AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 LDL_logo.pngValorising cultural heritage and fostering sustainable tourism by LIVING the common heritage on the DANUBE LIMES as basis for Cultural Route

(Zhodnocení kulturního dědictví a pěstování udržitelného cestovního ruchu skrze prožití společného dědictví na Dunajské limes jako základ kulturní cesty)

Akronym: Living Danube Limes
Operační program: INTERREG Danube Transnational Programme

Specifický cíl programu: SO 2.2 Podpora udržitelného využívání přírodního a kulturního dědictví a zdrojů.
Celkový rozpočet: 3,151,121.20€, financovaný z ERDF, IPA II a ENI-MD.
Doba řešení: 01.07.2020 - 31.12.2022
Vedoucí partner: University for Continuing Education Krems, Danube University Krems, Rakousko
Partneři projektu:

 • Friedrich-Alexander University Erlangen - Německo
 • Paris-Lodron University of Salzburg - Rakousko
 • University of Architecture and Urbanism “Ion Mincu” Bucharest - Maďarsko
 • National Tourism Cluster "Bulgarian Guide" - Bulgaria
 • Budapest University of Technology and Economics - Maďarsko
 • DAVINO Supplier, Tourism, Regional Development and Educational Limited Partnership - Maďarsko
 • Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Czech Academy of Sciences – Česká republika
 • Municipal Monument Preservation Institute Bratislava - Slovensko
 • Slovak University of Technology in Bratislava - Slovensko
 • Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology - Rakousko
 • Centre for Heritage Interpretation - Bulharsko
 • Museum of National History and Archaeology Constanta - Rumunsko
 • Association of Danube River Municipalities “Danube” - Bulharsko
 • Institute of Archaeology of Republic of Croatia – Chorvatsko
 • National Institute for Research and Development in Tourism - Rumunsko
 • Institute of Archaeology Belgrade - Srbsko
 • University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences - Srbsko
 • Orhei District Council – Moldavská republik

Řešitel za ÚTAM AV ČR, v. v. i.: Ing. arch. Tomáš Drdácký

Manažer pro komunikaci: Ing. Barbora Přechová

O projektu:

Living Danube Limes je projekt programu Dunajské nadnárodní spolupráce financovaný EU, který se zaměřuje na spojování, oživování, výzkum, uchování a zdůrazňování Dunajské Limes Romanus (pevninské hranice Římské říše na Dunaji) jako nadnárodního kulturního dědictví obrovského významu, za účelem vytvoření pevných základů pro budoucí Evropskou kulturní cestu.
Living Danube Limes znamená: Valorising cultural heritage and fostering sustainable tourism by LIVING the common heritage on the DANUBE LIMES as basis for a cultural route (Zhodnocení kulturního dědictví a pěstování udržitelného cestovního ruchu skrze prožití společného dědictví na Dunajské limes jako základ kulturní cesty).

Projektové cíle:
• Hlavním cílem projektu je propojení dunajským regionů skrze společné římské dědictví.
Projekt se snaží podpořit jeho uchování vytvořením povědomí o hodnotě společného dědictví při respektování místních rozdílů, zvláštností a vědomí toho, že římský dunajský limes nebyl jen sítí pohraničního opevnění, ale také rozsáhlou obchodní zónou s velkou mobilitou.
• Projekt má za úkol podpořit nominaci celého Dunajského limes na světové dědictví UNESCO, se zvláštním zaměřením na nominační proces pro Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko a Bulharsko.
• Dalším hlavním cílem projektu je položení základů budoucí evropské kulturní cesty procházející celým Podunají.
• Podpora udržitelného a ekologického cestovního ruchu prostřednictvím strategií cestovního ruchu speciálně vytvořených pro region Podunají je dalším z důležitých cílů projektu Living Danube Limes.

Výstupy projektu:
• V průběhu projektu proběhne rekonstrukce římské dunajské lodi ze 4. století n. l. pomocí replik římských nástrojů. Loď se bude v průběhu roku 2022 plavit po celém Dunaji s mezinárodní posádkou oživlých dějin, aby zdůraznila propojovací charakter římských dunajských limes. Po skončení projektu bude loď k dispozici každému pilotnímu stanovišti projektu po dobu jednoho roku, aby sloužila jako atrakce a motivace k dalším investicím do pilotního stanoviště.
• Použitím moderních neinvazivních archeologických geoprůzkumů ve vybraných pilotních lokalitách se zaplní mezery ve výzkumu.
• Bude vyvinuta aplikace Living Danube Limes s cílem shromažďovat komplexní a snadno přístupný archeologický a historický katalog podunajské oblasti, který sloučí data z předchozích iniciativ s novými daty získanými prostřednictvím výzkumných aktivit prováděných během Living Danube Limes.
• Za pomoci virtuální a rozšířené reality budou z dat geofyzikálních průzkumů na pilotních místech projektu vytvořeny rekonstrukce původní infrastruktury Limes Romanus, které budou poté k dispozici v aplikaci Living Danube Limes.
• Zřízení nadnárodního muzejního klastru podpoří společnou prezentaci římského dědictví v Podunají, aby byl lépe viditelný a pochopený rozsah a význam této spojující historické krajiny.

Oslovení lidí - společná římská minulost hmatatelná:
• Projekt zřídí osm národních pilotních míst s pravidelnými aktivitami pro veřejnost, jako jsou události oživlých dějin a workshopy o historických řemeslných metodách.
• Rekonstrukce ve virtuální realitě budou doplněny fyzickými rekonstrukcemi na pilotních místech, což vyvolá větší zájem veřejnosti a mělo by vést k navazujícím projektům a investicím v dané lokalitě.
• Proběhnou a budou zdokumentovány workshopy k šíření historických řemeslných technik.
• Na konci projektu bude zorganizována živá historická plavba z Německa do Černého moře s mezinárodní posádkou oživlých dějin, která bude řídit rekonstruovanou římskou loď ze 4. století našeho letopočtu. Loď a její posádka zakotví na každém pilotním místě, aby se tam zúčastnili festivalu živých dějin, který umožní další komunikaci s veřejností.

Living Danube Limes začal v červenci 2020 a poběží až do prosince 2022. Konsorcium partner sestává z 19 projektových partnerů a 27 přidružených strategických partner z Německa, Rakouska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Chorvatska, Srbska, Bulharska, Rumunska a Moldavské republiky.

 

LDL_Infographics_Czech.jpg

 

Oficiální stránka projektu: www.interreg-danube.eu/approved-projects/living-danube-limes
Newslettery projektu:

E-Newsletter 1 CZ fileformat-pdf.gif, E-Newsletter 1 EN fileformat-pdf.gif

E-Newsletter 2 EN fileformat-pdf.gif, E-Newsletter 2 CZ fileformat-pdf.gif

E-Newsletter 3 EN fileformat-pdf.gif, E-Newsletter 3 CZ fileformat-pdf.gif

 

posterLDL-CZ.jpg