AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Centrum Telč

 

Vítejte na stránkách Centra Telč, které je součástí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.. Centrum Telč vzniklo v roce 2012 jako Centrum Excelence v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu. V roce 2019 bylo po úspěšném završení projektu CET a po dokončení návazného projektu Národního programu udržitelnosti v letech 2014-2018 včleněno do struktury ústavu.

 

Více zde...

CET

 

Announcement 1st IPERION HS TNA call

27.10.2020

ITAM CAS as a member of the IPERION HS consortium is delighted to announce the 1st Call for proposals on November 2nd, for Transnational Access (TNA) to a wide range of high-level scientific instruments, methodologies, data and tools for advancing knowledge and innovation in the field of Heritage Science. This call is a great opportunity to develop an idea or implement research.

více zde

Workshop Strategie AV21 v Branišovicích

12.10.2020

V rámci tématu 8: „Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech“ (vedoucí tématu Ing. Vilém Neděla, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR) a tématu 10: „Materiály, jejich historie a technologie pro konzervaci a restaurování památek“ (vedoucí tématu doc. Ing. Zuzana Slížková, Ph.D., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR) výzkumného programu Strategie AV21 Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život se ve dnech 1. – 2. 10. 2020 uskutečnil workshop s názvem „Pokročilé diagnostické metody pro studium stavebních materiálů“.

více zde

Living Danube Limes - zahájení projektu

12.10.2020

Projekt “Living Danube Limes” financovaný z fondů EU, který spojuje partnery z 10 podunajských zemí (mezi nimi i ÚTAM AV ČR), a který si klade za cíl implementaci velkého počtu opatření k ochraně historické infrastruktury a rozvoji turistického potenciálu 2000 let starého římského dědictví na Dunaji, začal na začátku července 2020. Speciální součástí projektu bude dokonale autentická rekonstrukce římské dunajské lodi ze 4. století n. l.

více zde

E-RIHS PP závěrečný workshop

21.9.2020

Pozvánka na závěrečný workshop

ÚTAM AV ČR, jako jeden z partnerů projektu E-RIHS Preparatory Phase, si vás dovoluje pozvat na závěrečný workshop projektu. Během půldenního programu budou prezentovány výsledky projektu, jeho odkaz a perspektiva směrem k vytvoření E-RIHS ERIC. Workshop proběhne 23. září 2020.

více zde

Pod ochranou sv. Josefa - Hledání příběhu tesařského řemesla v českých zemích

15.9.2020

Dne 14.8. v 16 hodin proběhla v prostorách Sýpky v Prostřední Suché vernisáž výstavy "Pod ochranou sv. Josefa - Hledání příběhu tesařského řemesla v českých zemích". Výstava vznikla ve spolupráci Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky a Národního muzea v přírodě s podporou projektu „Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva" (DG16P02M026) financovaného v rámci programu Národní a kulturní identity Ministerstva kultury České republiky. Výstava v Sýpce potrvá 2 roky a je vedle vědeckých publikací, metodiky, památkových postupů, knihy či aplikace mapující dřevěné konstrukce v ČR, významným výstupem pětiletého projektu. Výstava také završuje mnohaletou výzkumnou spolupráci institucí sledující kritický rozbor postupů od výběru dříví po ruční opracování a úpravy užívané při řemeslném opracování dřeva, návrzích pro údržbu, opravy a restaurování historických dřevěných objektů.

více zde

Omítková dílna v Chebu

1.9.2020

Ve dnech 8. – 23. května 2020 proběhla akce „Omítková dílna“ pořádaná Nadačním fondem Historický Cheb ve spolupráci s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Během akce se kromě jiného uskutečnila přednáška a ukázka přípravy repliky historické omítky a lité maltové podlahy podle historických vzorů.

více zde

Projekt STRENCH navazuje na ProteCHt2save a RUINS

31.8.2020

Na začátku března jsme na ÚTAM AV ČR spolu s dalšími zahraničními partnery ze Střední Evropy začali pracovat na novém projektu Interreg Central Europe STRENCH. Problematika projektu, která se týká prevetivní ochrany a záchrany památek před dopady živelných pohrom, které souvisí s často zmiňovanou změnou klimatu, není nová. Mimo jiné ji řešily projekty ProteCHt2save a RUINS (oba Interreg Central Europe), kterých se ÚTAM jako jeden z partnerů také účastnil. STRENCH využívá výsledků těchto (a dalších) projektů a dále je rozšiřuje, zdokonaluje a, co je důležité, klade si za cíl uvést je do praxe. Konkrétně to znamená, že jedním z hlavních cílů projektu je zahrnutí ochrany kulturního dědictví do národních a regionálních plánů pro snižování rizik katastrof.
 

více zde

Experimentální měření konstrukce III. nádvoří na Pražském hradě

25.8.2020

V rámci řešení programu Strategie AV 21 a projektu TAČR „Skryto pod povrchem“ proběhlo dne 6. 8. 2020 experimentální měření zátěže konstrukce desky na III. nádvoří, která ve své jižní třetině chrání významný archeologický areál s památkami datovanými do období od 10. do 14./15. století.

 

více zde

Renesanční štuková díla zámku v Telči

21.7.2020

Renesanční štuková díla zámku v Telči v kontextu dějin umění, technologie a restaurování od kolektivu autorů Pavel Waisser - Jana Waisserová - Renata Tišlová - Petra Hečková pojednává o renesančních štukaturách na zámku Telč.

více zde

Newsletter ÚTAM 1/2020

17.6.2020

Vyšlo jarní číslo Newsletteru ÚTAM AV ČR. Čeká na vás článek z Oddělení vápenných technologií o barokních technikách štuku, pomocí rentgenové tomografie si přečteme proklínací tabulku a přiblížíme vám také problematiku degradace mikrostruktury betonu v agresivním prostředí v článku z Oddělení materiálového výzkumu. To a ještě více najdete v novém Newsletteru 1/2020 ke stažení zde. Anglickou verzi naleznete zde.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde

AEDECC M00273

Diecéze římsko-katolické církve St.Pölten a Brno disponují velkým množstvím staveb, jako jsou kostely, fary a kláštery. Tyto objekty se zdaleka všechny nedaří využívat, což v důsledku vede k negativnímu urbanistickému vývoji . Nevyužíváním dochází k jejich rozpadu. Stávající problémy jsou na obou stranách hranice sousedících regionů podobného charakteru, dané zejména demografickým vývojem a uplynulým politickým vývojem v průběhu 20.století.
 

více zde

Nanolith

Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců.  Více na: http://www.nanolithproject.eu/

více zde

GAČR 14-20374P

Během karbonatace vápna je třeba sledovat kvantitativní zastoupení polymorfů CaCO3 (kalcit, aragonit, vaterit) a jejich formační kinetiku. Relativní množství odlišných krystalických forem CaCO3 silně ovlivňuje vlastnosti vápenných malt. Kinetika procesu karbonatace a tvorba polymorfů CaCO3 ve vápenných pastách a omítkách bude zkoumána rentgenovou práškovou difrakcí, Ramanovou spektroskopií a infračervenou spektroskopií s Fourierovou transformací. Termogravimetrická analýza bude použita k určení stupně hydratace a rovněž karbonatace. Skenovací elektronová mikroskopie bude použita ke zkoumání mikrostruktury vzorků na morfologickém základu. Vápenné omítky jsou důležitým stavebním materiálem a v oblasti kulturního dědictví hrají klíčovou roli jako optimální materiál pro opravu historických budov. Očekává se, že výsledky této studie budou mít zásadní přínos ke stávajícím znalostem o kinetickém chování, vývoji fází a morfologii během karbonatační reakce vápenných past a malt.

více zde