AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Aplikace GasFlow

Aplikace GasFlow slouží k výpočtu nastavení korozní zkoušky v komoře pro nízké koncentrace agresivních plynů. Aplikace vypočítá průtoku korozně agresivního plynu korozní komorou na základě známé koncentrace plynu v tlakové nádobě a definované koncentraci plynu uvnitř zkušebního prostoru komory.

Popis

Koncentrace ve zkušebním prostoru pro výpočet nastavení průtoku může být zadávána buď jako hodnota v jednotkách ppm nebo v podobě hmotnostní koncentrace v gramech na litr respektive miligramech na metr krychlový. Aplikace dále umožňuje vypočítat spotřebu plynu na test, za předpokladu konstantního dávkování (běžné korozní zkoušky dle ČSN ISO norem).

V režimu výpočtu průtoku na základě hmotnostní koncentrace je pro přepočet použito stavové rovnice ideálního plynu. Tato aproximace je možná na základě toho, že se jedná o zkoušky za nízkých koncentrací agresivního plynu ve zkušebním prostoru. Z výše uvedeného důvodu je možné použít aplikaci pro komory, které používají ke zkouškám tlak shodný s atmosférickým případně blízký atmosférickému, pro autoklávy které používají vysokých tlaků není aplikace vhodná.

Pro běžně používané agresivní plyny jako jsou chlór, ozon, sulfan, oxid siřičitý a oxid dusičitý má aplikace definovány tabelované hodnoty molárních hmotností, pro nestandardní plyny je potřeba jako vstupní parametr zadat i molární hmotnost požadovaného plynu.

Aplikace není vázána na konkrétní korozní komoru. Ale vychází z principu dávkování korozně agresivního plynu do zkušebního prostoru, který je postupně obměňován aby byla zaručena stálá koncentrace. Aplikace si při výpočtu hlídá překročení horní a dolní meze rozsahu dávkování plynu. Standardní nastavení dolní meze je 0,00ml/min horní meze 5,00ml/min. Hodnoty dolní a horní meze je možné změnit při použití na jiném typu komory, která má jiné rozsah dávkování.

GasConc_ppm.png

Obr.1: Uživatelské rozhraní programu, záložka výpočet koncentrace plynu dávkovaného do komory.

Změna rozsahu

Principiálně je možné provést změnu horní a dolní meze rozsahu manuálním zásahem do konfiguračního souboru aplikace. Tento postup se však nedoporučuje. Korektní způsob přepisu hodnot je následující:

Z příkazové řádky spustit aplikaci gasflow s parametrem --install a dále s parametry --DosLimMin=X.XX respektive --DosLimMax=X.XX pořadí zadávání parametrů pro aplikaci je libovolné. Znaky X.XX reprezentují zadávané číselné hodnoty na dvě desetinná místa oddělená tečkou.

Použitím parametru --install dochází k vygenerování nového konfiguračního souboru a nových souborů lokalizací, je tak možné opravit zásah provedený do datových souborů aplikace, například nevhodným zásahem uživatele.

V případě dotazů nebo problémů kontaktujte autora majtas@itam.cas.cz (přidejte heslo "[GasFlow]" do pole předmět)

publicpreview-4.jpg

Stažení: GasFlow_132_36.7z.exe a GasFlow_132_36_HelpOnly.7z