AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Zemřel Ing. Vratislav KAFKA, DrSc.

+ Vratislav Kafka

V neděli 1. září 2019 zemřel po dlouhé nemoci dlouholetý pracovník ÚTAM AV ČR Ing. Vratislav Kafka, DrSc.

      r.i.p.

Ing. Vratislav KAFKA, DrSc. Ing. Vratislav KAFKA, DrSc.

Narodil se 3. července 1929 v Havlíně nad Dyjí. Středoškolské vzdělání získal v létech 1940 až 1948 na reálném gymnáziu v Benešově u Prahy. Poté v létech 1948 -1953 studoval na Vysoké škole inženýrského stavitelství ČVUT v Praze, směr vodohospodářský.

Již v době svého studia na vysoké škole pracoval jeden a půl roku na Ústavu experimentální pružnosti u prof. Václava Tesaře; ústav byl součástí katedry stavební mechaniky stavební fakulty ČVUT, kterou vedl akademik Václav Dašek.

Po ukončení studiua na vysoké škole vstoupil po krátkém zaměstnání v Hydroprojektu Praha do řádné (interní) aspirantury v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky ČSAV, kterou absolvoval v létech 1953—1956 pod vedením profesora V. Tesaře. V roce 1957 obhájil kandidátskou disertační práci „Teorie pružnosti vrstevného prostředí“ a získal titul „kandidát věd“. V roce 1981 mu byl po obhajobě doktorské disertační práce „Obecná teorie pružnoplastické deformace kvasihomogenních materiálů založená na analýze vnitřní mikroskopické napjatosti“ udělen vědecký titul „doktor věd“.

Po skončení své vědecké přípravy v roce 1956 pokračoval V. Kafka ve své práci v ÚTAMu jako vědecký pracovník a působil na tomto pracovišti po dlouhých 65 let, až do konce roku 2018. V srpnu 1968 byl zvolen předsedou tříčlenného mimořádného vedení ústavu a členem „koordinačního výboru tvůrčích svazů“. V roce 1979 byl jmenován vedoucím oddělení nelineární mechaniky a ve vedoucích pozicích se pohyboval pokračoval až do začátku nového století.

V. Kafka se ve své vědecké práci zaměřoval především na problémy matematického modelování složitého chování různých druhů materiálů, hlavně na otázky vlivu jejich struktury a heterogenity na mechanické a termomechanické vlastnosti. Vedle klasických technických materiálů analyzoval biologické tkáně a jejich vývojovou optimalizaci a v posledních létech též vlivy heterogenity na atomové úrovni ve vztahu k jevu tvarové paměti. Výzkumy se úzce dotýkaly otázek umělých náhrad pevných částí lidského těla a byly podnikány v úzké spolupráci s ortopedy.

Vedle své vědecké činnosti vykonával V. Kafka i práce mající význam z hlediska celospolečenské užitečnosti: po událostech v listopadu 1989 byl zvolen předsedou pro nápravu křivd v ÚTAMu z doby do listopadu 1989, v létech 1990 až 1994 byl místopředsedou a později předsedou vědecké rady tohoto ústavu. V roce 1992 byl zvolen členem vědecké rady Grantové agentury Akademie věd ČR a členem Rady fondu pro vydávání vědecké literatury při Akademii věd ČR. V roce 1994 byl zvolen předsedou České společnosti pro biomechaniku a členem New York Academy of Sciences. Jeho jméno je uváděno v publikacích „Kdo je kdo v České republice“, dále v „Who is Who in Engineering“ (American Association of Engineering Societies Washington, D.C.) a v „Who is Who in the World“ (Marquis, U.S.A.).

V. Kafka se zúčastnil mnoha mezinárodních konferencí pojednávajících o problémech biomechaniky a mechaniky materiálů. Při svých třech krátkých pobytech v USA přednášel o těchto problémech na čtyřech amerických univerzitách. Kromě toho přednášel na univerzitách a mezinárodních kongresech v mnoha dalších zemích (Německo, Francie, Rusko, Švédsko, Finsko, Bulharsko, Rumunsko, Jugoslávie, Lotyšsko).

Kafka byl za svou práci oceněn „Cenou Československé akademie věd“, jež mu byla udělena dvakrát: V roce 1976 a v roce 1992. V roce 1989 dostal Střibrnou plaketu Stanislava Bechyně za zásluhy o rozvoj technických věd a v roce 1990 mu byla Čs. společností pro mechaniku udělena medaile „Za zásluhy o rozvoj mechaniky“. U příležitosti osmdesátých narozenin v roce 2009 mu byla udělena Čestná oborová medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách.
Vratislav Kafka zemřel po dlouhé nemoci 1. září 2019.

 

 

Kafkovy knižní publikace a některé významné statě z posledních let:

 

 

Řešení napjatosti v periodicky nestejnorodém vrstevnatém prostředí, Rozpravy ČSAV, Academia, Praha, 1964.

 

Microstresses in Elastic-Plastic Deformation of Quasihomogeneous Materials, Rozpravy ČSAV, Academie Praha, 1972.

 

Základy teoretické mikroreologie heterogenních látek, Academia, Praha, 1984

 

I nelastic Mesomechanics, World Scientific Publ. Co., Singapore - New Jersey - London -HongKong, 1987.

 

Stať „Biomechanical Heterogenity“ v knize Biomechanics, ed. J. Valenta, Elsevier, Amsterdam - London - New York -Tokyo, 1993.

 

Stať „Mesomechanical Modelling of Living Soft Tissues“ v knize Ligaments and Ligamentoplastics, ed. L,Hocine Yahia, Springer Verlag Berlin, 1996 (spolu s J. jírovou)

 

On Hydraulic Strengthening of Bones, Journal of Biomechanics 26 (1993).

 

Shape Memory: A New Concept of Explanation and of Mathematical Modelling, Journal of Intelligent Material Systems and Structures 5 (1994)

 

On the Mechanical Function of Tendom, Clinical Biomechanics, 10 (1995)

 

A three-scale model of basic mechanical properties of Nafion, Mechanics of Composite Materials 50 (2015) (spolu s D. Vokounem)

Constitutive equation of blood: A mesomechanical model, Journal of Mechanics in Medicine and Biology 9 (2009) 

 

 

Bibliografie Ing. Kafky ve Scopus, na Web of Science (Publons) a v  akademickém ASEPu.

 

(podle hesla v knize "Osobnosti stavební mechaniky"  připravil Cyril Fischer)

3. 9. 2019