AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Mobilní zařízení pro zobrazování a analýzu vrstevnaté malby a polychromie děl starého umění

Mobilní zařízení pro zobrazování a analýzu vrstevnaté malby a polychromie děl starého umění

DG18P02OVV006
Ministerstvo kultury
Zahájení řešení: 01.03.2018
Ukončení řešení: 31.12.2022
Řešitel: Ing. Daniel Vavřík, Ph.D.
Cíle řešení: Cílem projektu je vytvoření mobilního skenovacího zařízení pro nedestruktivní analýzu vrchních vrstev děl starého umění. Pro získání příslušných dat bude použito především pokročilé zobrazování pomocí zpětně rozptýlených RTG fotonů. To umožní trojrozměrnou rekonstrukci vrchních vrstev v mikrometrickém měřítku. Využití velmi rychlých spektroskopických detektorů přinese informace o materiálovém složení vrchních vrstev zkoumaných děl. Jako komplementární metoda bude použito skenování v oblastech viditelného a infračerveného spektra s adaptivní hustotou. Zároveň bude vytvořeno laboratorní zařízení kombinující metodu 3D RTG mikro-profilometrie a RTG počítačovou tomografii se dvěma spektry RTG záření (tzv. DECT, dostupné na pracovišti Centrum Excelence Telč). Zobrazování pomocí zpětně rozptýlených fotonů a počítačová tomografie (CT) jsou svou fyzikální podstatou komplementární. U soch budou pomocí laboratorní CT získána podrobná data o vnitřní struktuře dřevní hmoty (konstrukce, poškození) a v indikovaných případech i vstupní data pro dendrochronologii. Míra rozlišní překračuje hranice detekce nyní standardně používaných metod (zvl. medicínské CT, RTG). Při průzkumu polychromie a vrstevnaté malby budou neinvazivně získána data o 3D hloubkovém profilu povrchové vrstvy ve smyslu jejich struktury i materiálovém složení - východisko pro identifikaci historických materiálů a autorské techniky. Zásadní předností uvažované metody je možnost celoplošného zobrazení jednotlivých vrstev zkoumaného objektu („celoplošná stratigrafie“), která je doposud experimentálně využívána pouze na úzce specializovaných zahraničních pracovištích. Přístroje a software budou vyvinuty na základě komplexní nedestruktivní analýzy výběrové skupiny sbírkových předmětů (fond Sbírky starého umění NG v Praze). Nedílnou součástí projektu je popularizace výsledků ve spolupráci s Národní galerií v Praze.