link placeholder
link placeholder  link placeholder  link placeholder
British flag icon

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR

ÚTAM AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9
tel.: +420 286 882 121
fax: +420 286 884 634
e-mail: itam@itam.cas.cz
mapka
počet přístupů:

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
(ÚTAM AV ČR, v. v. i.)Okruh 4:

Analýza a modelování zrnitých a stmelených materiálů a prostředí

Významnou složkou výzkumu zrnitých a stmelených materiálů je mechanika zemin, kde je kladen důraz na studium strukturních jevů a na formulaci v rámci hypoplastické koncepce. Porozumění fenomenologickému chování zemin na strukturní bázi umožňuje dalekosáhlé generalizace (mechanika partikulárních látek). Hypoplasticita představuje relativně nový model, který na rozdíl od běžně používaných pružnoplastických vztahů nerozlišuje mezi pružným a plastickým přetvořením. Při numerickém řešení okrajových úloh geotechniky (jako např. únosnost základů nebo deformace okolí stavební jámy) hraje volba materiálového modelu centrální roli.
Rozvoj a testování materiálových vztahů patří proto k dalším klíčovým výzkumným tématům v této oblasti, kde jsou dále vyvíjeny obecnější teorie popisu bočního tlaku vícefázových zrnitých materiálů a v oblasti návrhových teorií, jmenovitě teorie mezních stavů. V oblasti návrhových teorií je pozornost zaměřena na teorii mezních stavů v souvislosti se zaváděním evropských norem pro geotechniku do ČR, jmenovitě EUROCODE "7-1 Geotechnical design".
Výraznou skupinou úloh je výzkum chování historických materiálů a komplexního posouzení kompatibility nových a historických materiálů, především malt s vápennou matricí (prostých i vyztužených organickými vlákny), směřovaný do aplikací v památkové péči.

Vědecké projekty a týmy se soustřeďují na skupiny úloh:

  • Konstitutivní vztahy a numerické modely v mechanice zemin.
  • Zrnité kompozity s vápennou matricí.


© ÚTAM AV ČR, v. v. i. 2008 | přihlásit se ( pouze pro zaměstnance)