AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Mezinárodní projekty

Horizont 2020
  The European Research Infrastructure for Heritage Science Preparatory Phase

Interreg V-A Rakousko-Česká republika
  Competence Center for High-Resolution 3D X-ray Imaging
  Kompetenzzentrum MechanoBiologie in Regenerativer Medizin

Interreg Central Europe
  Risk assessment and sustainable protection of Cultural Heritage in changing environment
  Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe

Multilateral scientific and technological cooperation in the Danube region
  Common urban values of historic towns in the Danube Region


Národní projekty

Grantová agentura ČR
  Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích
  Nelineární lom konstrukčních materiálů - zkoumání projevů disipace energie v zóně porušení pomocí pokročilých experimentů a modelování
  Vliv reakčních podmínek na vznik a mechanické vlastnosti polymorfů CaCO3 ve vápnitých stavebních materiálech
  Experimentální kvantifikace a modelování degradace směsných cementových past s příměsí vápence vlivem síranové koroze za vzniku thaumasitu

Technologická agentura ČR
  Výzkum parametrického generátoru sněhu

Ministerstvo kultury (NAKI)
  Vápenné materiály pro restaurování a konzervování autentických prvků historických staveb
  Analýza, popis a archivace souborných informací o vlastnostech předmětů kulturního dědictví a využití těchto informací v restaurátorské, konzervátorské a badatelské praxi
  Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva
  Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši
  Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR
  Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky
  Mobilní zařízení pro zobrazování a analýzu vrstevnaté malby a polychromie děl starého umění
  Památky v pohybu
  Metodika klasifikace korozní agresivity vnitřních prostředí pro sbírkové předměty ze slitin olova

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (LO)
  Udržitelný pokročilý rozvoj CET

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (MPO)
  Infračervená spektroskopie

Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání
  Zvyšování konkurenceschopnosti Centra excelentního výzkumu v kraji Vysočina

 

Předchozí projekty (výběr):

 • GAČR 14-20374P. : Studium kinetiky a polymorfů CaCO3 během karbonatace vápna (Study of kinetics and CaCO3 polymorphs of lime carbonation).
 • AEDECC M00273 - Diecéze římsko-katolické církve St.Pölten a Brno disponují velkým množstvím staveb, jako jsou kostely, fary a kláštery. Tyto objekty se zdaleka všechny nedaří využívat, což v důsledku vede k negativnímu urbanistickému vývoji . Nevyužíváním dochází k jejich rozpadu.  Stávající problémy jsou na obou stranách hranice sousedících regionů  podobného charakteru, dané zejména demografickým vývojem a uplynulým politickým vývojem v průběhu 20.století. 
 • Nanolith - Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců.  Více na: http://www.nanolithproject.eu/
 • NAKI DF11P01OVV008 Investigation of crushed brick-matrix interface in lime-based ancient mortar by microscopy and nanoindentation
 • NAKI DF11P01OVV012 Consolidation of weak lime mortars by means of saturated solution of calcium hydroxide or barium hydroxide, Journal of Cultural Heritage (2014)
 • GAČR Podpora center excelentního výzkumu: P105/12/G059  Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích
 • GAČR Mezinárodní grantový projekt: 13-34405J Náhodné kmitání prutových konstrukcí způsobené kombinací pohyblivého zatížení a větru
 • GAČR 103/09/2067  Zpevňování degradovaných vápenných omítek a malt
 • NAKI DF11P01OVV001  Diagnostika poškozování a životnosti objektů kulturního dědictví
 • NAKI  DF11P01OVV002  Poruchy nemovitých památek: znalostní systém pro analýzu, návrh intervencí a prevenci
 • NAKI DF11P01OVV008  Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví
 • NAKI DF11P01OVV009  Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi
 • NAKI DF11P01OVV010 Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich využití v současnosti
 • NAKI DF11P01OVV012 Nové materiály a technologie pro konzervaci povrchů památkových objektů a preventivní památkovou péči
 • NAKI DF11P01OVV027 Vybrané památkové postupy pro zkvalitnění péče o sochařské a stavební památky
 • NAKI DF12P01OVV004   Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí.
 • NAKI DF12P01OVV017 Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování - konzervování středověkého skla
 • NAKI DF12P01OVV018 Podmínky a požadavky kompatibilní péče o historické anorganické porézní materiály
 • NAKI DF12P01OVV020 Komplexní metodika pro výběr a řemeslné opracování náhradního kamene pro opravy kvádrového zdiva historických objektů
 • NAKI DF12P01OVV027 Jednotný modulární systém dálkového on-line sledování environmentálních charakteristik depozitářů a expozic

 

Výsledky grantů - Projekty CET