AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Vedoucí laboratoře

Nunes Cristiana Lara, Mgr., Ph.D.

Vybavení

Chemicko-mineralogická analýza:

 • Emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem – ICP/OES, Spectroblue Spectro: stanovení prvkového složení hornin, půd, sedimentů, anorganických pojiv, zemědělských a potravinářských materiálů
 • Iontová chromatografie – IEC, ICS-5000 Dionex: kvalitativní a kvantitativní stanovení solí rozpustných ve vodě ve stavebních materiálech, chemické analýzy vzorků vody
 • Rentgenová fluorescence - EDXRF, X-Supreme 8000 Oxford Instruments: kvantitativní prvkové složení neznámých práškových i kapalných vzorků
 • Rentgenová difrakce - XRD, D8 ADVANCE Bruker: zjištění mineralogického složení materiálu, krystalické struktury, textury, zbytkového napětí
 • Termická analýza - TG/DSC, SDT Q650/MS a STA 504 TA Instruments: detekce a kvantifikace vápenatých, hydraulických, organických a dalších složek ve stavebních a geologických materiálech, tepelná stabilita, fázové přechody, možnost analýzy uvolněných plynů pomocí hmotnostní spektrometrie (MS detektor)

Mikroskopické techniky:

 • Optická mikroskopie - polarizační mikroskop Olympus BX53m: popis mikrostruktury materiálu (výbrusy, nábrusy malt, omítek, kamene); videomikroskop Hirox KH 7700 s procházejícím i odraženým světlem – digitální mikroskop pro pozorování s velkou hloubkou ostrosti
 • Elektronová mikroskopie – SEM, Quanta 450 FEG FEI; MIRA II LMU Tescan

Corporation: popis nanostruktury porézních materiálů, cementů, vláken, keramiky, kompozitů, nátěrů/povlaků, kovů, polymerů, stanovení chemického složení pomocí EDX detektoru

 • Ramanova mikroskopie - DXR mikroskop, Nicolet: možnost vysokého prostorového rozlišení, identifikace částicových nečistot, charakterizaci povlaků, vícevrstvých laminátů, tenkých vrstev
 • Infračervená spektroskopie – FTIR, Nicolet iN10 mikroskop: identifikace chemické struktury organických i anorganických látek

Texturní vlastnosti porézních látek:

 • Rtuťová porozimetrie – porozimetry Poremaster PM-60-13 Quantachrome a AutoPore IV 9500: distribuce velikosti pórů o průměru 3 nm až 300 μm
 • Heliová pyknometrie - AccuPyc 1340 Micromeritics: přesné měření objemu a hustoty prášků a pevných látek
 • Plynová adsorpce - ASAP 2020 Micromeritics: stanovení měrného povrchu a distribuce pórů pevných materiálů v rozsahu průměrů póru od 0,5 nm do 100 nm

Dilatometrie:

Dilatometr LINSEIS - slouží k určení koeficientu teplotní roztažnosti v širokém rozpětí od teplot hluboko pod bodem mrazu až po teploty kolem 1000°C.
 

Výzkumná činnost

Laboratoř je zaměřena na stanovení chemického složení a fyzikálních vlastností hornin a malt. Provádíme měření obsahu vlhkosti, stanovení pórovitosti a parametrů pórů, chemickou a mineralogickou charakterizaci materiálu pomocí XRF, termické analýzy a mokré silikátové analýzy, stanovení sorpčních vlastností stavebních materiálů a rychlosti vysychání vody. Používáme standardní zkušební metody, ale i vyvinuté vlastní; používáme vyvinutý přístroj pro in- situ měření nasákavosti povrchu stavební konstrukce vodou, vlastní postup pro měření povrchové koheze materiálu, v současné době vyvíjíme zařízení pro měření sil vnikajících během procesu krystalizace solí.

lab.opt.6Lab.part8Lab.part2Lab.part6

Měření nasákavosti povrchu kamene vodou před restaurováním vázy v zahradách zámku Valtice.

omitka_stredovek_981_1.jpgprvkova_mapa.png

Chemická analýza vzorku historické omítky pomocí elektronové mikroskopie: BSE snímek a prvková mapa stejné oblasti, červená – vápenné pojivo. modrá – dolomitické pojivo, zelená– křemenné plnivo malty.

 

Příklad: Analýzy sgrafit a maleb pro Fakultu restaurování Univerzity Pardubice

sgrafito_Sokolov2.jpg
Sokolov - fasáda školky, sgrafito
sgrafito_Sokolov1.jpg sgrafito_Kynzvart.jpg
Sokolov – fasáda školky, sgrafito - detail Lázně Kynžvart – fasáda nájemního domu, č.p. 326D, sgrafito

Co chceme zjistit:

1. Je jenom vápenné nebo s přídavkem cementu?
2. Jaká je stratigrafie? (pokud to vzhledem ke kvalitě vzorku půjde…)
3. Barevná červená vrstva obsahuje pigmenty? Nebo je obarvena drcenou cihlou?
4. Bílá vrchní vrstva je pouze nátěr nebo tenká vrstva štuku? (Obsahuje písek nebo podobné plnivo?)

malba_Ostrov_1.png malba_Ostrov_2.png
Ostrov nad Ohří – chodba domu č.p. 1357, nástěnná malba od Jíry Ostrov nad Ohří – chodba domu č.p. 1356, nástěnná malba od Jíry

Co chceme zjistit:

1. Stratigrafie
2. Analýza použitých materiálů – malba je na vápenné omítce nebo na sádrové? Jaké jsou použité barvy? (pojivo olejové, akrylátové apod.?)