AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Centrum Telč

 

Vítejte na stránkách Centra Telč, které je součástí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.. Centrum Telč vzniklo v roce 2012 jako Centrum Excelence v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu. V roce 2019 bylo po úspěšném završení projektu CET a po dokončení návazného projektu Národního programu udržitelnosti v letech 2014-2018 včleněno do struktury ústavu.

 

Více zde...

CET

 

Tender fo additional postdoctoral position

22.1.2021

The Director of the Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences is pleased to announce the launch of a tender for an additional postdoctoral position for the project "CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016918 Rozvoj lidských zdrojů ÚTAM AV ČR" (Development of Human Resources at ITAM CAS), for the "Dynamics and Wind Engineering" activity.

více zde

Článek R. Ševčíka, A. Vianiho a D. Machové v Elettra Highlights 2019-2020

21.1.2021

V prestižní ročence Elettra synchrotron Highlights za roky 2019-2020 byl mezi těmi nejlepšími za uplynulé dva roky zahrnut článek věnující se změně mikrostruktury vápence po aplikaci nanovápna v kombinaci s polymorfy uhličitanu vápenatého, od autorského týmu z Oddělení materiálového výzkumu ve složení Radek Ševčík, Alberto Viani a Dita Machová. Na článku se dále podíleli výzkumníci z Elettra-Sincrotrone Trieste (Itálie) a Jülich Centre for Neutron Science JCNS at MLZ (Německo).

více zde

Metodika mapování historických měst

30.12.2020

Dne 11. 12. 2020 se uskutečnil online přenos z FA ČVUT v Praze III. mezinárodního workshopu k projektu MK ČR NAKI II – DG16P02R025 – „Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky“. Workshop se konal za účasti zástupců technických univerzit z Prahy, Bratislavy a Krems a Akademie věd ČR.

více zde

Newsletter EXTRA

29.12.2020

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR vydal nové číslo Newsletteru, tentokrát s přízviskem EXTRA, protože se jedná o zvláštní číslo věnované pouze Strategii AV21, konkrétně programu č. 23 "Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život".

Newsletter EXTRA (2/2020) k přečtení zde.

více zde

Petr Koudelka získal Cenu Stanislava Hanzla a Cenu Josefa Hlávky

27.11.2020

Ing. Petr Koudelka, Ph.D. z Oddělení biomechaniky ÚTAM AV ČR získal v letošním roce hned dvě ocenění za svou vědeckou práci - Cenu Stanislava Hanzla a Cenu Josefa Hlávky. Srdečně blahopřejeme!

více zde

Studie: použití nanovápna pro konzervování

9.11.2020

Kulturní objekty postavené z vápenných materiálů jsou často vystaveny nepříznivým povětrnostním podmínkám, které na nich mohou nápachat nezanedbatelné škody. Pro jejich ochranu a konzervování se v poslední době používá tzv. nanovápno. Jak účinně tento materiál dokáže ochránit kulturní objekty zkoumali čeští, němečtí a italští vědci - mezi nimi také naši kolegové z Centra Telč ÚTAM AV ČR, Radek Ševčík, Dita Machová a Alberto Viani - v Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ). Použili přitom zcela neinvazivní metody.

více zde

Výstava NAKI o historických městech na ČT

30.10.2020

V pondělí 26. října 2020 odvysílala Česká televize reportáž o právě probíhající výstavě s názvem Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České republiky. Výstava představuje výsledky projektu NAKI, na kterém se kromě Fakulty architektury ČVUT podíleli také naši kolegové z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, a je umístěna v pražské Galerii Jaroslava Fragnera. Po odeznění pandemie se počítá s jejím přemístěním do měst, která byla v rámci projektu zkoumána.

více zde

Announcement 1st IPERION HS TNA call

27.10.2020

ITAM CAS as a member of the IPERION HS consortium is delighted to announce the 1st Call for proposals on November 2nd, for Transnational Access (TNA) to a wide range of high-level scientific instruments, methodologies, data and tools for advancing knowledge and innovation in the field of Heritage Science. This call is a great opportunity to develop an idea or implement research.

více zde

Workshop Strategie AV21 v Branišovicích

12.10.2020

V rámci tématu 8: „Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech“ (vedoucí tématu Ing. Vilém Neděla, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR) a tématu 10: „Materiály, jejich historie a technologie pro konzervaci a restaurování památek“ (vedoucí tématu doc. Ing. Zuzana Slížková, Ph.D., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR) výzkumného programu Strategie AV21 Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život se ve dnech 1. – 2. 10. 2020 uskutečnil workshop s názvem „Pokročilé diagnostické metody pro studium stavebních materiálů“.

více zde

Living Danube Limes - zahájení projektu

12.10.2020

Projekt “Living Danube Limes” financovaný z fondů EU, který spojuje partnery z 10 podunajských zemí (mezi nimi i ÚTAM AV ČR), a který si klade za cíl implementaci velkého počtu opatření k ochraně historické infrastruktury a rozvoji turistického potenciálu 2000 let starého římského dědictví na Dunaji, začal na začátku července 2020. Speciální součástí projektu bude dokonale autentická rekonstrukce římské dunajské lodi ze 4. století n. l.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde

AEDECC M00273

Diecéze římsko-katolické církve St.Pölten a Brno disponují velkým množstvím staveb, jako jsou kostely, fary a kláštery. Tyto objekty se zdaleka všechny nedaří využívat, což v důsledku vede k negativnímu urbanistickému vývoji . Nevyužíváním dochází k jejich rozpadu. Stávající problémy jsou na obou stranách hranice sousedících regionů podobného charakteru, dané zejména demografickým vývojem a uplynulým politickým vývojem v průběhu 20.století.
 

více zde

Nanolith

Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců.  Více na: http://www.nanolithproject.eu/

více zde

GAČR 14-20374P

Během karbonatace vápna je třeba sledovat kvantitativní zastoupení polymorfů CaCO3 (kalcit, aragonit, vaterit) a jejich formační kinetiku. Relativní množství odlišných krystalických forem CaCO3 silně ovlivňuje vlastnosti vápenných malt. Kinetika procesu karbonatace a tvorba polymorfů CaCO3 ve vápenných pastách a omítkách bude zkoumána rentgenovou práškovou difrakcí, Ramanovou spektroskopií a infračervenou spektroskopií s Fourierovou transformací. Termogravimetrická analýza bude použita k určení stupně hydratace a rovněž karbonatace. Skenovací elektronová mikroskopie bude použita ke zkoumání mikrostruktury vzorků na morfologickém základu. Vápenné omítky jsou důležitým stavebním materiálem a v oblasti kulturního dědictví hrají klíčovou roli jako optimální materiál pro opravu historických budov. Očekává se, že výsledky této studie budou mít zásadní přínos ke stávajícím znalostem o kinetickém chování, vývoji fází a morfologii během karbonatační reakce vápenných past a malt.

více zde