AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Zvýšení konkurenceschopnosti CET

Zvyšování konkurenceschopnosti Centra excelentního výzkumu v kraji Vysočina (2018 – 2019)

Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti Centra excelentního výzkumu v kraji Vysočina
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008475
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č.: 02_16_027 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků
Prioritní osa: PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Investiční priorita: IP 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání
Příjemce: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
Fyzická realizace projektu
Datum zahájení: 1. 2. 2018
Datum dokončení: 31. 12. 2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 23
Rozpočet
Celkové zdroje: 3 962 985,00 Kč
Anotace projektu
V inženýrských úlohách je nezbytnou součástí vývoj a implementace vhodných metod pro návrh, výrobu i diagnostiku nových funkčních materiálů. S ohledem na rychlý vývoj v této oblasti, a s cílem zvýšení konkurenceschopnosti, je nutná mezinárodní spolupráce pro sdílení poznatků na bázi vědecko-technologických platforem. Navzdory rozvoji informačních technologií je výměna pracovníku a jejich dlouhodobá přítomnost na hostitelských pracovištích nejefektivnější metodou transferu znalostí.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg