AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Centrum Telč

 

Vítejte na stránkách Centra Telč, které je součástí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.. Centrum Telč vzniklo v roce 2012 jako Centrum Excelence v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu. V roce 2019 bylo po úspěšném završení projektu CET a po dokončení návazného projektu Národního programu udržitelnosti v letech 2014-2018 včleněno do struktury ústavu.

 

Více zde...

CET

 

Seminář H. Hasnkové a J. Šleichrta k projektu Mobility

13.3.2019

Ve středu 20. 3. 2019 v 10:00 se v malé zasedací místnosti ÚTAM Praha uskuteční přednášky Ing. Hany Hasníkové, Ph.D. a Ing. Jana Šleichrta o jejich práci během projektu Zvyšování konkurenceschopnosti centra excelentního výzkumu v kraji Vysočina (OP VVV - Mobility, MŠMT). Hana Hasníková přednese přednášku Digitisation of cultural heritage a Jan Šleichrt promluví na téma Characterization of CFRP samples produced by resin infusion using the phase contrast and dark-field imaging - Design of the low-cost 3D laboratory platform rocker.

více zde

Zimní Scola Telcz 2019

21.2.2019

V pátek 22. února 2019 začne další ročník zimního workshopu Scola Telcz. Tentokrát bude zaměřen na jezuitskou zahradu (bývalé jezuitské koleje) v Telči. Program, který je naplánován až do středy 27. února, se sestává z přednášek odborníků, ukázek terénní práce, a především ze samostatné práce týmů poskládaných z více než 30 studentů různých oborů zúčastněných univerzit. Jako vždy zimní workshop vyvrcholí prezentacemi prací studentů, které proběhnou na jezuitské zahradě.

více zde

Hledáme kolegu/kolegyni

18.2.2019

Výzkumný pracovník Úseku teoretické a aplikované mechaniky
Na plný pracovní úvazek přijmeme výzkumného pracovníka pro Úsek teoretické a aplikované mechaniky.

 

více zde

Článek K. Sotiriadise výběrem editora

8.2.2019

Odborný článek Simulation of Thaumasite Sulfate Attack on Portland Cement Mixtures Using Synthesized Cement Phases od dvojice autorů Ing. Konstantinose Sotiriadise, Ph.D. z Oddělení materiálového výzkumu Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR a Ing. Radosław Mróz, Ph.D. z Fakulty materiálových věd a keramiky z AGH Univerzity věd a technologií v Krakově byl hlavním editorem časopisu Journal of Materials in Civil Engineering vydávaného American Society of Civil Engineers (ASCE) vybrán jako tzv. Editor's Choice únorového čísla. Článek je možné si po registraci přečíst zdarma do konce měsíce.

více zde

Publikační zvyklosti

29.1.2019

Na základě mezinárodně platné dobré praxe doporučuje p. ředitel ÚTAM AV ČR, doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D., dodržovat následující kritéria při posuzování autorství publikací.

 

více zde

Publikace Obchodní dům Prior / Kotva

24.1.2019

V rámci NAKI projektu byla publikována odborná kniha „Obchodní dům Prior / Kotva, Historie | urbanismus | architektura“, na níž se podíleli i Hana Hasníková a Jiří Kunecký z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Oba se podílejí na řešení NAKI projektu "Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součást národní a kulturní identity ČR", jehož je ÚTAM součástí. Slanostní křest knihy proběhl ve středu 9. ledna 2019 v prostorách mázhausu v sídle NPÚ v Praze. Při křtu promluvila i generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková. Samotná publikace pak byla představena prof. Petrem Urlichech, který zároveň knihu editoval.

více zde

Zemřel prof. Ladislav Frýba

17.1.2019

Ve věku nedožitých 90 let zemřel náhle 8. ledna 2019 prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., dr. h. c., dlouholetý předseda České společnosti pro mechaniku a zaměstnanec Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, mimořádný vědec, ale především člověk horoucího srdce. Jeho odchodem utrpěla česká věda a celá společnost nenahraditelnou ztrátu. Patřil mezi přední odborníky v oboru dynamiky železničních dopravních staveb a jejich životnosti. Vybudoval teorii kmitání mostů při stochastickém chápání jejich zatížení, studoval stacionární i nestacionární kmitání mostů při náhodném pohyblivém zatížení a zjišťoval spektrum zatížení i spektra napětí v mostech a sestavil i stochastický model železničního svršku.

Poslední rozloučení proběhne 15. ledna 2019 v 13:40 v nové obřadní síni v Praze na Olšanech.

více zde

Newsletter ProteCHT2save č. 2

21.12.2018

Vyšel nový Newsletter projektu ProteCHt2save. Jedná se v pořadí o druhý newsletter tohoto projektu Interreg Central Europe.

Odkazy:

CZ verze

EN verze

O projektu Interreg CE ProteCHt2save

Webové stránky projektu

více zde

Pamětní medaile FS ČVUT

21.12.2018

Ředitel ÚTAM AV ČR, doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. obdržel pamětní diplom a medaili za "významnou podporu Fakulty stavební ČVUT v Praze". Medaile mu byla udělena při příležitosti "tři sta let od zahájení výuky stavitelství v Praze" děkanem FS ČVUT, prof. Ing. Jiřím Mácou, CSc.

více zde

Pamětní medaile z Žilinské univerzity

10.12.2018

Při příležitosti 65. výročí založení Žilinské univerzity v Žilině byla udělena Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR pamětní medaile za dlouholetou spolupráci. Medaili osobně udělil děkan FS, prof. Ing. Marián Drusa, Ph.D. řediteli ÚTAM AV ČR, doc. Ing. Stanislavu Pospíšilovi.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde

AEDECC M00273

Diecéze římsko-katolické církve St.Pölten a Brno disponují velkým množstvím staveb, jako jsou kostely, fary a kláštery. Tyto objekty se zdaleka všechny nedaří využívat, což v důsledku vede k negativnímu urbanistickému vývoji . Nevyužíváním dochází k jejich rozpadu. Stávající problémy jsou na obou stranách hranice sousedících regionů podobného charakteru, dané zejména demografickým vývojem a uplynulým politickým vývojem v průběhu 20.století.
 

více zde

Nanolith

Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců.  Více na: http://www.nanolithproject.eu/

více zde

GAČR 14-20374P

Během karbonatace vápna je třeba sledovat kvantitativní zastoupení polymorfů CaCO3 (kalcit, aragonit, vaterit) a jejich formační kinetiku. Relativní množství odlišných krystalických forem CaCO3 silně ovlivňuje vlastnosti vápenných malt. Kinetika procesu karbonatace a tvorba polymorfů CaCO3 ve vápenných pastách a omítkách bude zkoumána rentgenovou práškovou difrakcí, Ramanovou spektroskopií a infračervenou spektroskopií s Fourierovou transformací. Termogravimetrická analýza bude použita k určení stupně hydratace a rovněž karbonatace. Skenovací elektronová mikroskopie bude použita ke zkoumání mikrostruktury vzorků na morfologickém základu. Vápenné omítky jsou důležitým stavebním materiálem a v oblasti kulturního dědictví hrají klíčovou roli jako optimální materiál pro opravu historických budov. Očekává se, že výsledky této studie budou mít zásadní přínos ke stávajícím znalostem o kinetickém chování, vývoji fází a morfologii během karbonatační reakce vápenných past a malt.

více zde