnění vápna ve stavebnictví. Hlavním zájmem je jejich komplexní poznání, materiálový výzkum a rekonstrukce historických dobových postupů. Společnou snahou je z rozličných pohledů upozornit na unikátní historické technologie, které byly v minulosti úspěšně používány, ale dnes jsou již z velké části zapomenuty. Stránky jsou budovány jako otevřené se snahou o postupné doplňování informací vážících se k danému tématu od širokého kolektivu odborníků z oborů výzkumu stavebních hmot, stavební historie, archeologie apod.

více zde