AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Památky v pohybu

Památky v pohybu
 

DG18P02OVV040
Ministerstvo kultury
Zahájení řešení: 01.03.2018
Ukončení řešení: 31.12.2021
Řešitel: Ing. Shota Urushadze, Ph.D.


Cíle řešení: Cílem projektu je využití teoretických znalostí a experimentálních metod v oblasti dynamiky konstrukcí pro záchranu a zachování památek kulturního dědictví vystavených, dynamickým zatížením. Znalosti dynamiky budou využívány nejen pro odhad podmínek dlouhodobé udržitelnosti památek, umístěných v prostředí s hrozbou nepříznivých dynamických účinků ale také jako nedestruktivní nástroj identifikace obtížně zjistitelných poruch. Team navrhovatelů projektu na základě svých dlouhodobých zkušeností s měřením vibrací staveb, s využitím poznatků svých předchůdců a dostupné literatury, vypracuje postup hodnocení bezpečnosti, provozuschopnosti a životnosti památek zatěžovaných dynamicky. Postupy se zaměří i na posouzení historických objektů z hlediska rizika jejich poškození rázovým nebo dlouhodobým dynamickým zatížením, které může uspíšit degradaci zdiva či malty a iniciovat vznik trhlin, v krajním případě kolaps. Cílem projektu bude i vývoj metod a postupů diagnostiky, umožňující z dlouhodobých měření identifikovat hrozbu poškození a tedy i nutnost včasné opravy nebo restaurování. Bude též podkladem pro návrh možností zmenšení rizika přerušením přenosu vibrací nebo úpravou jejich zdroje. Výsledky umožní správě památky rozhodnout o dalším monitorování nebo o včasném provedení vhodného opatření. Pro dlouhodobé automatizované měření bude vyvinuta jedinečná originální sestava, cenově dostupná, jednoduše ovladatelná, umožňující automatizovaný sběr dat a jejich vyhodnocení. Doba měření bude specifikována podle stavu památky a zjištěný šíření poruch a změn dynamických vlastností konstrukce. Sledované objekty se stanou základním seznamem ohrožených historických objektů, do kterého mohou být v budoucnosti zařazovány další objekty. Dílčím cílem budou i návrhy opatření ke zmenšení dynamických účinků na konstrukční prvky nebo umělecké předměty, zakotvené do památkových postupů nebo funkčních vzorků.