AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 ProteCHt2save.jpgNázev projektu: Risk assessment and sustainable protection of Cultural Heritage in changing environment

Akronym: ProteCHt2save
Zahájení: 01. 07. 2017 Ukončení: 30. 06. 2020
Rozpočet: 2,15 milionů €; z ERDF fondu: 1,79 milionu €
Operační program: Interreg CENTRAL EUROPE
Prioritní osa 3: Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve STŘEDNÍ EVROPĚ
Řešitel:
Miloš Drdácký
Projekt ProteCHt2save, spojující 10 partnerských institucí ze 7 evropských zemí, si klade za cíl nalézt způsoby, jak zmírnit dopady klimatických změn a přírodních katastrof na kulturní dědictví. Pro oblast střední Evropy je typická velká koncentrace památek, kulturních oblastí a kulturního dědictví obecně, jež všechny vyžadují ochranu. Důsledky klimatických změn jsou jedna z oblastí, které v tomto kontextu ještě nebyly dostatečně prozkoumány – přírodní pohromy jako přívalové deště, bouře, povodně nebo požáry způsobené extrémním suchem představují už nyní riziko nejen pro zachování objektů kulturního dědictví ve smyslu jejich kulturní, historické a umělecké hodnoty, ale i z hlediska bezpečnosti návštěvníků, zaměstnanců a místních komunit. Navíc mají bezpochyby negativní dopady na lokální ekonomiky kvůli úbytku příjmů z cestovního ruchu a na živobytí residentů, kteří jsou na těchto příjmech závislí.
ProteCHt2save se v první řadě snaží o vyvinutí proveditelných a přizpůsobitelných řešení pro zvyšování odolnosti kulturního dědictví vůči povodním a přívalovým dešťům použitím jednotného a nadnárodního komplexního přístupu s cílem implementovat regionální a lokální strategie přípravných opatření a nouzových evakuačních plánů. V průběhu projektu budou také vyvinuty ICT řešení (inventáře a mapy) a nástroje (nástroj na podporu rozhodování, tzv. “best practice“ manuál, příručku nadnárodních záchranných postupů) pro řízení rizik a ochranu kulturního dědictví ve střední Evropě. To pomůže regionálním a místním složkám v přípravě opatření a evakuačních plánů pro případy nouze. Pilotní aktivity prováděné v rizikových oblastech a oblastech se zranitelným kulturním dědictvím budou mít za úkol otestovat postupy a nástroje za účelem vylepšení již existujících plánů řízení rizik v případě katastrof a strategií municipalit. Jako hlavní přínos projektu bude zajištěn právě příspěvek do politiky přizpůsobování (klimatickým změnám) vládních organizací a potažmo zdokonalení strategií a plánů na ochranu kulturního dědictví.
Zajištěním plánovaných cílů lze očekávat, že ProteCHt2save proaktivně zacílí na potřeby a požadavky zúčastněných stran a zákonodárců zodpovědných za snižování rizik a ochranu kulturního dědictví, že zajistí jejich užší spolupráci, a že bude podporovat aktivní zapojení občanů a místních komunit do procesu rozhodování. Výsledkem bude udržitelnější a efektivnější ochrana a řízení středoevropského kulturního dědictví.

Výstupy projektu:

Newslettery:

Newsletter ProteCHt2save č. 1 CZ, EN

Newsletter ProteCHt2save č. 2 CZ, EN

Newsletter ProteCHt2save č. 3 CZ, EN

Newsletter ProteCHt2save č. 4 CZ, EN

Newsletter ProteCHt2save č. 5 CZ, EN

Manuál pro vlastníky a správce kulturního dědictví CZ, DE, EN, HR, HU, IT, PL, SL.

Odkazy:

webové stránky projektu

Facebookové stránky projektu
http://www.central2013.eu/
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace
 

ProteCHt2save_Infographic_CZ.jpg