AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Kompetenzzentrum MechanoBiologie in Regenerativer Medizin

Kompetenzzentrum MechanoBiologie in Regenerativer MedizinInterregCz

Operační program: INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
Prioritní osa 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Doba řešení: 03/2017 - 02/2020
Hlavní příjemce: Donau Universität Krems
Řešitel: Michael B. Fischer
Řešitel za ÚTAM AV ČR, v. v. i.: Ing. Daniel Kytýř, Ph.D.

Cílem společného projektu, rakouských a českých partnerů, je vybudování přeshraničního centra kompetence v mechanobiologii. Centrum se zaměří především na charakterizaci mechanických vlivů na buňky a jejich cílené využití pro lepší a efektivnější léčbu vybraných onemocnění. Dalším cílem je sdílené využívání metod a technologií. Díky tomu bude možné využívat nákladné a moderní přístroje umístěné na jednotlivých pracovištích všemi partnery. K tomuto účelu bude vytvořena příslušná platforma pro sdílení znalostí a infrastruktur. Projekt je příspěvkem ke specifickému cíli programu zlepšení a rozšíření R&D kapacit podporou mladých nadějných vědců v klíčovém oboru mechanobiologie, za pomoci vybudování a vytvoření společných akademických programů a podporou přeshraniční výměny a spolupráce. V projektu bude tým pracovníků Laboratoře biomechaniky a Laboratoře rentgenové tomografie rozvíjet experimentální metody studia chování tkání a jejich náhrad, diagnostické metody a nástroje pro počítačové simulace těchto dějů.

Klíčová slova: Centrum kompetence; mechanobiologie; buněčná léčba; rentgenová tomografie

Výsledky projektu v databázi ASEP.

Odkazy: