AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 VŠE | GAČR | TAČR | EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ | MŠMT | MINISTERSTVO KULTURY | EVROPSKÁ KOMISE | OSTATNÍ POSKYTOVATELÉ

Roky Projekt Řešitel
2020 2022

Fungal growth on surface layer of solid wood under dynamic boundary conditions

 

GAČR - standardní

Mgr. Riccardo CACCIOTTI, Ph.D.
2020 2022

Role of additives in magnesium phosphates for rate control and morphosynthesis

 

GAČR - standardní

Ing. Alberto VIANI
2019 2021 Aerodynamická odezva válce s povrchovou drsností v kritickém a přechodovém režimu Reynoldsova čísla

GAČR - standardní
19-04695S
prof Ing. Sergii KUZNETSOV, Ph.D.
2019 2021 Neholonomní interakce a dynamická stabilita aeroelastických soustav

GAČR - standardní
RNDr. Cyril FISCHER, Ph.D.
2019 2021

Prostorové rozložení hydratačních produktů v cementových pastách

GAČR - juniorský

GJ19-25163Y

Dr.techn. Ing. Michal HLOBIL,Ph.D.
2018 2020 Experimentální kvantifikace a modelování degradace směsných cementových past s příměsí vápence vlivem síranové koroze za vzniku thaumasitu

GAČR - juniorský
Ing. Konstantinos SOTIRIADIS, Ph.D.
2018 2020

Vliv lněného oleje na transportní vlastnosti vápenných nátěrů

GAČR - standardní

GA18-28142S

Mgr. Cristiana Lara NUNES, Ph.D.
2017 2019 Teoretické prediktivní modely interakce proměnného a pohyblivého zatížení využitelné v monitoringu mostních konstrukcí

GAČR - standardní
GA17-26353J
Ing. Shota URUSHADZE, Ph.D.
2017 2019 Vliv reakčních podmínek na vznik a mechanické vlastnosti polymorfů CaCO3 ve vápnitých stavebních materiálech

GAČR - standardní
GA17-05030S
Mgr. Radek ŠEVČÍK, Ph.D.
2015 2017 Dynamická stabilita a post-kritické procesy v nekonzervativních a neholonomních stochastických soustavách s interakcemi

GAČR - standardní
GA15-01035S
Ing. Jiří NÁPRSTEK, DrSc.
2015 2017 Nelineární lom konstrukčních materiálů – zkoumání projevů disipace energie v zóně porušení pomocí pokročilých experimentů a modelování

GAČR - standardní
GA15-07210S
Ing. Daniel VAVŘÍK, Ph.D
2014 2016 Řešení dynamické stability nelineárních systémů s více stupni volnostmi a s náhodným buzením s využitím Fokker-Planckovy rovnice

GAČR - GP
GP14-34467P
Ing. Radomil KRÁL, Ph.D.
2014 2016 Studium kinetiky a polymorfů CaCO3 během karbonatace vápna

GAČR - GP
GP14-20374P
Mgr. Radek ŠEVČÍK, Ph.D.
2014 2016 Teplotně stratifikovaná atmosférická mezní vrstva vyvíjející se nad komplexním povrchem modelovaná v klimatickém aerodynamickém tunelu
GAČR - standardní

GA14-12892S
doc. Ing. Stanislav POSPÍŠIL, Ph.D.
2013 2015
GAČR - standardní
GA 13-34405J
Ing. Shota URUSHADZE, Ph.D.
2013 2015 Vliv kombinace interakce konstrukce s podložím a pasivních tlumících prvků na dynamickou odezvu vysoké štíhlé konstrukce

GAČR - GA
GA P105/13-41574P
Ing. Stanislav HRAČOV, Ph.D.
2012 2018 Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích

GAČR - GBP
GBP105/12/G059
prof. Ing. Miloš DRDÁCKÝ, DrSc., dr. h. c.
2012 2014 Stanovení strukturálních a mechanických vlastností kovových pěn pomocí nanoindentace, mikrostrukturálních MKP modelů a mechanických zkoušek

Grantová agentura ČR
GAP105/12/0824
prof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D.
2011 2013 Řešení pomalých procesů v zrnitých tělesech

GAČR
GAP105/11/1160
Ing. Petr Koudelka, DrSc.
2011 2013 Energetické a napjatostní aspekty kvazikřehkého lomu – důsledky pro určování lomově-mechanických parametrů silikátových kompozitů

GAČR
GAP105/11/1551
Ing. Daniel VAVŘÍK, Ph.D.
2011 2013 Vliv mykologické degradace na mechanické vlastnosti nového a exponovaného konstrukčního dřeva

GAČR
GPP105/11/P628
Ing. Jiří FRANKL, Ph.D.