AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Centrum Telč

 

Vítejte na stránkách Centra Telč, které je součástí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.. Centrum Telč vzniklo v roce 2012 jako Centrum Excelence v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu. V roce 2019 bylo po úspěšném završení projektu CET a po dokončení návazného projektu Národního programu udržitelnosti v letech 2014-2018 včleněno do struktury ústavu.

 

Více zde...

CET

 

Týden vědy a techniky 2019

25.10.2019

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR se i v letošním roce zapojí do Týdne vědy a techniky a to v pondělí 11. listopadu a ve středu 13. listopadu. A jaký jsme pro vás letos připravili program? Čtěte dále!

více zde

ÚTAM v chorvatských novinách

15.10.2019

V chorvatských novinách Universtitat vyšel článek Účinky větru a moře na mosty a větrné turbíny, pojednávající o výsledích práce dlouholetého zahraničního partnera ÚTAM prof. Hrvoje Kozmara, prof. Ahsana Kareema z University v Notre Dame a doktoranda Andrije Buljaca, který studuje pod vedením prof. Kozmara na Fakultě strojírenství a loďařství Univerzity v Záhřebu a doc. Stanislava Pospíšila na ÚTAM AV ČR. V rámci této spolupráce své výsledky Andrij Buljac měřil i ve větrném a klimatickém tunelu Vincenc Strouhal na našem pracovišti v Telči.

více zde

Seminář Ľ. Gajdoše

8.10.2019

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 v 10:00 proběhne přednáška Ing. Ľ. Gajdoše, CSc.  pojednávající o problematice testování zakřivených vzorků. Přednáška proběhne na pracovišti ÚTAM Praha (Prosecká 809/76, Prague 9-Prosek) v malé zasedací místnosti.

více zde

Setkání Mezinárodního poradního sboru

1.10.2019

V pondělí 16. září se na pražském pracovišti ÚTAM AV ČR sešli členové nově ustaveného Mezinárodního poradního sboru ÚTAM AV ČR. Mezinárodní poradní sbor je poradní orgán ředitele ÚTAM AV ČR zřízený dle čl. 10 odst. 2 Přílohy ke Stanovám Akademie věd.

více zde

Česko-Taiwanský Workshop

23.9.2019

20.-21. září 2019 na pražském pracovišti ÚTAM proběhl česko-taiwanský workshop Moving Load Problems and Applications.Cílem workshopu bylo setkání odborníků na problematiku dynamického zatěžování konstrukcí z ÚTAM s kolegy z NTU (Taiwanská národní univerzita) a vzájemná prezenatce nových poznatků v rámci výzkumu prováděného pod hlavičkou 3letého česko-taiwanského projektu.

více zde

Vědkyně z ÚTAM školila památkáře v Iráku

23.9.2019

Doc. Zuzana Slížková, vedoucí Oddělení materiálové vědy, se jako školitelka zúčastnila vzdělávacího programu určeného pro irácké památkáře v Iráckém institutu pro restaurování památkového dědictví (IICAH) v Erbílu. Vzdělávací program organizuje Národní památkový ústav v rámci vládního programu podpory české účasti při stabilizaci a rekonstrukci Iráku.

více zde

Návštěva prof. Obary v CET

23.9.2019

Ve středu 18. září 2019 navštívil Centrum Telč ÚTAM AV ČR profesor Yuzo Obara z japonské Kumamoto University. Prof. Obara se zabývá lomovou mechanikou a počítačovou tomografií. Zúčastnil se experimentálního měření v laboratoři počítačové tomografie CET, které probíhalo ve spolupráci s oddělením biomechaniky ÚTAM AV ČR a bylo také za přítomnosti vědců z Ústavu geoniky AV ČR. Dále přednesl přednášku „Crack Front Geometry and Stress Intensity Factor of Semi‑circular Bend Specimens with Straight Through and Cracked Chevron Notches“. Součástí jeho pracovního programu v Telči byla také prohlídka ostatních laboratoří CET a měl příležitost navštívit historické centrum města.

více zde

Delegace ÚTAM na návštěvě univerzity v Yangzhou

18.9.2019

7.-13. září 2019 měla desetičlenná delegace z ÚTAM AV ČR možnost navštívit Yangzhou University (YZU), v čínské provincii Jiangsu. V rámci návštěvy univerzity se zástupci ÚTAM setkali s akademickými pracovníky Fakulty stavební a přednášeli na konferenci International Conference on Advanced Technology in Civil Engineering. Při příležitosti zahájení této dvoudenní konference bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi YZU a ÚTAM AV ČR. V rámci spolupráce by mělo docházet k výměně studentů a přednášejících a ke společné práci na projektech.

více zde

Výbuchové a střelecké testy prvků kritické infrastruktury

16.9.2019

Ve čtvrtek 12. září 2019 se v areálu Poličských strojíren konala prezentace a ukázka Výbuchové a střelecké testy prvků kritické infrastruktury, na které byly prezentovány také výsledky projektu Centrum pokročilých materiálů a technologií pro ochranu a zvýšení bezpečnosti, jehož řešení se účastní i vědci z ÚTAM AV ČR.
Cílem akce bylo představit účastníkům aktuální výsledky řešení projektů Výzkumu a vývoje Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a Technologické agentury České republiky v oblasti ochrany kritické infrastruktury (KI) týmem pořádajících organizací. Workshop byl určen pro pracovníky institucí veřejné správy a organizací odpovědných za plnění úkolů v oblasti bezpečnosti, ochrany obyvatelstva a kritické infrastruktury.

více zde

Workshop on Vehicle-Induced Vibration on Bridges

4.9.2019

The Workshop on Vehicle-Induced Vibration on Bridges is going to be held on Friday, September 20, 2019, at 9:30AM in the building of the Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Prosecká 76, 190 00, Prague 9.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde

AEDECC M00273

Diecéze římsko-katolické církve St.Pölten a Brno disponují velkým množstvím staveb, jako jsou kostely, fary a kláštery. Tyto objekty se zdaleka všechny nedaří využívat, což v důsledku vede k negativnímu urbanistickému vývoji . Nevyužíváním dochází k jejich rozpadu. Stávající problémy jsou na obou stranách hranice sousedících regionů podobného charakteru, dané zejména demografickým vývojem a uplynulým politickým vývojem v průběhu 20.století.
 

více zde

Nanolith

Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců.  Více na: http://www.nanolithproject.eu/

více zde

GAČR 14-20374P

Během karbonatace vápna je třeba sledovat kvantitativní zastoupení polymorfů CaCO3 (kalcit, aragonit, vaterit) a jejich formační kinetiku. Relativní množství odlišných krystalických forem CaCO3 silně ovlivňuje vlastnosti vápenných malt. Kinetika procesu karbonatace a tvorba polymorfů CaCO3 ve vápenných pastách a omítkách bude zkoumána rentgenovou práškovou difrakcí, Ramanovou spektroskopií a infračervenou spektroskopií s Fourierovou transformací. Termogravimetrická analýza bude použita k určení stupně hydratace a rovněž karbonatace. Skenovací elektronová mikroskopie bude použita ke zkoumání mikrostruktury vzorků na morfologickém základu. Vápenné omítky jsou důležitým stavebním materiálem a v oblasti kulturního dědictví hrají klíčovou roli jako optimální materiál pro opravu historických budov. Očekává se, že výsledky této studie budou mít zásadní přínos ke stávajícím znalostem o kinetickém chování, vývoji fází a morfologii během karbonatační reakce vápenných past a malt.

více zde