AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Centrum excelence Telč nabízí spolupráci širokému spektru výzkumných a komerčních subjektů i veřejným, vzdělávacím, církevním a dalším institucím nejen formou společných grantových projektů, ale také na bázi smluvního výzkumu.

 

Expertní a konzultační činnosti

Nabízíme spolupráci se subjekty aplikační sféry, kterou představují zejména stavební a strojírenské společnosti, projekční firmy; výrobci stavebních hmot, výrobci diagnostických přístrojů, producenti software zejména pro řešení otázek chování stavebních materiálů, konstrukcí při nepříznivých klimatických jevech či sledování změn v degradačních procesech apod.

 

Kompetence

V laboratořích jsou k dispozici špičkoví odborníci zvyklí plnit úkoly od prvotní analýzy problému, přes komplexní návrh řešení a jeho experimentální ověření až k srozumitelné interpretaci výsledků pro zadavatele. ÚTAM CET je například partnerem nově budované evropské infrastruktury pro památkovou vědu E-RIHS.

 

Příklady vybraných služeb

- měření a simulace tlaků větru na objektech složitých tvarů a jejich souborů (výškové budovy, památkové objekty, sochy, fasádní a střešní pláště apod.;

- měření aerodynamické nestability mostů, stožárů a věží;

- simulace stratifikovaného proudění vzduchu;

- studium pobytové pohody ve veřejných prostorách, na sportovních stadionech atd.;

- simulace pronikání vody při podmínkách větrem hnaného deště a měření účinnosti hydrofobních povrchových ochran;

- studium tvorby námrazy na mostních lanech a jejich vliv na aerodynamiku mostu;

- mikro-tomografie složitých struktur pod zatížením (kosti, kompozity);

- komplexní měření porozity anorganických kompozitů a jejich lomových vlastností;

- komplexní fyzikálně chemické a biologické analýzy historických materiálů, hodnocení jejich stavu a návrh opatření k záchraně či preventivní ochraně;

- měření nanoindentačních charakteristik;

- měření teplotní roztažnosti;

- zkoušení degradace materiálů při různých klimatických zatížením v KVT Vincenc Strouhal a v klimatických komorách (směsné plyny, sluneční záření, solná mlha);

- terénní diagnostika stavu dřevěných konstrukcí včetně měření pevnosti patentovaným miniaturním lisem;

- diagnostika stavu staveb ohrožených přírodními katastrofami a návrhy na jejich preventivní ochranu;

- posuzování staveb poškozených přírodní pohromou a návrh opatření na jejich zotavení;

- odhadování dopadů masové turistiky či rozvojových projektů na kulturní dědictví.

 

Cílové skupiny

- architekti, projekční a výrobní firmy stavební i strojírenské;

- výrobci stavebních hmot;

- výrobci diagnostických přístrojů, producenti software;

- státní instituce i samosprávní orgány odpovědné za řízení a realizaci památkové péče, zejména v historických sídlech;

- vlastníci a správci historických objektů;

- instituce, plánující výzkumné programy, tvořící strategie, podporující výzkum a vzdělávání v oblasti kulturního dědictví apod.;

- normotvorné a normativní orgány, státní zkušebnictví;

- výzkumné ústavy a vysoké školy.

 

Výsledky, reference a příklady spolupráce

Památkové postupy, certifikované metodiky, užitné vzory, posudky a expertizy v oblasti ochrany a záchrany kulturního dědictví i stávajícího stavebního fondu. Reference a příklady spolupráce: NPÚ, NM, NTM, Muzeum Vysočiny Jihlava, AVU v Praze, NG v Praze, Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, Aqua, obnova staveb s.r.o., GEMA ART GROUP a. s., Stavební huť Slavonice, spol. s r. o., Excon, IBZ Freiberg, Fraunhofer Institut WKI Braunschweig, FRUP Litomyšl, ARÚ AV ČR, Ústav chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze, FSv ČVUT v Praze., Automotive Lightning a.s., METROSTAV a.s., HESS TIMBER Gmbh, INRECO, s.r.o., ALLCONS Industry, s. r. o., NANO PLM + s. r. o., AZ - Pokorný s.r.o., BAUSYSTEM Kft., Bilfinger Babcock CZ s.r.o., EXCON a.s., GEFOS a.s., Noliac Ceramics s.r.o., SDS EXMOST spol. s r.o., WPC - WOODPLASTIC a.s., IBZ - Salzchemie GmbH & Co.KG, Sobriety, s. r. o., VCES a.s., WISTERIA s.r.o.