AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Centrum excelence Telč vzniklo jako projekt Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, v. v. i., který byl realizován za finanční podpory Evropské unie a České republiky prostřednictvím strukturálních fondů a prostředků ze státního rozpočtu alokovaných do Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace pro roky 2007–2013.


Základní údaje o projektu

Registrační číslo projektu

CZ.1.05/1.1.00/02.0060

Operační program

OP VaVpI

Prioritní osa

1. Evropská centra excelence

Název projektu

Centrum excelence Telč

Žadatel

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Výše dotace

238 mil. Kč

Poskytovatel dotace

Evropský fond pro regionální rozvoj a

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Cíle projektu

Cílem projektu bylo vybudování a provozování unikátního Centra excelence ARCCHIP Telč (CET) pro výzkum materiálů a konstrukcí, zejména historických, vybaveného jedinečnou infrastrukturou speciálně navrženou a vyrobenou pro získávání základních poznatků i pro ověření aplikačního a inovačního potenciálu nově vyvinutých technologií diagnostiky, prodlužování životnosti, preventivní ochrany a záchrany i dlouhodobě udržitelného užívání stávajícího stavebního fondu. Tato infrastruktura sestává zejména z klimatického větrného tunelu ekologicky a ekonomicky optimalizované velikosti pro výzkum stavebních materiálů a technologií a vybaveného v ústavu vyvinutými měřicími a simulačními nástroji, z unikátního pracoviště pro rentgenovou velkoplošnou mikro a nano tomografii s vysokým rozlišením a z dalších výzkumných modulů specifických databází a nástrojů pro výzkum a  monitorování vlivu klimatu a jeho změn na chování a životnost materiálů a konstrukcí včetně architektonického dědictví i jedinečným mobilním systémem pro specifické úkoly záchrany kulturního dědictví v nouzových situacích.

Hlavní cíle projektu zahrnovaly zejména: 

 • vybudování a provoz excelentního výzkumného centra produkujícího vědecké podklady podporující zachování kulturního a přírodního dědictví a dosažení dlouhodobé životnosti historických i moderních stavebních materiálů a konstrukcí,
 • vybudování jedinečného experimentálního zařízení pro zdokonalení inovační infrastruktury v ČR, využitelného pro produkci nových poznatků, pro vytváření silných strategických partnerství mezinárodního výzkumu v rámci ERA a JPI,
 • výchovu a vzdělávání nových vědců a profesionálů,
 • posílení spolupráce mezi základnou výzkumu a vývoje a dalšími subjekty z řad veřejné i podnikatelské sféry prostřednictvím partnerství..

Účel projektu

Projekt přispívá k řešení specifických a komplexních problémů udržitelného rozvoje (nové ekologicky šetrné technologie), materiálového výzkumu (vědecké reference i průmyslově chráněné výsledky pro inovace materiálů pro záchranu kulturního dědictví), konkurenceschopného strojírenství (přístrojové inovace v diagnostice a zkušebnictví), informační společnosti (specializovaná data a rozvoj databází a monitorovacích sítí) a bezpečnostního výzkumu (dopady, zmírnění škod a prevence přírodních a civilizačních pohrom) v podmínkách očekávaných změn klimatu a souvisících jevů, v podmínkách společenských tlaků na intenzifikaci využívání kulturního a přírodního dědictví a v podmínkách rostoucích přírodních i antropogenních hrozeb.

Dále projekt řeší zásadní problém ústavu i předmětného vědeckého oboru spočívající v omezujících prostorových a infrastrukturních podmínkách pro výzkumnou činnost, která nabízí rozsáhlé možnosti rozvoje v mezinárodním měřítku a významný aplikační potenciál. Ve stávajících podmínkách jej však nelze naplnit. Projekt Centra excelence Telč otevírá potřebný prostor pro zásadní rozšíření výzkumu a vytvoření nové kvality v dosahovaných výsledcích jak v oblasti výzkumu, tak ve sféře vzdělávání. Centrum nabídne ideální pracovní podmínky pro činnost nového dynamického výzkumného týmu složeného z českých i zahraničních vědeckých kapacit.

Výstupy projektu

Hlavním věcným výstupem projektu je vybudování infrastruktury CET jako nutné technologické platformy pro dosažení vědeckých cílů a účelu projektu. Vybudovaná infrastruktura je pracovištěm pro činnost vědeckého a výzkumného týmu, který zde pracuje na 3 dlouhodobých pracovních balíčcích výzkumného programu.

Výstupy projektu:

a) soubor objektů CET, vybudovaných v Telči podle předložené stavební dokumentace, obsahujících speciální laboratoře, pracovny vědců a technologické zázemí této výzkumné kapacity. Rok realizace 2012;

b) experimentální báze s unikátním vybavením a zařízením budovy dle potřeb výzkumných činností, obsahující níže uvedené moduly i nezbytné laboratoře pro komplexní výzkum životnosti historických materiálů, památek, nových materiálů a technologií. Rok realizace 2013;

Specializovaná experimentální báze je vybavená:

 • klimatickým tunelem s unikátním systémem měření klimatických vlivů na památky a technické materiály, rok realizace 2012;
 • stabilními laboratořemi materiálových analýz, rok realizace 2012;
 • radiografickou a neutron-grafickou laboratoří sloužící k diagnostice poruch, studiu materiálového složení a tvorbě 3D strukturálních virtuálních modelů analyzovaných objektů, rok realizace 2013;
 • mobilní diagnostickou laboratoří, rok realizace 2013;
 • monitorovací sítí a databází analytických dat o historických materiálech, konstrukcích, prostředích a o bezpečnostních hrozbách, rok realizace 2012.

c) provoz CET v rámci tzv. start-up grantu, podporujícího činnosti Realizačního a Výzkumného týmu a provozní výdaje spojené se zahájením činnosti CET v roce 2013;

d) výsledky výzkumu specifikované v části popisující indikátory projektu (patenty, užitné vzory, metodiky, software, publikace všech typů, mapy se specializovaným obsahem, funkční vzorky) ;

e) úspěšní absolventi magisterských a doktorských programů, do kterých bude CET a jeho pracovníci zapojeni. Rok realizace – MSc každoročně, doktorské programy průběžně od roku 2014;

f) realizované spolupráce či partnerství s prestižními výzkumnými pracovišti na základě smluv, rok realizace 2012 a další.

Financování

Dosažení cílů CET bylo podmíněno investicemi v realizační fázi projektu. Celkové náklady na projekt, tj. výstavbu, vybudovaní infrastruktury a provoz start-up výzkumné činnosti CET do roku 2013 jsou 238 mil. Kč.
Hlavním zdrojem financování realizační fáze CET byla dotace z Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), oblast podpory 1.1 Evropská centra excelence, ve výši 238 mil. Kč. Rozhodnutí o finanční podpoře na projekt Centrum excelence Telč, který je realizován v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace spolufinancovaného z prostředků EU – Evropského fondu bylo vydáno dne 1.10.2010.

Celkový rozpočet projektu:       238.300.885,00 Kč

Strukturální fond (85%):            202.555.752,25 Kč

Státní příspěvek (15%):               35.745.132,75 Kč

Prostory

Výběr lokality v městě Telči vychází jednak z faktu, že zde již pracoviště Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR existovalo, jednak ze zájmu města o zajištění budoucí prosperity zajištěním vzdělané pracovní síly.

Město Telč také výrazně podporuje rozvoj vzdělanosti, což dokazuje i Strategický plán rozvoje města. Zaměření na rozvoj vzdělání odpovídá historickým tradicím – v Telči existovala významná jezuitská kolej a byla zde vybudována první reálka s českým vyučovacím jazykem na moravském venkově. Navržená funkce je v souladu s platným Územním plánem města Telč a také s celkovou urbanistickou koncepcí. Město Telč je dopravně dobře dostupné z krajského města i z dalších velkých měst (Brno, Praha, České Budějovice).

Významnou okolností je i podpora kraje Vysočina, který ve prospěch projektu převedl bezúplatně pozemek (podle deklarace, schválené krajským zastupitelstvem dne 18. 7. 2007 a zastupitelstvem města Telč dne 3. 10. 2007), na kterém se projekt realizoval.

Harmonogram

Předprojektová fáze: 7/2009 – 9/2010

 • V rámci předprojektové fáze byly realizovány všechny aktivity vedoucí k získání rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu.

Realizační fáze: 10/2010 – 12/2013

 • V této fázi probíhaly veškeré aktivity vedoucí k dosažení plánovaných cílů, výstupů a monitorovacích indikátorů projektu CET.
 • 3/2011-2/2012 Výstavby budov Centra v Telči
 • 9/2011-12/2012 Nákup vybavení: přístroje a zařízení
 • 1/2012-12/2013 Nábor nových zaměstnanců
 • 1/2013-12/2013 Zahájení start-up výzkumného programu

Fáze udržitelnosti projektu: 1/2014 – 12/2018

Ve fázi udržitelnosti probíhá operativní a kontrolní činnost, včetně zabezpečení sledování a vykazování ŘO OP VaVpI, plně zajišťována nově ustanovenými orgány a manažerskými jednotkami CET, v součinnosti s orgány ÚTAM AV ČR.