Inženýrská mechanika 2009
Národní konference s mezinárodní účastí

 Novinky

 Úvodní informace

 Místo konání

 Fotky

 Program

 Kontakt

 Nápověda


Začátek stránky - Čestný a vědecký výbor konference - Vědecký program - Publikace - Poplatek - Termíny - Kontakt

Ústav teoretické a aplikované mechaniky, Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha
Ústav mechaniky těles, Fakulta strojního inženýrství, VUT  v Brně
Ústav termomechaniky, Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha
ŽĎAS a.s., Žďár nad Sázavou
Sdružení pro inženýrskou mechaniku
Česká společnost pro mechaniku
Inženýrská akademie České republiky


15. NÁRODNÍ KONFERENCE
s mezinárodní účastí

INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2009

Svratka, Česká republika, 11. - 14. května 2009

 

Praha 21. května 2009

Dámy a pánové,

v minulém týdnu jsme měli příležitost se setkat na konferenci ENGINEERING MECHANICS 2009 a vzájemně konfrontovat poznatky, kterých dosáhla česká mechanika v uplynulém roce. Bylo povznášející sledovat, jakého pokroku bylo dosaženo ve všech oblastech této vědní discipliny v porovnání s úrovní ve světě. Během čtyř dnů jsme vyslechli čtyři plenární přednášky a 133 tematicky zaměřených přednášek v sekcích. Měli jsme možnost si prohlédnout 20 posterů, které soutěžily o cenu generálního ředitele ŽĎAS. Konference se zúčastnilo 182 odborníků a dalších hostů z České republiky a ze zahraničí. Jsem přesvědčen, že vzhledem k úrovni příspěvků každý účastník v nich nalezl poučení ať už věcné nebo metodické.

Jako malou vzpomínku jsme pro Vás na základě foto-dokumentace ŽĎAS připravili malou galerii na web-stránce konference: www.itam.cas.cz/im2009. Je zde umístěno několik desítek fotografií z konference samotné i z okolí hotelu ŽĎAS, kde se konference konala.

Mladým kolegům bych chtěl vzkázat, tak jako pokaždé v tuto chvíli, aby neklesali na mysli při dílčích neúspěších. Takový je světa běh. Všimněte si zároveň střízlivé zkušenosti nejslavnějších vědců nedávné i vzdálenější minulosti, že i ten nejskvělejší nápad neznamená na cestě k dosažení výsledku víc než 10-20%. Zbývajících 80-90% je pouze nekonečná dřina podobná cestě v tunelu. Nicméně zdá se, že tyto poznámky padají na úrodnou půdu. Ostatně, svědčí o tom množství a kvalita prací z rukou našich následovníků.

Chtěl bych poděkovat všem autorům za příspěvky a diskutujícím za připomínky a podněty k další práci. Poděkování patří také všem předsedům zasedání a výstavy posterů za moudré a velkorysé vedení. Sluší se poděkovat generálnímu řediteli Ing. Miroslavu Šabartovi, technickému řediteli Ing. Ivanu Trajteľovi za přízeň a citelnou podporu, kterou konferenci věnovali.

Děkuji všem spolupracovníkům z ÚTAM a ŽĎAS za pomoc při přípravě a v průběhu konference, jmenovitě svému nejbližšímu kolegovi RNDr. Cyrilu Fischerovi, PhD., který vykonal převážnou většinu prací, které vyžadovala příprava a průběh konference. Totéž poděkování patří Ing. M. Formánkovi, Ing. P. Lamačovi a panu I. Křivánkovi za skvělou spolupráci. Můj zvláštní dík patří dámám, které pro nás pracovaly v registraci: R. Hračová, E. Koubová a L. Mokrá, stejně jako asistentům přednáškových sálů, kterými byli: Ing. S. Hračov, Ing. J. Bryscejn, Ing. R. Král a T. Brůna. Oceňuji spolehlivou autodopravu, kterou zajišťoval pan P. Vacek. Děkuji panu řediteli F. Pokornému a personálu hotelu ŽĎAS, stejně jako všem ostatním, kteří se zasloužili o bezproblémový průběh konference.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, konference IM2009 již patří minulosti. Stejně jako v předchozích letech bych Vás chtěl i tentokrát vyzvat, abyste již počínaje zítřkem přemýšleli o tom, jaké příspěvky a poznatky nabídnete konferenci IM2010, která se bude konat v hotelu ŽĎAS ve dnech 10.-13.května 2010. Organizátorem bude Ústav termomechaniky AVČR. Předsedou vědeckého výboru byl zvolen Ing. Igor Zolotarev, CSc.

Přeji Vám hezké léto, hodně úspěchů a pevných nervů ve vaší další práci. Těším se na shledanou na konferenci ENGINEERING MECHANICS 2010.

Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
Předseda vědeckého výboru IM2009Cílem jubilejní 15. konference je získat přehled současného stavu rozvoje mechaniky těles, mechaniky tekutin a termodynamiky, zejména ve vztahu k projektům řešeným v České republice. Problémy inženýrské mechaniky, které se týkají navrhovaných námětů, bude možné přednést a diskutovat na setkání v hotelu ŽĎAS a.s., v krásném prostředí Žďárských vrchů.


Začátek stránky - Čestný a vědecký výbor konference - Vědecký program - Publikace - Poplatek - Termíny - Kontakt

ČESTNÝ VÝBOR:

Ing. Miroslav Šabart     generální ředitel ŽĎAS a.s. 
Boris Jakubík    starosta města Svratky 

VĚDECKÝ VÝBOR:

Ing. Jiří Náprstek, DrSc.  (předseda)  ÚTAM AVČR, Praha
Ing. Ivan Dobiáš, DrSc.               ÚT AVČR, Praha
Ing. Miloš Drdácký, DrSc.             ÚTAM AVČR, Praha
Ing. Michael Formánek                 ŽĎAS a.s., Žďár n. S.
Ing. Jaromír Horáček, DrSc.           ÚT AVČR, Praha
Prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc.     ÚMT VUT, Brno
Prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc.   ÚMT VUT, Brno
Ing. Pavel Lamač                      ŽĎAS a.s., Žďár n. S. 
Ing. Jiří Minster, DrSc.              ÚTAM AVČR, Praha
Ing. Ladislav Půst, DrSc.             ÚT AVČR, Praha
Prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc.       ÚT AVČR, Praha
Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc.     ÚMT VUT, Brno
Ing. Igor Zolotarev, CSc.             ÚT AVČR, Praha


Začátek stránky - Čestný a vědecký výbor konference - Vědecký program - Publikace - Poplatek - Termíny - Kontakt

Vědecký program

Konference bude věnována pokrokům analytických, numerických i experimentálních metod výzkumu v oblasti inženýrské mechaniky. Mezi témata jednání budou patřit zejména:

  • Biomechanika
  • Mechanika tekutin a jejich spolupůsobení s tělesy (aeroelasticita, hydroelasticita atd.)
  • Problémy lineární, nelineární a stochastické dynamiky, stabilita pohybu
  • Kinematika
  • Lomová mechanika, poruchy materiálu
  • Komplexní problémy v mechanice systémů (mechatronika, robotika, pohonové systémy atd.)
  • Spolehlivost mechanických systémů
  • Mechanika deformovatelných těles a prostředí
  • Problematika technologických procesů, průmyslové aplikace
  • Termodynamika


Začátek stránky - Čestný a vědecký výbor konference - Vědecký program - Publikace - Poplatek - Termíny - Kontakt

Příjem a publikace příspěvků/posterů.

Programový výbor žádá zájemce o přednesení příspěvků/prezentaci posterů o registraci na webových stránkách konference http://www.itam.cas.cz/IM2009, kde uvedou rovněž stručný obsah (přibližně 500 slov) příspěvků, a to nejpozději do:

19. ledna 2009.

V případě kolektivního díla bude odpovědný autor přijatého příspěvku/posteru reprezentantem autorského kolektivu. Vypracuje příspěvek/poster  a osobně jej bude prezentovat na konferenci. Jedna osoba může být odpovědným autorem nejvýše dvou příspěvků/posterů. Další korespondence bude vedena s odpovědnými autory, jimž bude oznámeno přijetí nebo odmítnutí příspěvku/posteru do

2. února 2009.

Přijaté příspěvky budou publikovány formou rozšířených abstraktů (2 strany) ve sborníku konference a v plném rozsahu (4 až 16 stran, ne více než 8MB) na CD ROM. Plný text bude recenzován nezávislými oponenty. Pro přednesení příspěvku je vyhrazeno 20 minut včetně diskuse. Přijaté postery budou na konferenci prezentovány obvyklým způsobem. Rozšířené abstrakty (2 strany) posterů budou rovněž uveřejněny v tištěném  sborníku. Prezentované postery budou zahrnuty do veřejné soutěže dotované cenou generálního ředitele ŽĎAS, a.s (aktuální témata zahrnující problémy řešené v konstrukcích ŽĎAS a.s. viz. internetové stránky společnosti). Instrukce pro přípravu příspěvků/posterů budou zaslány společně s oznámením o přijetí příspěvku/ posteru .

Aby mohl být plný text příspěvku a rozšířený abstrakt příspěvku/posteru uveřejněn v materiálech konference, je třeba je odeslat do sekretariátu konference nejpozději do

16. března 2009.

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Simultánní překlad nebude zajišťován. Počet účastníků je limitován.


Začátek stránky - Čestný a vědecký výbor konference - Vědecký program - Publikace - Poplatek - Termíny - Kontakt

Konferenční poplatek

Konferenční poplatek v sobě obsahuje vložné, nocležné a stravné. Vložné ve výši 6000,- Kč  vč. DPH je stanoveno podle zákona č.526/90 Sb. na základě předpokládaných nákladů. Vložné zahrnuje vedle organizačních nákladů 1 výtisk sborníku rozšířených abstraktů, 1 ks CD ROM s plnými texty příspěvků, ubytování, stravování, občerstvení a dopravu autobusem ze Žďáru do Svratky a zpět. V případě neúčasti přihlášeného účastníka se poplatek  nevrací, ale je možné vyslat zástupce.

Konferenční poplatek musí být uhrazen do 1. dubna 2009 bankovním převodem na účet č. 1234994348/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s., Sokolovská 855, 190 00  Praha 9. Při platbě použijte prosím variabliní symbol, který vám bude přidělen při dokončení registrace, nebo alespoň symbol 110509. V případě hromadných plateb prosím kontaktujte organizátory.


Začátek stránky - Čestný a vědecký výbor konference - Vědecký program - Publikace - Poplatek - Termíny - Kontakt

Důležité termíny

19.ledna 2009 – ukončení registrace na konferenci včetně dodání stručného abstraktu
2.února 2009 – oznámení o přijetí/zamítnutí příspěvku
16.března 2009 – odevzdání doustránkových abstraktů a plných textů
1. dubna 2009 – zaplacení vložného a dokončení registrace
11.–14. května 2009 – konference INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2009


Začátek stránky - Čestný a vědecký výbor konference - Vědecký program - Publikace - Poplatek - Termíny - Kontakt

Sekretariát konference

RNDr. Cyril Fischer, PhD.,  Ing. Stanislav Pospíšil, PhD. http://www.itam.cas.cz/IM2009
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AVČR, v.v.i. E-mail:      IM2009@itam.cas.cz
Prosecká 76, tel.: 222 363 075, 283880854
190 00  Praha 9 fax:  286 884 634