AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 IX. seminář odborné skupiny ČSM

Celodenní seminář odborné skupiny Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí České společnosti pro mechaniku na téma Vliv prostředí na vlastnosti kompozitních materiálů a konstrukcí proběhl dne 22. listopadu 2017 v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR s podporou firmy Latecoere Czech Republic s.r.o. a uvedeného ústavu AV ČR.

Na programu semináře bylo celkem pět přednášek. Z objektivních důvodů bylo třeba v poslední chvíli jednu z původně ohlášených přednášek nahradit jinou – s tematicky blízkým obsahem o vlivu impaktového zatížení na letecké konstrukce.

Program semináře

Semináře se zúčastnilo celkem 44 zájemců o mechaniku kompozitních materiálů a konstrukcí. Z tohoto počtu bylo 21 účastníků z pěti výzkumných ústavů (VZLÚ Praha, ÚSMH AV ČR Praha, UNP PIB Brno, VÚKV a.s. Praha, ÚTAM AV ČR Praha), 8 účastníků ze tří vysokých škol (FS ČVUT Praha, TU Liberec, FT UTB Zlín), 8 účastníků z šesti výrobních firem (ESK Praha, Composite Components a.s. Choceň, Lenam s.r.o. Liberec, Avia Propeller Praha, STT a.s. Plzeň, Latecoere Czech Republic s.r.o. Praha), tři účastníci - pracovníci Úřadu civilního letectví Praha a 4 členové České společnosti pro mechaniku.

Program semináře se u všech přítomných setkal s uznalým zájmem.
O aktuálnosti zvoleného tématu a náplně semináře svědčily četné dotazy ke všem přednáškám, živé diskuze k uvedeným výsledkům a závěrům i doplňující informace k probírané tématice z řad posluchačů. Organizace celodenního semináře m.j. usnadňuje i navázání nových osobních kontaktů mezi pracovníky výzkumných, odborných a výrobních pracovišť. Výbor Odborné skupiny MKMK ČSM závěrem zhodnotil průběh semináře jako zdařilý a opakovaně vyslovil poděkování oběma sponzorům za jejich podporu.

Csm2.jpg

27. 11. 2017