AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Living Danube Limes - zahájení projektu

Projekt “Living Danube Limes” financovaný z fondů EU, který spojuje partnery z 10 podunajských zemí (mezi nimi i ÚTAM AV ČR), a který si klade za cíl implementaci velkého počtu opatření k ochraně historické infrastruktury a rozvoji turistického potenciálu 2000 let starého římského dědictví na Dunaji, začal na začátku července 2020. Speciální součástí projektu bude dokonale autentická rekonstrukce římské dunajské lodi ze 4. století n. l.

Projektové konsorcium “ Living Danube Limes“ (Živá dunajská hranice, pozn. lat. limes = cesta, hranice; zde jako Limes Romanus – pevninská hranice Římské říše) sestává z 19 univerzit, státních a soukromých podniků z 10 zemí a 27 přidružených strategických partnerů, kteří projekt podporují svými kapacitami a znalostmi v oblastech archeologie, dějin starověku, technologií, architektury, virtuální reality, muzejnictví, cestovního ruchu, ochrany kulturního dědictví a “živých dějin”. Mezi nimi je také Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, který poskytne odborné znalosti mimo jiné v oblasti ochrany a odolnosti kulturního dědictví před živelnými pohromami. Projektová oblast se rozpíná od Německa k Černému moři. Projekt běží od července 2020 do prosince 2022 a disponuje rozpočtem 3.2 milionu Eur.
 
I po 2000 letech je římské dědictví stále přítomné a viditelné podél celého Dunaje. Všechna hlavní města na Dunaji mají římskou minulost, ale také spousta menších měst a vesnic se může chlubit působivými pozůstatky římského osídlení. Mnoho těchto zřícenin však není dostatečně prozkoumáno a jsou ohroženy přírodními katastrofami, jako jsou povodně. Nedostatečný zájem o jejich údržbu by mohl znamenat trvalou ztrátu důležitých starověkých nalezišť jednoho z největších historických hraničních systémů. Kouzlo „Dunajské hranice“ spočívá v tom, že sloužila jako obranná linie i jako nejdůležitější obchodní stezka. Za účelem podpoření identifikace s tímto nadnárodním dědictvím se projektový tým snaží o zdůraznění kulturní, symbolické a turistické hodnoty „Dunajské hranice“. Vysoce oceňované rakouské muzeum této hranice ve městě Carnuntum bude sloužit jako vzor inovativního muzejního a turistického konceptu pro vytvoření pilotních míst podél celé řeky. Výrazným prvkem rekonstruovaného města Carnuntum jsou velkolepé autentické a plně funkční rekonstrukce římských budov, které jsou velmi oblíbené mezi návštěvníky, stejně jako rozšiřující se „živé“ scény z dějin, které umožňují úplně nové způsoby interakce s dědictvím naší minulosti.
 
Ucelená opatření pro zdůraznění nadnárodního evropského charakteru Římské Dunajské hranice
 
Living Danube Limes“ čerpá z předešlých projektů EU, jako jsou “ Danube Limes Brand“ a “ DANUrB“, s cílem maximalizovat synergie a udržitelnost. Každá dunajská země si vybere pilotní místo, které bude hlavním ohniskem pro implementaci projektových opatření, která zahrnují archeologické geoprůzkumy, udržitelné strategie cestovního ruchu, rekonstrukce ve virtuální realitě, muzejní spolupráci a různé akce. Za účelem získání nových znalostí budou pilotní místa naskenována pomocí nejnovějších vysoce přesných geofyzikálních skenerů. Získaná data pak budou použita k modelování rekonstrukcí ve virtuální realitě, které budou zahrnuty do aplikace „ Dunajská hranice“, která bude volně dostupná. S cílem posílit cestovní ruch v regionu se projekt zároveň snaží o rozvoj a propojení pilotních míst do řetězce vzájemně se doplňujících center hranice. Odborníci na ochranu kulturního dědictví sestaví strategie pro udržitelnou a dlouhodobou ochranu historické infrastruktury podél Dunaje. Každé pilotní místo bude také spárováno se speciálně zřízenou vysoce kvalitní iniciativou „živých dějin“, která doslova znovu oživí „ Dunajskou hranici“ a předá odborné znalosti široké veřejnosti. Doprovodnou projektovou iniciativou a světovou premiérou bude rekonstrukce římské dunajské lodi ze 4. století čistě historickými technikami a bez pomoci moderních nástrojů. Loď, doplněná historicky věrně vybavenou posádkou, bude plout po Dunaji mezi pilotními místy od července 2022 do prosince 2022 a od roku 2023 potom bude na každém pilotním místě vystavena vždy rok.
 
Nominace na světové dědictví UNESCO, Evropská kulturní cesta a udržitelný cestovní ruch na „Dunajské hranici“
 
Jeden z hlavních cílů “ Living Danube Limes” je nominace celé „Dunajské hranice“ na seznam světového dědictví UNESCO. Projekt konkrétně podporuje podání přihlášky v Chorvatsku, Srbsku, Bulharsku a Rumunsku, jelikož tyto země zatím nejsou na předběžném seznamu UNESCO se svými částmi hranice. “ Living Danube Limes” také předpokládá vytvoření Evropské kulturní stezky a přijetí konceptu zeleného turismu.
 
Zmenšování mezer ve výzkumu, propojení muzeí a zapojení obyvatelstva
 
Výzkumné aktivity “ Living Danube Limes” cílí na zacelení mezer ve výzkumu vzhledem k „Dunajské hranici“. Výsledky výzkumu budou následně rozšířeny propojováním muzeí do nadnárodních klastrů a prezentováním výsledků pomocí aplikace „ Living Danube Limes“. Největší možné zapojení široké veřejnosti, například prostřednictvím akcí „živých dějin“, zaručuje silnější interakci s dunajským „Limes Romanus“, a tedy silnější identifikaci se sdíleným dědictvím.
 
Dunajský nadnárodní program
 
Dunajský nadnárodní program (Danube Transnational Programme) je program financovaný z EU, s cílem podpořit spolupráci v Dunajském regionu za účelem posílení regionální integrace. 
 
 
Kanály sociálních médií Living Danube Limes:
 
 
Instagram: livingdanubelimes

 

Twitter: livingdanubelimes
 

12. 10. 2020