AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Výzkum a vývoj moderních technologií výroby dílů a nových aplikací...

Výzkum a vývoj moderních technologií výroby dílů a nových aplikací z high performance kompozitů s termoplastovou matricí
 

řešitel: Kytýř Daniel
Technologická agentura České republiky
TA ČR TA03010209
2013-2016


Projekt je zaměřen na technologii výroby dílů z vyztužených termoplastů (kompozitů) pro nejnáročnější aplikace (high performance). Proveden bude výzkum tří vybraných technologií, kterými jsou optimalizace skladby vrstev při termoformingu, autoklávová konsolidace a výroba z pelet. Vybrané procesy budou zkoumány od úrovně zkoušek vlastního materiálu přes zkoušky konstrukčních uzlů až po zkoušky demonstrátorů. Na konci projektu bude vybraným technologickým procesem zhotoven prototyp, který bude odpovídat specifikacím zákazníka. Zkoušky na všech úrovních budou navrženy tak, aby byly zaměřeny na kritické nebo nejdůležitější parametry dané technologie nebo konstrukčního uspořádání struktury. K výrobě a zkouškám budou vyvinuta a vyrobena potřebná zařízení. Pro návrh struktur budou využité moderní výpočtové metody, popřípadě upravené pro speciální použití. Některé technologické procesy budou simulovány speciálním SW. Hlavním cílem je vyrobit a vyzkoušet díl letecké konstrukce vhodnou technologií na úroveň potřebnou pro bezprostřední komerční uplatnění. Očekávané přínosy jsou ve zvýšení technických parametrů, úspoře materiálu, snížení hmotnosti i v menším dopadu na životní prostředí. Dalším cílem je transfer technologie do oblasti pomůcek pro chirurgii. Vyvinut, vyroben a vyzkoušen bude vybraný díl vnějšího fixátoru. Zde bude využita transparentnost kompozitu pro rentgenové záření a jeho vysoká tuhost. Projekt se bude věnovat také hodnocením materiálu nově uvedeného na trh a použití skleněných vláken uvnitř kompozitu pro měření jeho deformací. Tým je veden výrobní leteckou firmou a spoluřešiteli jsou dva výzkumné ústavy a technická univerzita.