Inženýrská mechanika 2006
Národní konference s mezinárodní účastí

 Novinky

 Úvodní informace

 Fotky

 Kontakt

 Seznam příspěvků

 Program

 Místo konání

 Nápověda

INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2006

Svratka, Česká republika, 15. - 18. května 2006


Closing sessionPraha 22. května 2006

Dámy a pánové,

v minulém týdnu jsme měli příležitost se setkat na konferenci ENGINEERING MECHANICS 2006 a vzájemně konfrontovat poznatky, kterých dosáhla česká mechanika v uplynulém roce. Bylo povznášející sledovat, jakého pokroku bylo dosaženo ve všech oblastech této vědní discipliny v porovnání s úrovní ve světě. Během čtyř dnů jsme vyslechli dvě úvodní a 196 tematicky zaměřených přednášek. Měli jsme možnost si prohlédnout 25 posterů, které soutěžily o cenu generálního ředitele ŽĎAS. Konference se zúčastnilo 252 odborníků z České republiky a ze zahraničí. Jsem přesvědčen, že vzhledem k úrovni příspěvků každý účastník v nich nalezl poučení ať už věcné nebo metodické.

Jako malou vzpomínku jsme pro Vás na základě foto-dokumentace ŽĎAS připravili malou galerii na web-stránce konference: www.itam.cas.cz/im2006. Je zde umístěno několik desítek fotografií z konference samotné i z okolí hotelu ŽĎAS, kde se konference konala.

Mladým kolegům bych chtěl vzkázat, aby neklesali na mysli při dílčích neúspěších. Pokoušejte se zas a znovu různými způsoby zdolat barieru, kterou před vás příroda postavila. Všimněte si zároveň střízlivé zkušenosti nejslavnějších vědců nedávné i vzdálenější minulosti, že i ten nejskvělejší nápad neznamená na cestě k dosažení výsledku víc než 10-20%. Zbývajících 80-90% je pouze nekonečná dřina podobná cestě v tunelu.

Chtěl bych poděkovat svému nejbližšímu kolegovi RNDr. Cyrilu Fischerovi, PhD. za spolupráci ve všech fázích přípravy a v průběhu konference. Poděkování patří také všem předsedům zasedání a výstavy posterů za moudré a velkorysé vedení, stejně jako všem autorům za příspěvky a diskutujícím za připomínky a podněty k další práci.

Sluší se poděkovat generálnímu řediteli Ing. Miroslavu Šabartovi, technickému řediteli Ing. Ivanu Trajtelovi a dalším pracovníkům ŽĎAS a.s. za přízeň, citelnou podporu a spolupráci, kterou konferenci věnovali. Děkuji všem spolupracovníkům z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AVČR za pomoc při přípravě a v průběhu konference, řediteli Františkovi Pokornému a personálu hotelu ŽĎAS i všem ostatním, kteří se zasloužili o bezproblémový průběh konference.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, konference IM2006 již patří minulosti a já bych Vás chtěl vyzvat, abyste již počínaje zítřkem přemýšleli o tom, jaké příspěvky a poznatky nabídnete konferenci IM2007, která se bude konat v hotelu ŽĎAS ve dnech 14.-17.května 2007.

Přeji Vám hezké léto, hodně úspěchů a pevných nervů ve vaší další práci a těším se na shledanou na konferenci ENGINEERING MECHANICS 2007.

Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
Předseda vědeckého výboru IM2006


Obecné informaceZačátek stránky - Čestný a vědecký výbor konference - Vědecký program - Publikace - Poplatek

Cílem v pořadí již 12. konference je získat přehled současného stavu rozvoje mechaniky těles, mechaniky tekutin a termodynamiky, zejména ve vztahu k projektům řešeným v České republice. Problémy inženýrské mechaniky, které se týkají navrhovaných námětů, bude možné přednést a diskutovat na setkání v hotelu ŽĎAS a.s., v krásném prostředí Žďárských vrchů.

Konferenci pořádají:

 • Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
 • Ústav teoretické a aplikované mechaniky, Akademie věd České republiky, Praha
 • Ústav termomechaniky, Akademie věd České republiky Praha
 • ŽĎAS a.s., Žďár nad Sázavou
 • Inženýrská akademie České republiky
 • Česká společnost pro mechaniku
 • Sdružení pro inženýrskou mechaniku


Začátek stránky - Čestný a vědecký výbor konference - Vědecký program - Publikace - Poplatek

Čestný výbor konference

 • Ing. Miroslav Šabart generální ředitel ŽĎAS, a.s.
 • František Peňáz starosta města Svratky


Vědecký výbor

 • Ing. Jiří Náprstek, DrSc. ÚTAM AV ČR, Praha (předseda)
 • Ing. Ivan Dobiáš, DrSc. ÚT AV ČR, Praha
 • Ing. Miloš Drdácký, DrSc. ÚTAM AV ČR, Praha
 • Ing. Michael Formánek, ŽĎAS a.s., Žďár n. S.
 • Ing. Jaromír Horáček, DrSc. ÚT AV ČR, Praha
 • Prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. ÚMTMB VUT, Brno
 • Prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc. ÚMTMB VUT, Brno
 • Ing. Pavel Lamač, ŽĎAS a.s., Žďár n. S.
 • Ing. Jiří Minster, DrSc. ÚTAM AV ČR, Praha
 • Prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. ÚT AV ČR, Praha
 • Ing. Ladislav Půst, DrSc. ÚT AV ČR, Praha
 • Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. ÚMTMB VUT, Brno


Začátek stránky - Čestný a vědecký výbor konference - Vědecký program - Publikace - Poplatek

Vědecký program
Konference bude zaměřena na obecné oblasti inženýrské mechaniky. Předmětem jednání konference budou zejména:

 • Analýza, modelování a simulace v mechanice těles, mechanice tekutin a termodynamice
 • Nelineární a stochastická dynamika, stabilita pohybu
 • Diagnostické a identifikační metody v mechanice
 • Interdisciplinární problémy v mechanice (mechatronika, biomechanika, aeroelasticita)
 • Lomová mechanika
 • Komplexní problémy v mechanice systémů (např. pohonové soustavy, robotika)
 • Spolehlivost mechanických systémů


Začátek stránky - Čestný a vědecký výbor konference - Vědecký program - Publikace - Poplatek

Příjem a publikace příspěvků / posterů

Programový výbor žádá zájemce o přednesení příspěvků/prezentaci posterů, aby se zaregistrovali na webových stránkách konference (včetně názvů a abstraktů - max 200 slov) nejpozději do: 13. ledna 2006.

Organizátoři si vyhrazují právo předčasně ukončit registraci, a to v případě, že bude překročen limitní počet přihlášených účastníků.

Jedna osoba může být odpovědným autorem pouze dvou příspěvků nebo posterů. Odpovědným autorem je ten, kdo příspěvek/poster zaregistruje na www-stránkách konference. Předpokládá se, že odpovědný autor přijatého příspěvku/posteru bude reprezentantem autorského kolektivu. Vypracuje příspěvek/poster a osobně jej bude prezentovat na konferenci. Další korespondence bude vedena s odpovědnými autory, jimž bude oznámeno přijetí nebo odmítnutí příspěvku/posteru do 1. února 2006.

Přijaté příspěvky budou publikovány formou rozšířených abstraktů (2 strany) ve sborníku konference a v plném rozsahu (6, maximálně 12 stran) na CD ROM. Přijaté postery budou na konferenci prezentovány obvyklým způsobem. Rozšířené abstrakty (2 strany) posterů budou rovněž uveřejněny ve sborníku. Prezentované postery budou zahrnuty do veřejné o Cenu generálního ředitele ŽĎAS, a.s. Vítána jsou aktuální témata zahrnující problémy řešené v konstrukcích ŽĎAS a.s.:

 • 1) Koncepce uzavíratelných tlakových nádob pro isostatické lisy s vnitřním přetlakem do 700 MPa.
 • 2) Koncepce zařízení na zpracování a zhutňování kovového odpadu - lehký šrot.
Bližší informace k tématům lze získat dotazem na adrese david.zalaba@zdas.cz

Instrukce pro přípravu příspěvků/posterů budou zaslány společně s oznámením o přijetí příspěvku/posteru.

Aby mohl být plný text příspěvku a rozšířený abstrakt příspěvku/posteru uveřejněn v materiálech konference, je třeba je odeslat tak, aby byly doručeny sekretariátu konference nejpozději do 13. března 2006.
Tento termín je nutné dodržet.

Nejzazší termín zaplacení konferenčního poplatku je 1.dubna 2006. Běžná doba splatnosti po dokončení registrace je 10 dnů.
Pokud nebude konferenční poplatek do tohoto termínu zaplacen, bude příspěvek/poster z databáze vyřazen a nebude publikován v materiálech konference. Potvrzení či doklad o převodu konferenčního poplatku na konto konference je třeba doručit organizátorům neprodleně po realizaci transakce (dopis, fax, naskenováno emailem).

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Simultánní překlad nebude zajišťován.
Počet účastníků je limitován.

 


Začátek stránky - Čestný a vědecký výbor konference - Vědecký program - Publikace - Poplatek

Konferenční poplatek

Celkový konferenční poplatek 5000,- Kč v sobě obsahuje vložné, nocležné a stravné, které jsou od sebe odděleny, avšak předpokládá se účast na celém programu konference - viz sekce účastníci, část dokončení registrace. Výše vložného 3050,- Kč vč. DPH je stanovena podle zákona č.526/90 Sb. na základě předpokládaných nákladů. Vložné zahrnuje vedle organizačních nákladů 1 výtisk sborníku anotací a 1 ks CD ROM s plnými texty příspěvků. Odpovědní autoři obdrží navíc 10ks separátů plného textu příslušného příspěvku. Ubytování včetně snídaně stojí 430,- Kč/noc vč. DPH, cena oběda i večeře je 110,- Kč/jídlo vč. DPH. V případě neúčasti přihlášeného účastníka se poplatek nevrací, ale je možné vyslat zástupce.

Konferenční poplatek musí být uhrazen do 1. dubna 2006 bankovním převodem:

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
číslo účtu: 17430031/0710, variabilní symbol 150506

ičo: 68378297 dič: CZ68378297

SWIFT code:CNBA CZ PP
IBAN: CZ69 0710 0000 0000 1743 0031