AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Ombudman pro zaměstnance ÚTAM

Jaroslava Musilová

Veřejný ochránce práv pracovníků ÚTAM působí k ochraně zaměstnanců před jednáním ústavních orgánů, pedagogů a dalších představitelů ústavu, pokud je takové jednání:
- v rozporu s právem,
- právu sice neodporuje, ale je jinak vadné či nesprávné, a tedy neodpovídá principům demokratického právního řízení a vedení ÚTAM a principům dobré správy,
- jsou-li tyto orgány nečinné.

Ochránce je oprávněn zabývat se stížnostmi, které směřují proti činnosti:
- konkrétních pracovníků,
- pracovníků orgánů ústavu,

Ochránce je oprávněn vést samostatná šetření, k nimž dostal od zaměstnanců podnět, i z vlastní iniciativy upozorňovat na nesprávné jednání či protiprávnost, ale nemůže nahrazovat činnost ústavních orgánů a nemůže rušit nebo měnit jejich rozhodnutí.

Může požadovat stanovisko od všech, kterých se daná stížnost či událost týká.

Při zjištění pochybení může požadovat po daných orgánech zjednání nápravy, nebo navrhovat doporučení k ní vedoucí. Nedojde-li k nápravě, pak ji požaduje po orgánu nadřízeném.