AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Zemřel prof. Frýba

Ve věku nedožitých 90 let zemřel náhle 8. ledna 2019 prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., dr. h. c., dlouholetý předseda České společnosti pro mechaniku a zaměstnanec Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, mimořádný vědec, ale především člověk horoucího srdce. Jeho odchodem utrpěla česká věda a celá společnost nenahraditelnou ztrátu. Patřil mezi přední odborníky v oboru dynamiky železničních dopravních staveb a jejich životnosti. Vybudoval teorii kmitání mostů při stochastickém chápání jejich zatížení, studoval stacionární i nestacionární kmitání mostů při náhodném pohyblivém zatížení a zjišťoval spektrum zatížení i spektra napětí v mostech a sestavil i stochastický model železničního svršku.

Poslední rozloučení proběhne 15. ledna 2019 v 13:40 v nové obřadní síni v Praze na Olšanech.

prof.Fryba_detail.jpgProf. Frýba se narodil 30. května 1929 ve Studenci u Horek, okres Semily; pochází z učitelské rodiny. Po středoškolských studiích na reálných gymnáziích v Jilemnici (1940/41) a Jičíně (1941/48) se v roce 1948 zapsal na Vysoké škole inženýrského stavitelství ČVUT v Praze, kde studoval obor konstruktivně-dopravní. Studium zakončil závěrečnou státní zkouškou v roce 1953.

 

Záhy po absolvování vysoké školy a krátkém působení na Vysoké škole železniční, která byla právě v roce 1953 založena, byl přijat ve Výzkumném ústavu dopravním v Praze do řádné (interní) vědecké aspirantury, kterou absolvoval v létech 1954-1957 pod vedením prof. Ing. Dr. Vladimíra Kolouška, DrSc. Ve vědecké aspirantuře se věnoval studiu dynamiky stavebních konstrukcí; té se pak věnoval trvale především v souvislosti se železničním provozem, zabýval se vyšetřováním dynamických účinků, způsobených pohybujícími se železničními vozidly, na železniční svršek a zejména na mosty. V roce 1959 na základě kandidátské disertační práce "Vliv plochého kola na nekonečně dlouhý nosník na pružném podkladě", která byla uznána jako práce doktorská, mu byla udělena vědecká hodnost „ doktor věd" (DrSc.). V roce 1964 se habilitoval na Stavební fakultě (ČVUT v Praze (habilitační práce "Kmitání nosníku zatíženého pohybující se soustavou o dvou stupních volnosti"). V roce 1993 byl jmenován na Stavební fakultě ČVUT v Praze profesorem pro obor "mechanika".


V létech 1957 až 1984 působil jako vedoucí vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu dopravním, později železničním v Praze, kde vedl oddělení mostů. Od roku 1984 pracoval jako vedoucí vědecký pracovník v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky ČSAV, v Praze (nyní Akademie věd České republiky) – oddělení dynamiky a stochastické mechaniky. V roce 1990 absolvoval tříměsíční studijní pobyt na University of Tokyo v Japonsku; přednášel na četných národních i mezinárodních vědeckých konferencích v Evropě, USA a Japonsku.


V létech 1967–1979 pracoval jako člen a později jako předseda ve výboru znalců výzkumného a zkušebního ústavu Mezinárodní unie železniční (Office de Recherches et d'Essais de l’Union Internationale des Chemins de Fer-ORE). Řídil evropský výzkum v oborech dynamika železničních mostů, brzdné a rozjezdové síly na mostech, spolupůsobení bezstykové koleje s mosty a statistické rozložení napětí v mostech s ohledem na únavu. Od roku 1991 byl předsedou výboru znalců Evropského výzkumného ústavu železničního v Utrechtu, 1967-2002 (European Rail Research Institute – ERRI). Řídil mezinárodní výzkum statiky, dynamiky a únavy ortotropních desek železničních mostů po celé Evropě. Byl rovněž členem komise expertů OSŽD (Organizácija sotrudničestva železnych dorog). K těmto aktivitám byl skvěle jazykově vybaven. Ovládal aktivně anglicky, francouzsky a německy, částečně i rusky.


Prof. Frýba vybudoval teorii kmitání mostů při stochastickém pojetí jejich zatížení. V tomto oboru studoval stacionární i nestacionární kmitání mostů při náhodném pohyblivém zatížení, zjišťoval spektrum zatížení i spektra napětí v mostech a sestavil i stochastický model železničního svršku. Úspěšně řešil dynamické účinky jedoucích vozidel po železničních mostech, teoreticky a experimentálně až do rychlostí 500 km/h (v mezinárodní spolupráci), dále účinky vodorovných příčných a podélných sil na mostech, účinky teploty na spolupůsobení bezstykové koleje a mostu, statisticky zpracoval spektra namáhání a zatěžovacích sil i jejich účinky na únavu mostů. Výsledky jeho práce se objevily v národních (ČSN) a mezinárodních normách (Eurokódech).


Prof. Frýba byl členem hlavního výboru České společnosti pro mechaniku (od r. 1972) a po čtyři období jejím předsedou (1991 – 2007), předsedou Evropské asociace pro stavební dynamiku (EASD), 1999 – 2002, členem Inženýrské akademie ČR (od r. 1996) a členem redakční rady prestižního mezinárodního časopisu Journal of Sound and Vibration (od r. 2004). Působil v komisích pro obhajoby disertačních prací CSc., DrSc., PhD. Byl předsedou vědecké rady ÚTAM (1990-1991, 1994-1995), a dále předsedou odborné typizační komise pro stavby železničního spodku při ministerstvu dopravy. Byl rovněž členem Českého národního komité pro teoretickou a aplikovanou mechaniku (IUTAM). Působil v řadě dalších odborných a společenských organizacích.


Vědecká činnost Prof. Frýby byla oceněna udělením čestných medailí a hodností vědeckých institucí:
1. Československá společnost pro mechaniku (1986)
2. Stříbrná medaile S. Bechyněho, ČSAV (1989)
3. Institute of Industrial Science University of Tokyo (1990)
4. Japan Society of Mechanical Engineers (1990).
5. Čestný doktorát na Dopravní fakultě Univerzity Pardubice (2004).

 

Literární činnost Prof. Frýby má pozoruhodný rozsah a citační ohlas:
Knižní publikace:
1. Kmitání nosníku s pružnou vrstvou, vynucené pohybující se soustavou o dvou stupních volnosti, Rozpravy ČSAV, roč. 74, seš. 9, Nakladatelství ČSAV, 1964.
2. Vibration of Solid and Structures under Moving Loads, Academia Praha a Noordhoff International Publishing, Groningen, 1st edition - 1972, 2nd edition – 1999.
3. Kmitání těles a konstrukcí způsobené pohybujícím se zatížením, Academia Praha, 1989.
4. Dynamika železničních mostů, Academia Praha, 1992.
5. Dynamics of Railway Bridges, Academia Praha a Thomas Telford, London, 1996.

Jako spoluautor se podílel na knižních publikacích:
1. V. Koloušek a kol.: Dynamika stavebních konstrukcí III. díl, SNTL Praha, 1961.
2. V. Koloušek a kol.: Stavebné konštrukcie namáhavé dynamickými účinkami, SVTL Bratislava, 1967.
3. M. Tichý a kol.: Zatížení stavebních konstrukcí - Technický průvodce sv. 45, SNTL Praha, 1987
4. M. Pirner a kol.: Dynamika stavebních konstrukcí - Technický průvodce sv. 33, SNTL Praha, 1989.
5. L. Frýba je autorem a spoluautorem 234 statí publikovaných v domácích i zahraničních odborných a vědeckých časopisech a sbornících mezinárodních konferencí.

 

Na závěr připomeňme, že v osobě profesora Frýby se ukrýval nejenom vynikající vědec mezinárodního významu, ale i člověk s širokým zájmem o kulturu a společenské dění. Celý život miloval zimní sporty, kterým se aktivně věnoval do svých 85 let. Byl pozorným a laskavým manželem po dobu 63 let. Nicméně, Bůh rozhodl a náš zármutek snad jen zmírňuje vědomí, že není smrti tam, kde byl život vyplněn plodnou prací a zanecháním bohatého dědictví pro příští generace.

 

Prof.Ing. Miroš Pirner, DrSc. Ing. Jiří Náprstek, DrSc.

17. 1. 2019