AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 49-9_colour_smallPŘÍSPĚVEK TECHNICKÝCH VĚD K ZÁCHRANĚ A RESTAUROVÁNÍ PAMÁTEK
Miloš Drdácký, Zuzana Slížková, Jaroslav Valach (editoři)
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
Centrum excelence Telč

 

Publikovaná kniha přináší přehled vybraných výsledků nedávného mezioborového výzkumu na pracovištích Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., v moderně rozvíjené oblasti památkových věd. Památkové vědy patří mezi mladší vědecké obory, jejichž vývoj je silně ovlivněn současným bouřlivým rozvojem informačních technologií, miniaturizací a pokročilostí výrobních postupů, které jsou podmínkou aplikace metod a technik dříve pro památkovou péči nedosažitelných. Prolomení technických i ekonomických bariér umožňuje využívání nanomateriálů a nanotechnologií pro záchranu, zachování i zhodnocení památkových a dalších historických objektů.

 

Editoři:
© Miloš Drdácký, Zuzana Slížková, Jaroslav Valach
© Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., Praha

Autoři:
© Pavel Beneš, Pavel Beran, Riccardo Cacciotti, Martin Čerňanský, Miloš Drdácký, Jakub Ďoubal, Dita Frankeová, Petr Gláser, Hana Hasníková, Jan Chlád, Karel Juliš, Petr Justa, Michal Kloiber, Zdeněk Kouba, Jiří Kunecký, Jaroslav Lesák, Štěpán Major, Cristiana Lara Nunes, Stanislav Pospíšil, Zuzana Slížková, Jan Tippner, Renata Tišlová, Jaroslav Valach, Jan Válek, Daniel Vavřík, Jan Vojtěchovský, Benjamin Wolf, Pavel Zíma, Jan Žemlička

Fotografie:
© Ron Anthony, Pavel Beran, Rudolf Bruner-Dvořák, Riccardo Cacciotti, Václav Douša, Miloš Drdácký, Tomáš Drdácký, Milan Dropka, Dita Frankeová, Hana Hasníková, Michal Hrčka, Michal Jánský, Bo Kasal, Michal Kloiber, Jiří Kunecký, Jaroslav Lesák, Štěpán Major, Cristiana Lara Nunes, Stanislav Pospíšil, Zuzana Slížková, Olga Trmalová, Shota Urushadze, Jaroslav Valach, Jan Válek, Daniel Vavřík, Michal Vopálenský, Benjamin Wolf, Pavel Zíma, Jan Žemlička, Národní galerie, Ikaros, Národní technické muzeum, Die Hausbücher der Nürnberger Zwölfbrüderstiftungen, Amb. 317, fol. 36r

Recenzent:

© Univ.-Prof. Dr. sc. techn. Dipl. Arch. ETH Christian Hanus

e-ISBN 978-80-86246-49-9
DOI 10.21495/49-9
Vydáno v roce 2015
Download (pdf, 18Mb)
 

Obsah
Úvod (M. Drdácký)
Určování materiálových charakteristik historických konstrukcí

Poruchy a ochrana historických konstrukcí

Historické materiály a technologie

Materiály, technologie a metodická podpora restaurování památek

Udržitelnost sbírek v muzeích a galeriích

Místo doslovu (M. Drdácký)

 

Předmluva

Kniha přináší přehled vybraných výsledků nedávného mezioborového výzkumu na pracovištích Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., v moderně rozvíjené oblasti památkových věd. Památkové vědy patří mezi mladší vědecké obory, jejichž vývoj je silně ovlivněn současným bouřlivým rozvojem informačních technologií, miniaturizací a pokročilostí výrobních postupů, které jsou podmínkou aplikace metod a technik dříve pro památkovou péči nedosažitelných. Prolomení technických i ekonomických bariér umožňuje využívání nanomateriálů a nanotechnologií pro záchranu, zachování i zhodnocení památkových a dalších historických objektů.
V dekádě 2005–2015 pracovníci ÚTAM AV ČR, v. v. i., řešili patnáct mezinárodních projektů z oblasti památkových věd a získali řadu významných výsledků, většinou publikovaných v zahraničních odborných časopisech nebo knihách. Výsledky dalších patnácti národních projektů podporovaných z programu NAKI (výzkum národní a kulturní identity) Ministerstva kultury ČR nebo Grantovou agenturou ČR tvoří hlavní jádro této publikace. Posláním této knihy je seznámení odborné veřejnosti s nedávnými výsledky výzkumu pro záchranu a zachování kulturního dědictví. Jedná se o výsledky autorů publikované vesměs v zahraničí a pro českého čtenáře hůře dostupné, ať již z jazykových důvodů, nebo proto, že média, která je vydala, nejsou v ČR běžně k dispozici.
Kniha je rozdělena do pěti oddílů volně sdružujících kapitoly s příbuznou náplní v oblastech určování materiálových charakteristik historických konstrukcí, poruch a možností jejich předcházení, historických materiálů a technologií, materiálové, technologické a metodické podpory restaurování památek a udržitelnosti sbírek v muzeích a galeriích. Autoři přejí poučné čtení a uvítají připomínky a podněty čtenářů a uživatelů publikovaných rad, doporučení a postupů.

 

Poděkování
Výzkum prezentovaný v této knize byl podpořen řadou projektů financovaných z národních i mezinárodních programů. Autoři proto vyslovují svůj hluboký dík následujícím projektům:
- Projekt MŠMT LO1219 (2014–2018) „Udržitelný pokročilý rozvoj CET", odpovědný řešitel prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., dr. h. c., a Ing. Jakub Novotný, Ph.D.
- Program NAKI Ministerstva kultury ČR (aplikovaný výzkum Národní a kulturní identity):

 • DF11P01OVV001 (2011–2015) Diagnostika poškozování a životnosti objektů kulturního dědictví, příjemce ÚTAM AV ČR, v. v. i., odpovědný řešitel Ing. Daniel Vavřík, Ph.D.
 • DF11P01OVV002 (2011–2015) Poruchy nemovitých památek: znalostní systém pro analýzu, návrh intervencí a prevenci, společně s FEL ČVUT Praha (příjemce), odpovědný řešitel za ÚTAM AV ČR, v. v. i., Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.
 • DF11P01OVV008 (2011–2015) Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví, společně s FSv ČVUT Praha (příjemce), odpovědná řešitelka za ÚTAM AV ČR, v. v. i., Ing. Zuzana Slížková, Ph.D.
 • DF11P01OVV009 (2011–2015) Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi, společně s FSv ČVUT (koordinátor), NTM v Praze a PEF ČZU, odpovědná řešitelka za ÚTAM AV ČR, v. v. i., Ing. arch. Klára Nedvědová.
 • DF11P01OVV010 (2011–2015) Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich využití v současnosti, společně s dalšími účastníky NTM a ARUP AV ČR, v. v. i., odpovědný řešitel Ing. Jan Válek, Ph.D.
 • DF11P01OVV012 (2011–2015) Nové materiály a technologie pro konzervaci povrchů památkových objektů a preventivní památkovou péči, společně s FCHT VŠCHT a ÚFCH JH AV ČR, v. v. i. (příjemce), odpovědná řešitelka Ing. Zuzana Slížková, Ph.D.
 • DF12P01OVV004 Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí – společně s FSv ČVUT (příjemce) a MENDELU, odpovědný řešitel za ÚTAM AV ČR, v. v. i., Ing. Jiří Kunecký, Ph.D.
 • DF11P01OVV017 (2012–2015) Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého skla, společně s FCHT VŠCHT (příjemce), odpovědný řešitel za ÚTAM AV ČR, v. v. i., doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.
 • DF12P01OVV018 (2012–2015) Podmínky a požadavky kompatibilní péče o historické anorganické porézní materiály (ÚTAM AV ČR, v. v. i., příjemce), společně s FRUP Litomyšl, odpovědný řešitel Mgr. Petr Gláser.
 • DF12P01OVV027 (2012–2015) Jednotný modulární systém dálkového on-line sledování environmentálních charakteristik depozitářů a expozic, společně s NM v Praze (příjemce), odpovědný řešitel za ÚTAM AV ČR, v. v. i., Ing. Karel Juliš.
 • DF11P01OVV027 (2011–2015) Vybrané památkové postupy pro zkvalitnění péče o sochařské a stavební památky, společně s FRUP (příjemce), odpovědní řešitelé Ing. Jan Válek, PhD., a Ing. Zuzana Slížková, Ph.D.

- Projekty Grantové agentury České republiky:

 • Projekt GAČR 103/09/2067 „Zpevňování degradovaných vápenných omítek a malt", odpovědná řešitelka Ing. Zuzana Slížková, Ph.D.
 • Post-doc projekt GAČR 105/10/P573 „Chování dřeva při zatlačování trnu", odpovědný řešitel Ing. Michal Kloiber, Ph.D.
 • Projekt center excelentního výzkumu GAČR P105/12/G059 „Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích", společně s FSv ČVUT (příjemce koordinátor) a Kloknerovým ústavem ČVUT, odpovědný řešitel za ÚTAM AV ČR, v. v. i., prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., dr. h. c.

- Projekty mezinárodní:

 • Projekt č. CRAFT-1999-72054 Intelligent Measurement Technology for Laser Cleaning of Historic Buildings and Monuments HISTO-CLEAN, 2003–2004, 5. rámcový program EC, odpovědní spoluřešitelé za ÚTAM AV ČR, v. v. i., M. Drdácký, Z. Slížková, J. Valach, D. Vavřík
 • Projekt č. SSPI-CT-2004-501609 CULTSTRAT (FP 6) „Assessment of air pollution effects on cultural heritage – management strategies", 2004–2007, koordinátor SCI Stockholm, odpovědní spoluřešitelé za ÚTAM AV ČR, v. v. i., M. Drdácký, S. Pospíšil, Z. Slížková, J. Valach
 • Projekt č. FP6-2005-SSP-5A CHEF Cultural heritage Protection against Flood, 2007–2010, koordinátor BAM Berlín, odpovědní spoluřešitelé M. Drdácký, T. Drdácký, Z. Slížková, J. Valach
 • Projekt č. FP7-NMP-2007-SME-1 No. 213651 STONECORE (Stone conservation for building refurbishment), 2008–2011, koordinátor IBZ Freiberg, odpovědní spoluřešitelé M. Drdácký, C. Moreau, Z. Slížková

 

Poděkování spolupracovnicím a spolupracovníkům
Autoři upřímně děkují řadě lidí, bez nichž by se tato kniha nemohla stát skutečností. Obdivuhodnou práci vykonala paní Daniela Šafránková, která celou knihu připravila do tisku. Dík jí patří i za řadu užitečných rad a dobrých nápadů, které velmi pozitivně ovlivnily celkový výsledek. Zvláštní dík patří paní RNDr. Ivaně Frolíkové za pečlivou přípravu a sjednocení obrázků i za trpělivé korektury textu. Dále paní Zuzaně Strakové za jazykovou úpravu textu.
Publikované výsledky byly získány s přispěním mnoha dalších kolegyň a kolegů ze spolupracujících pracovišť. Jmenujme M. Blaška, P. Křemena, J. Kufnera, M. Šmída z FEL ČVUT, J. Maříkovou-Kubkovou, I. Herichovou, M. Suchého z Archeologického ústavu AV ČR, v. v. i., Praha, M. Ebela, P. Koderu z Národního technického muzea, Š. Chlumskou, R. Ševců z Národní galerie, P. Štefcovou z Národního muzea, J. Hradilovou z AVU Praha. V ÚTAM AV ČR, v. v. i., to byli zejména P. Alexander, J. Bryscejn, M. Černý, D. Frankeová, E. van Halem, P. Hauková, J. Hodrment, J. Jiroušek, T. Fíla, J. Frankl, V. Kocour, I. Kumpová, S. Kuznetsov, J. Maddox, A. Mordanova, T. Matas, M. Panáček,V. Petráňová, M. Slížek, E. Stuchlíková, P. Šašek, O. Tomanová, D. Vrba, A. Zeman.