AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Analýza, popis a archivace souborných informací o vlastnostech předmětů kulturního dědictví a využití těchto informací v restaurátorské, konzervátorské a badatelské praxi

Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

 

Cílem projektu je navržení a vytvoření zařízení a systémů pro dokumentaci a analýzu sbírkových předmětů založené na využití počítačově podporovaných zobrazovacích a dokumentačních metod a praktická demonstrace jejich funkčnosti na digitalizaci tématických skupin předmětů kulturního dědictví. Vytvořené digitální modely sbírkových předmětů budou formou záznamu v databázi doplněny o údaje a poznatky, získané nedestruktivními metodami analýzy (např. informace o vnitřní struktuře, topografii a vzhledu vnějšího povrchu a jeho prvkovém složení), které budou anotovány metaiformacemi. Takto cíleně sdružené informace umožní nejen průběžné monitorování povrchové degradace či zjištění případných vnitřních defektů, ale spolu s dalšími údaji i nové poznatky o vzniku objektu nebo o předchozích konzervátorských či restaurátorských zásazích. Informace obsahového charakteru budou získávány formou analýz běžných v humanitních vědách (historická, archeologická, lingvistická, paleografická aj.). Navrhovaný ryze interdisciplinární projekt vytváří specializovaná zařízení a využívá nástroje sémantické, vizuální, prostorové a kompoziční dokumentace sbírkových předmětů k získání maxima informací využitelných v restaurátorské, konzervátorské a v neposlední řadě i badatelské praxi.