AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Bažantova cena udělena prof. Miroši Pirnerovi

Česká společnost pro mechaniku udělila Cenu prof. Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku za rok 2020 bývalému řediteli ÚTAM AV ČR a nyní zaměstnanci, prof. Ing. Miroši Pirnerovi, DrSc. V odůvodnění komise mimo jiné uvedla, že oceněný je světově uznávaným odborníkem s mimořádně vysokým morálním kreditem a zakladatelem české školy aeroelasticity inženýrských staveb. V posledních několika letech je prof. Pirner již druhým oceněným touto cenou z řad zaměstnanců ÚTAM. V roce 2017 tuto cenu získal Ing. Jiří Náprstek, DrSc.

pirner007m256.jpg
Miroš Pirner
Prof. Ing., DrSc., dr. h. c. FEng.; profesor, vědecký pracovník, soudní znalec; narozený v Praze 11. 9. 1928 Ing. Karlovi a Marii Pirnerovým; manželka Helena (roz. Mündlová); děti: Viktor 1958; Jan 1961; vnoučata: Miroslav, Martin, Luka & Maxmilián, Markéta; 2 pravnoučata; Příbuzný prof. Maxmiliána Pirnera, akademického učitele Maxe Švabinského a dalších významných českých malířů; Vzdělání: 1938 - 1947 Reálné gymnázium, Praha; 1947 - 1952 Stavební fakulta ČVUT, Ing.; 1963 CSc.; 1982 DrSc.; 1969 - 1970 stáž na Technické univerzitě v Kodani (Dánsko); Kariéra: 1953 - 1970 VŠ železniční, katedra stavební mechaniky, později dopravní v Žilině, asistent až docent; 1962 - 1968 proděkan pro vědu a výzkum; 1970 - 1975 ÚTAM (Ústav teoretické a aplikované mechaniky) ČSAV, nyní AV ČR, vědecký pracovník v oddělení dynamiky a aeroelasticity; 1976 - 1990 Technický a zkušební ústav stavební Praha, vytvořil oddělení pro dynamické vyšetřování konstrukcí, specialista a vědecký pracovník; 1990 - 1998 ÚTAM AV ČR, ředitel; 1992 hostující profesor na Western Ontario University Kanada; od 1998 ÚTAM AV ČR, Oddělení dynamiky a stochastické mechaniky - Laboratoř větrového inženýrství, vědecký pracovník; Publikační činnost: cca 350 publikovaných titulů doma i v zahraničí v oboru dynamiky a aerodynamiky stavebních konstrukcí; dvě knižní publikace vydal v zahraničí (s prof. Fischerem a dr. Náprstkem) a několik knih pro domácí trh; Ocenění: 1973 Cena akademika Kloknera (s prof. V. Kolouškem, prof. Fischerem a dr. Náprstkem); 1983 Státní cena (s prof. Baťou, prof. Fischerem a dr. Náprstkem); 1988 medaile pražského ND (izolace Nové scény od otřesů a hluku); 1998 Zlatá medaile E. Macha AV ČR; 1999 čestný člen ČKAIT; 2003 čestný doktorát TU Žilina; 2008 medaile České společnosti pro mechaniku s oborovou medailí Ing. Fr. Křižíka; Členství: národní komitét IASS; národní komitét IUTAM; Zakládající člen Inženýrské akademie ČR; Česká společnost pro mechaniku, založil skupinu větrové inženýrství, člen tří redakčních rad; Úspěchy: 1972 zavedeni způsobu rozkmitávání vysokých budov pomocí raketových motorů; 1982 dynamický a aerodynamický výpočet visuté lávky přes řeku Sacramento, USA, rozpětí 105 m; 1985 stanovení stacionárních a nestacion. složek zatížení nové televizní věže v Praze větrem pomoct numerického řešení a aerodynamického modelu; 1988 návrh odpružení skleněného pláště Nové scény ND v Praze pro snížení pronikání hluku; 1990 ověření aerodynamické stability visuté lávky přes Švýcarskou zátoku (Vranov), rozpětí 252 m; 1994 odvození a navržení kulového tlumiče kmitů (použito na dvou televizních věžích v západních Čechách); Jazyky: anglicky, německy; Koníčky: zákony přírody a jejich odhalování; Web: www.itam.cas.cz

Bazant_Pirner.jpg 

4. 2. 2021