AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 VŠE | GAČR | TAČR | EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ | MŠMT | MINISTERSTVO KULTURY | EVROPSKÁ KOMISE | OSTATNÍ POSKYTOVATELÉ

Roky Projekt Řešitel
2019 2021 Aerodynamická odezva válce s povrchovou drsností v kritickém a přechodovém režimu Reynoldsova čísla

GAČR - standardní
19-04695S
prof Ing. Sergii KUZNETSOV, Ph.D.
2019 2021 CONSECH20 - Péče o betonové konstrukce kulturního dědictví 20. století s ohledem na měnící se městské prostředí

Evropská komise - H2020 - JPI
Mgr. Cristiana Lara NUNES, Ph.D.
2019 2021 Neholonomní interakce a dynamická stabilita aeroelastických soustav

GAČR - standardní
RNDr. Cyril FISCHER, Ph.D.
2019 2021 Prostorové rozložení hydratačních produktů v cementových pastách

GAČR - juniorský
Dr.techn. Ing. Michal HLOBIL,Ph.D.
 
2018 2022 Metodika klasifikace korozní agresivity vnitřních prostředí pro sbírkové předměty ze slitin olova

Ministerstvo kultury - NAKI II
Ing. Dušan MAJTÁS
2018 2022 Mobilní zařízení pro zobrazování a analýzu vrstevnaté malby a polychromie děl starého umění

Ministerstvo kultury - NAKI II
Ing. Daniel VAVŘÍK, Ph.D
2018 2021 Památky v pohybu

Ministerstvo kultury - NAKI II
Ing. Shota URUSHADZE, Ph.D.
2018 2020 Experimentální kvantifikace a modelování degradace směsných cementových past s příměsí vápence vlivem síranové koroze za vzniku thaumasitu

GAČR - juniorský
Ing. Konstantinos SOTIRIADIS, Ph.D.
2018 2020 Vliv lněného oleje na transportní vlastnosti vápenných nátěrů

GAČR - standardní
Mgr. Cristiana Lara NUNES, Ph.D.
2018 2019 Dubový spojovací prostředek v dřevěných konstrukcích: podklady pro normativní ukotvení

TAČR ZÉTA
Ing. Hana HASNÍKOVÁ, Ph.D.
2018 2019 Nanomateriály pro konzervaci kulturního dědictví

MŠMT – Mobility Barrande
Ing. Zuzana SLÍŽKOVÁ, Ph.D.
2018 2019 Zvyšování konkurenceschopnosti Centra excelentního výzkumu v kraji Vysočina

MŠMT - OP VVV
doc. Ing. Daniel KYTÝŘ, Ph.D.
2018 Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou

AV ČR, kraj Vysočina
Ing. Jan VÁLEK, Ph.D.
 
2017 2022 INAFYM - Inženýrské aplikace fyziky mikrosvěta

MŠMT - OP VVV
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000766
Ing. Daniel VAVŘÍK, Ph.D
2017 2020 E-RIHS - The European Research Infrastructure for Heritage Science Preparatory Phase

Evropská komise - H2020-INFRADEV-2016-2
739503
prof. Ing. Miloš DRDÁCKÝ, DrSc., dr. h. c.
2017 2020 Kompetenzzentrum MechanoBiologie in Regenerativer Medizin

Interreg V-A Rakousko – Česká republika
ATCZ133
doc. Ing. Daniel KYTÝŘ, Ph.D.
2017 2020 ProteCHt2save - Risk assessment and sustainable protection of Cultural Heritage in changing environment

Interreg Central Europe
CE1127
prof. Ing. Miloš DRDÁCKÝ, DrSc., dr. h. c.
2017 2020 RUINS - Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe - elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences

Interreg Central Europe
CE902
Ing. Jakub NOVOTNÝ, Ph.D.
2017 2020 Výzkum parametrického generátoru sněhu

TAČR - EPSILON
TH02010324
prof Ing. Sergii KUZNETSOV, Ph.D.
2017 2019 Teoretické prediktivní modely interakce proměnného a pohyblivého zatížení využitelné v monitoringu mostních konstrukcí

GAČR - standardní
GA17-26353J
Ing. Shota URUSHADZE, Ph.D.
2017 2019 Vliv reakčních podmínek na vznik a mechanické vlastnosti polymorfů CaCO3 ve vápnitých stavebních materiálech

GAČR - standardní
GA17-05030S
Mgr. Radek ŠEVČÍK, Ph.D.
 
2016 2020
Ministerstvo kultury - NAKI

DG16P02M022
Ing. Jaroslav VALACH, Ph.D.
2016 2020
Ministerstvo kultury - NAKI
Ing. Jiří KUNECKÝ, Ph.D.
2016 2020
Ministerstvo kultury - NAKI
DG16P02M026
Ing. Michal KLOIBER
2016 2020
Ministerstvo kultury - NAKI
DG16P02R025
Ing. arch. Tomáš DRDÁCKÝ
2016 2020
Ministerstvo kultury - NAKI
DG16P02M043
Mgr. Michaela RAMEŠOVÁ
2016 2020
Ministerstvo kultury - NAKI
DG16P02H012
Ing. Jan VÁLEK, Ph.D.
2016 2019 Competence Center for High-Resolution 3D X-ray Imaging

Interreg V-A Rakousko – Česká republika
ATCZ38
doc. Ing. Michal VOPÁLENSKÝ, Ph.D.
 
2015 2017 Dynamická stabilita a post-kritické procesy v nekonzervativních a neholonomních stochastických soustavách s interakcemi

GAČR - standardní
GA15-01035S
Ing. Jiří NÁPRSTEK, DrSc.
2015 2017 Nelineární lom konstrukčních materiálů – zkoumání projevů disipace energie v zóně porušení pomocí pokročilých experimentů a modelování

GAČR - standardní
GA15-07210S
Ing. Daniel VAVŘÍK, Ph.D
2015 2016
Akademie věd ČR, kraj Vyočina
DG16P02R025
Ing. Jan VÁLEK, Ph.D.
 
2014 2019 Centrum pokročilých materiálů a technologií pro ochranu a zvýšení bezpečnosti

TAČR - TE Centra kompetence
TE02000162
Ing. Martin ŠPERL, Ph.D.
2014 2018 Udržitelný pokročilý rozvoj CET

MŠMT - LO
LO1219
prof. Ing. Miloš DRDÁCKÝ, DrSc., dr. h. c.
2014 2016 Řešení dynamické stability nelineárních systémů s více stupni volnostmi a s náhodným buzením s využitím Fokker-Planckovy rovnice

GAČR - GP
GP14-34467P
Ing. Radomil KRÁL, Ph.D.
2014 2016 Studium kinetiky a polymorfů CaCO3 během karbonatace vápna

GAČR - GP
GP14-20374P
Mgr. Radek ŠEVČÍK, Ph.D.
2014 2016 Teplotně stratifikovaná atmosférická mezní vrstva vyvíjející se nad komplexním povrchem modelovaná v klimatickém aerodynamickém tunelu
GAČR - standardní

GA14-12892S
doc. Ing. Stanislav POSPÍŠIL, Ph.D.
 
2013 2016 Výzkum a vývoj moderních technologií výroby dílů a nových aplikací z high performance kompozitů s termoplastovou matricí

TAČR
TA03010209
doc. Ing. Daniel KYTÝŘ, Ph.D.
2013 2015
GAČR - standardní
GA 13-34405J
Ing. Shota URUSHADZE, Ph.D.
2013 2015 Vliv kombinace interakce konstrukce s podložím a pasivních tlumících prvků na dynamickou odezvu vysoké štíhlé konstrukce

GAČR - GA
GA P105/13-41574P
Ing. Stanislav HRAČOV, Ph.D.
2013 2014 NANOLITH - Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců

Evropský fond pro regionální rozvoj
00264 NANOLITH
Ing. Zuzana SLÍŽKOVÁ, Ph.D.
 
2012 2018 Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích

GAČR - GBP
GBP105/12/G059
prof. Ing. Miloš DRDÁCKÝ, DrSc., dr. h. c.
2012 2015 Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí

Ministerstvo kultury
DF12P01OVV004
Ing. Jiří KUNECKÝ, Ph.D.
2012 2015 Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla

Ministerstvo kultury
DF12P01OVV017
doc. Ing. Stanislav POSPÍŠIL, Ph.D.
2012 2015 Podmínky a požadavky kompatibilní péče o historické anorganické porézní materiály

Ministerstvo kultury
DF12P01OVV018
Ing. Pavel BERAN, Ph.D.
2012 2015 Komplexní metodika pro výběr a řemeslné opracování náhradního kamene pro opravy kvádrového zdiva historických objektů

Ministerstvo kultury
DF12P01OVV020
Ing. Jiří BLÁHA, Ph.D.
2012 2015 Jednotný modulární systém dálkového on-line sledování environmentálních charakteristik depozitářů a expozic

Ministerstvo kultury
DF12P01OVV027 
Ing. Jaroslav VALACH, Ph.D., Ing. Karel JULIŠ
2012 2014 Popularizace výzkumu a vývoje v oblasti péče o kulturní dědictví

MŠMT
EE2.3.35.0050
prof. Ing. Miloš DRDÁCKÝ, DrSc., dr. h. c.
2012 2014 Stanovení strukturálních a mechanických vlastností kovových pěn pomocí nanoindentace, mikrostrukturálních MKP modelů a mechanických zkoušek

Grantová agentura ČR
GAP105/12/0824
prof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D.
2012 2014 Popularizace výzkumu a vývoje v oblasti péče o kulturní dědictví

MŠMT
CZ.1.07/2.3.00/35.0050
prof. Ing. Miloš DRDÁCKÝ, DrSc., dr. h. c.
2012 2013 Rozvoj podnikatelského prostředí ve vědě a výzkumu v Praze prostřednictvím vzdělávání v metodě FC

OP Praha - Adaptabilita
CZ.2.17/1.1.00/34317
Bc. Viktor KRATOCHVÍL
 
2011 2015 Diagnostika poškozování a životnosti objektů kulturního dědictví

Ministerstvo kultury
DF11P01OVV001
Ing. Daniel VAVŘÍK, Ph.D.
2011 2015 Poruchy nemovitých památek: znalostní systém pro analýzu, návrh intervencí a prevenci

Ministerstvo kultury
DF11P01OVV002
Ing. Jaroslav VALACH, Ph.D.
2011 2015 Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví

Ministerstvo kultury
DF11P01OVV008
Ing. Zuzana SLÍŽKOVÁ, Ph.D.
2011 2015 Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi

Ministerstvo kultury
DF11P01OVV009
Ing. arch. Klára NEDVĚDOVÁ
2011 2015 Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich využití v současnosti

Ministerstvo kultury
DF11P01OVV010
Ing. Jan VÁLEK, Ph.D.
2011 2015 Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní památkovou péči

Ministerstvo kultury
DF11P01OVV012
Ing. Zuzana SLÍŽKOVÁ, Ph.D.
2011 2015 Vybrané památkové postupy pro zkvalitnění péče o sochařské a stavební památky

Ministerstvo kultury
DF11P01OVV027
Mgr. Dita FRANKEOVÁ
2011 2014 Pokročilé metody v navrhování, monitorování a posuzování štíhlých dynamicky namáhaných konstrukcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu
FR-TI3/654
doc. Ing. Stanislav POSPÍŠIL, Ph.D.
2011 2013 Řešení pomalých procesů v zrnitých tělesech

GAČR
GAP105/11/1160
Ing. Petr Koudelka, DrSc.
2011 2013 Energetické a napjatostní aspekty kvazikřehkého lomu – důsledky pro určování lomově-mechanických parametrů silikátových kompozitů

GAČR
GAP105/11/1551
Ing. Daniel VAVŘÍK, Ph.D.
2011 2013 Vliv mykologické degradace na mechanické vlastnosti nového a exponovaného konstrukčního dřeva

GAČR
GPP105/11/P628
Ing. Jiří FRANKL, Ph.D.
2010-2013 Centrum excelence Telč

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
ED1.1.00/02.0060
Pavlasová Petra
2010-2013 Poškozující napětí pod mezí únavy určená změnami magnetické permeability

Grantová agentura ČR
GAP105/10/2052
Gajdoš Ľubomír
2010-2013 Modely membránového působení stropních desek vystavených požáru

Grantová agentura ČR
GAP105/10/2159
Urushadze Shota
2010-2013 Morfometrické a mechanické vlastnosti trabekulární kosti zjištěné pomocí metod mikromechaniky a numerického modelování

Grantová agentura ČR
GAP105/10/2305
Jiroušek Ondřej
2010-2011 Vliv prostředí na korozi pod napětím a snížení lomové houževnatosti

Grantová agentura ČR
GPP105/10/P555
Šperl Martin
2010-2012 Chování dřeva při zatlačování trnu

Grantová agentura ČR
GPP105/10/P573
Kloiber Michal
2010-2012 New integrated knowledge based approaches to the protection of cultural heritage from earthquake-induced risk

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
7E10053
Pospíšil Stanislav
2009-2012 Vyhodnocování energie odpovědné za růst trhliny

Grantová agentura ČR
GA103/09/2101
Vavřík Daniel
2009-2013 Zpevňování degradovaných vápenných omítek a malt

Grantová agentura ČR
GA103/09/2067
Slížková Zuzana
2009-2013 Stochastická stabilita a přechodové procesy v interakci nekonzervativních gyroskopických soustav s pohyblivým vnějším zatížením

Grantová agentura ČR
GA103/09/0094
Pospíšil Stanislav
2009-2011 Problémy stability a únavy ocelových a spřažených ocelobetonových mostních konstrukcí s nízkými výrobními náklady

Grantová agentura ČR
GA103/09/0091
Zörnerová Marie
2009-2013 Bifurkace a post-kritické stavy nekonzervativních a neholonomních stochastických soustav

Grantová agentura AVČR
IAA200710902
Náprstek Jiří
2009-2012 Aktivní účast v technických výborech organizace RILEM

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
LA09008
Válek Jan
2009-2011 Stone conservation for the refurbishment of buildings

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
7E08083
Drdácký Miloš
2009-2011 Bridge Fatigue Guidance – Meeting Sustainable Design and Assessment

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
7E08098
Urushadze Shota
2008-2011 Postkritické chování prostorově symetrických autoparametrických systémů

Grantová agentura AVČR
IAA200710805
Fischer Cyril
2008-2010 Cementační vazby jemnozrnných zemin - laboratorní a numerický model

Grantová agentura AVČR
IAA201110802
Mašín David
2008-2010 Přechod od mikro- a nano-indentačních dat získaných instrumentovaným měřením k mechanickým charakteristikám vazkopružných materiálů

Grantová agentura AVČR
IAA200710801
Minster Jiří
2008-2010 Citlivostní analýza faktorů ovlivňujících mezní stavy tenkostěnných konstrukcí

Grantová agentura ČR
GA103/08/0275
Škaloud Miroslav
2008-2010 Únavová odolnost ocelových ortotropních mostovek

Grantová agentura ČR
GA103/08/1340
Urushadze Shota
2008-2008 Studie provenience stavebních materiálů - prezentace a účast na 33. IGC v Oslu

Finanční mechanismy EEA a Norska, NVF
B/CZ0046/1/0010
Válek Jan
2008-2011 Výzkum vlastností stávajících a nově vyvíjených patinujících ocelí z hlediska jejich využití pro ocelové konstrukce

Grantová agentura ČR
FT-TA5/076
Gajdoš Ľubomír
2008-2010 Pasivní boční tlak zrnitého vícefázového materiálu

Grantová agentura ČR
GA103/08/1617
Koudelka Petr
2007-2009 Lubrikace hlezenního kloubu člověka při chůzi

Grantová agentura ČR
GA103/07/0043
Hlaváček Miroslav
2007-2009 Pravděpodobnostní posuzování inženýrské spolehlivosti konstrukcí

Grantová agentura ČR
GA103/07/0557
Marek Pavel
2007-2009 Srovnávací studie vlastností historických malt a omítek

Grantová agentura ČR
GA103/07/1467
Válek Jan
2007-2010 Aeroelastická stabilita mostů a jiných inženýských staveb

Grantová agentura ČR
GC103/07/J060
Pospíšil Stanislav
2007-2009 MKP modely struktury trabekulární kosti z mikroCT a jejich aplikace na vybrané problémy biomechaniky

Grantová agentura ČR
GP103/07/P483
Jiroušek Ondřej
2007-2009 Vliv protipožárních nátěrů na korozi historického dřeva

Grantová agentura ČR
GA103/07/1091
Drdácký Miloš, Kloiber Michal, Frankl Jiří
2007-2009 Metoda komponent pro požární návrh styčníků

Grantová agentura ČR
GA103/07/1142
Drdácký Miloš
2006-2008 Křivky únavové pevnosti jako účinný nástroj navrhování tenkostěnných mostních konstrukcí

Grantová agentura ČR
GA103/06/0064
Zörnerová Marie
2006-2008 Bifurkace a post-kritická odezva stochastických dynamických soustav s nekonzervativními a gyroskopickými interakcemi s vnějším prostředím

Grantová agentura ČR
GA103/06/0099
Náprstek Jiří
2006-2008 Optimalizace vlastností maltových směsí používaných pro restaurování památek

Grantová agentura ČR
GA103/06/1609
Slížková Zuzana
2006-2008 Únavová životnost tenkostěnných mostních konstrukcí a podobných systémů namáhaných opakovaným zatížením

Grantová agentura AVČR
IAA200710603
Zörnerová Marie
2006-2008 Členství a aktivní účast v pracovní skupině technického výboru TC 203-RHM organizace RILEM

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
LA 289
Válek Jan
2006-2008 Biomechanická analýza mikropohybů a uvolnění cementovaných acetabulárních implantátů

Grantová agentura AVČR
IAA200710504
Jírová Jitka
2006-2008 Zpřesnění lomové predikce tenkostěnných válcových skořepin poškozených korozí pod napětím

Grantová agentura AVČR
IAA200710604
Gajdoš Ľubomír
2006-2008 Vývoj hypoplastických konstitučních modelů pro nestandardní materiály

Grantová agentura AVČR
IAA200710605
Mašín David
2006-2007 Mezinárodní workshop: \"In situ evaluation of masonry and wood historic structures - challenges and opportunities\"

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
ME 887
Drdácký Miloš
2005-2007 Výzkum technologických postupů používaných ve středověkém období při vztyčování dřevěných krovů.

Grantová agentura ČR
103/05/P305
Bláha Jiří
2005-2007 Stochastická aeroelastická stabilita štíhlých konstrukcí zatížených větrem s náhodnými vlastnostmi.

Grantová agentura ČR
103/05/2396
Pospíšil Stanislav
2005-2007 Stanovení provozní zatížitelnosti a životnosti mostních konstrukc

Grantová agentura ČR
103/05/2066
Urushadze Shota
2005-2007 Deformace a porušení lidské lebky při extrémním zatížení

Grantová agentura ČR
103/05/1020
Jírová Jitka
2005-2007 Biomechanická analýza mikropohybů a uvolnění cementovaných acetabulárních implantátů

Grantová agentura AVČR
IAA200710504
Jírová Jitka
2005-2007 Výzkum technologických postupů používaných ve středověkém období při vztyčování dřevěných krovů.

Grantová agentura ČR
103/05/P305
Bláha Jiří
2005-2007 Teorie návrhů v geomechanice.

Grantová agentura ČR
103/05/2130
Koudelka Petr
2005-2007 Teoretická a experimentální analýza systému nosníku s předepjatou strunou

Grantová agentura AVČR
IAA200710505
Fischer Cyril
2005-2007 Faktory ovlivňující chování a mezní stavy materiálově smíšených konstrukcí

Grantová agentura ČR
GA103/05/2003
Škaloud Miroslav
2005-2006 Optimální využívání kulturních a přírodních památek pro rozvoj cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj
WA-019-05-Z08
Drdácký Miloš
2005-2011 Studium časově závislé odezvy materiálů, systémů a prostředí na působení přírodního i lidského činitele
výzkumný záměr
Akademie věd České republiky
AV0Z20710524
Drdácký Miloš
2004-2004 Únosnost tlačené pásnice za požární situace.

Grantová agentura ČR
GA103/04/2100
Drdácký Miloš
2004-2006 Studium zóny poškození ve vysoce tvárných materiálech v okolí čela trhliny metodou X-Ray Dynamic Defectoscopy

Grantová agentura ČR
106/04/0567
Vavřík Daniel
2004-2008 Problémy stability stochastických dynamických soustav

Grantová agentura AVČR
IAA2071401
Náprstek Jiří
2004-2006 Analytická řešení kontaktu kongruentních těles pokrytých poddajným pláštěm

Grantová agentura ČR
GA103/04/0150
Hlaváček Miroslav
2004-2006 Mikromechanický a makromechanický popis chování geomateriálů

Grantová agentura ČR
GA103/04/0672
Feda Jaroslav
2004-2006 Rozvoj a aplikace pravděpodobnostních metod využívajících simulační techniku pro posuzování spolehlivosti a funkčnosti konstrukcí a stavebních součástí

Grantová agentura ČR
GA103/04/1451
Marek Pavel, Guštar Milan
2004-2006 duplicita

Grantová agentura ČR
GA106/04/0567
 
2004-2006 Vývoj metod navrhování nových dálničních mostů a ověření kriterií užitných vlastností a životností existujících mostů s ohledem na stochastický charakter materiálů, zatížení a odezvy.

Ministerstvo dopravy
1F45D/013/120
Pospíšil Stanislav
2004-2006 Výzkum a vývoj technologie výroby vysokopevných ocelových pásů a vysokopevných svařovaných trubek s vyšší životností a spolehlivostí provozu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
FT-TA/091
Gajdoš Ľubomír
2003-2005 HISTOCLEAN

Evropská komise
EVK4-CT-2002-30011
Drdácký Miloš
2003-2005 Modelování náhodných procesů s amplitudou a frekvenční nestacionaritou

Grantová agentura ČR
103/03/P080
Fischer Cyril
2003-2005 Přetvárněné mechanismy geomateriálů

Grantová agentura ČR
A 2111301
Feda Jaroslav
2003-2005 Predikace J-R křivek plastických a lomových nestabilit s užitím konstitutivních relací na bázi dutinových modelů

Grantová agentura ČR
101/03/0731
Korouš Jan
2003-2005 Komplexní metodika průzkumu dřevěných historických konstrukcí.

Grantová agentura ČR
103/03/581
 
2003-2005 Rheonomní vlastnosti částicových epoxidových kompozitů.

Grantová agentura ČR
106/03/0582
Minster Jiří
2003-2005 Porušování a mezní stavy tenkostěnných ocelových konstrukcí vystavených účinkům různých režimů zatěžování

Grantová agentura ČR
103/03/0003
Škaloud Miroslav
2003-2005 Citlivostní analýza stabilních problémů tenkostěnných konstrukcí.

Grantová agentura ČR
103/03/0233
Škaloud Miroslav
2003-2005 Spolehlivost teorie náhradních hodnot vlastností v mechanice vícefázových zrnitých materiálů.

Grantová agentura ČR
IAA2071302
Koudelka Petr
2003-2005 Vliv materiálových a geometrických nelinearit na dynamickou odezvu konstrukcí, vystavenou náhodným otřesům.

Grantová agentura ČR
KJB2071303
Urushadze Shota
2003-2005 Komplexní metodika průzkumu dřevěných historických konstrukcí

Grantová agentura ČR
GA103/03/0581
Minster Jiří
2003-2005 Sanace a revitalizace oblastí a staveb s negativními relikty energetické činnosti.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
FD-K3/037
Herle Ivo
2003-2005 Hodnocení historických dřevěných staveb in situ.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
ME 660
Drdácký Miloš
2002-2004 Výzkum a posouzení kompability nových omítek s historickými omítkami a zdivem

Grantová agentura ČR
103/02/D161
Válek Jan
2002-2004 Stochastická odezva a stabilita imperfektních konstrukcí s náhodným aditivním a parametrickým buzením

Grantová agentura ČR
103/02/0020
Náprstek Jiří
2002-2004 Vliv korozních poškození na zbytkovou životnost potrubních konstrukčních prvků.

Grantová agentura ČR
IAA2811201
Gajdoš Ľubomír
2002-2004 Mezní stavy a navrhování materiálově nelineárních konstrukcí

Grantová agentura ČR
GA103/02/0008
Škaloud Miroslav
2002-2004 Nelineární kontaktní problém bočního tlaku zrnitého vícefázového tělěsa

Grantová agentura ČR
GA103/02/0956
Koudelka Petr
2002-2004 Kmitání inženýrských konstrukcí při stochastickém a vysokorychlostním zatížení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
ME 503 (KONTAKT, Cz-Jap. Proj.)

Frýba Ladislav,

Náprstek Jiří

2001-2003 Mezomechanická analýzakomulativních poškození v heterogenních mareriálech

Grantová agentura AVČR
iAA2071101
Kafka Vratislav
2001-2003 Vliv poruch a imperfekcí na bezpečnost a životnost dopravních staveb a mostů

Grantová agentura ČR
103/01/0243
Frýba Ladislav
2001-2003 Intenzivní kmitání soustav s pohyblivým zatížením a degenerace jejich vlastností

Grantová agentura ČR
A2071103
Frýba Ladislav
2001-2003 Celistvé chování konstrukčních styčníků

Grantová agentura ČR
GA103/01/0708
Drdácký Miloš
2001-2003 Optimalizace únosnosti diafysálních náhrad lidského skeletu z kompozitních materiálů

Grantová agentura ČR
106/01/0535
Drdácký Miloš
2001-2003 Faktory ovliňující proces kumulace poškození v tenkostěnných systémech pod mnohonásobným zatížením a jejich mezní stav

Grantová agentura ČR
A2071102/01
Škaloud Miroslav
2001-2003 Aplikace nové generace pravděpodobnostních metod pro posuzování bezpečnosti,provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí

Grantová agentura ČR
103/01/1410
Marek Pavel
2001-2003 Spolehlivost ocelových výztuží dlouhých důlních děl.

Grantová agentura ČR
105/01/0783
Marek Pavel
2001-2003 Podmínky vzniku aeroelastické nestability stavebních objektů s ohledem na náhodné zatížení představované turbulentním vzdušným proudem

Grantová agentura ČR
103/01/P083
Pospíšil Stanislav
2001-2003 Minimalizace negativních důsledků v energetické činnosti.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
FD-K/047
Herle Ivo
2000-2003 Centrum excelence ARCCHIP

Evropská komise
EU-ICA1-CT-2000-70013
 
2000-2003 ONSITEFORMASONRY

Evropská komise
EVK4-CT-2001-00060
 
2000-2001 Studie vlivu plošného oslabení stěny na napjatost cylindrické skořepiny

Grantová agentura AVČR
A 2071004
 
2000-2002 Metody popisu seizmického buzení pro účely hodnocení rizika poškození mechanických systémů

Grantová agentura AVČR
A 2071002
Fischer Ondřej
2000-2002 Experimentální sledování poškozování tvárných nateriálů evolucí dutin,pomocí X záření a rychlých ,polohově citlivých pixelových detektorů

Grantová agentura ČR
106/00/D064
Vavřík Daniel
2000-2002 Modelování struktury geomateriálu v inženýrských aplikacích

Grantová agentura ČR
103/00/1043
Feda Jaroslav
2000-2002 Moiré difrakční inferometrie prostřednictvím lepených mřížek lisovaných do f˘lií

Grantová agentura ČR
103/00/0941
Minster Jiří
2000-2002 Biomechanická analýza lokálních účinků soustavy endoprotéza pánev

Grantová agentura ČR
103/00/0831
Jíra Josef, Jírová Jitka
2000-2002 Biomechanické problémy kostí a kloubů ruky včetně implantátů

Grantová agentura ČR
A 2071003
Jírová Jitka
2000-2002 Vliv intaktní povrchové vrstvy kloubní chrupavky na lubrikační a mechanickou funkci synovinálních kloubů člověka.

Grantová agentura ČR
103/00/0008
Hlaváček Miroslav
2000-2002 Ocenění rizika ztráty únosnosti a provozuschopnosti stavebních konstrukcí

Grantová agentura ČR
GA103/00/0603
Škaloud Miroslav
2000-2002 Problém únavy dýchacích stěn ocelových nosníků

Grantová agentura ČR
GA103/00/897
Škaloud Miroslav
2000-2002 Ocenění rizika ztráty únosnosti a provozuschopnosti stavebních konstrukcí

Grantová agentura ČR
103/00/0603
 
2000-2002 Problémy únavy dýchajících stěn ocelových nosníků

Grantová agentura ČR
103/00/0897
 
2000-2002 Metody popisu seizmického buzení pro účely hodnocení rizika poškození mechanických systémů.

Grantová agentura AVČR
IAA2071002
Fischer Ondřej
2000-2002 Modely účinků větru na stavební konstrukce a jejich aplikace

Grantová agentura ČR
103/00/0706
 
2000-2001 Kvantifikace vlivu stísnění na lomovou houževnatost feritické oceli při štěpném lomu

Grantová agentura ČR
106/00/1347
 
2000-2001 Experimentální a numerická identifikace poškození ve tvárných materiálech

Marie Curie Fellowship
HPMF-CT-2000-01066
 
2000-2002 Maltovinové směsi vyztužené vlákny pro obnovu a záchranu uměleckých památek

Ministerstvo kultury ČR
PK00P04OPP0150
 
2000-2003 Vápenné malty pro restaurování historických staveb

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
KONTAKT formou dotace
 
2000-2003 Problémy stochastické stability vibrací vybuzených větrem a únavy stavebních konstrukcí

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
COST Action C14
Náprstek Jiří
2000-2003 Zlepšení styčníků dřevěných konstrukcí opakovaně nebo dynamicky namáhaných

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
KONTAKT formou dotace
 
2000-2003 Monitorování vlivu vnitřního a vnějšího prostředí na historické staveb

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
KONTAKT formou dotace
 
1999-2001 Hypoplastické modelování chování zemin a jeho srovnání s pružně-plastickým přístupem

Grantová agentura AVČR
B2071901
 
1999-2001 Strukturní jevy v konstitučních vztazích zemin

Grantová agentura ČR
103/99/P005
 
1999-2001 Termodynamická identifikace nestabilit při statickém zatěžování těles s defekty

Grantová agentura ČR
106/99/1467
 
1999-2001 Stochastické chování konstrukcí s náhodnými imperfekcemi tvaru a materiálu v interakci s okolním prostředím

Grantová agentura ČR
103/99/0122
 
1999-2003 Monitorování vlivů prostředí na kulturní památky a diagnostika jejich poruch

Ministerstvo kultury ČR
PK99P04OPP006
 
1999-2000 Numerická analýza chování plošných základů

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
OC C7.50
 
1998-2000 Kolapsibilní chování zemin

Grantová agentura AVČR
A 2071803
 
1998-2000 Rozvoj mezomechanické koncepce modelování složitých termomechanických procesů v materiálech s tvarovou pamětí

Grantová agentura AVČR
A 2071801
 
1998-1999 Modelování dvoucestného jevu pro binární slitiny s tvarovou pamětí

Grantová agentura ČR
103/98/P104
 
1998-2000 Výzkum nových metod testování soustav pro dynamická měření

Grantová agentura ČR
101/98/1508
 
1998-1999 Spolehlivost plynovodních potrubí

Grantová agentura ČR
103/98/0823
 
1998-2000 Kvalitativní zdokonalení aplikace metody mezních stavů při posudku spolehlivosti konstrukcí v souladu s rostoucím potenciálem informační a výpočetní techniky

Grantová agentura ČR
103/98/0215
 
1998-2000 Spolehlivost teorie 1. skupiny mezních stavů u základních nelineárních úloh vícefázových zrnitých těles

Grantová agentura ČR
103/98/0632
 
1998-2001 Inovace ve výuce koncepcí spolehlivosti s využitím simulační techniky

Leonardo da Vinci
CZ/98/1/82502/PI/I.1.1a/FPI
 
1998-2000 Stochastic Mechanics of Civil Engineering Structures with Random Imperfections

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
ME154
 
1997-2000 Únava betonových železničních mostů

European Rail Research Institute (ERRI), Utrecht
ERRI D 216
 
1997-1999 Kumulace poškození a mezní stav únavy tenkostěnných systémů

Grantová agentura AVČR
A 2071701
 
1997-1999 Strukturní mechanika zemin a její použití

Grantová agentura ČR
103/97/1053
 
1997-1999 Experimentální analýza vzniku porušení špičkových polymerních kompozitů za zobecněné rovinné deformace

Grantová agentura ČR
101/97/0730
 
1997-1999 Pružno-plastické deformační procesy válcových skořepin s imperfekcemi

Grantová agentura ČR
103/97/0729
 
1997-1999 Spolehlivost a životnost konstrukcí dopravních staveb

Grantová agentura ČR
103/97/0139
 
1997-2001 Historické konstrukce a materiály při opakovaném namáhání

Grantová agentura ČR
103/97/051
 
1997-1999 Účinky smyku a jejich vliv na přetvoření a napjatost tenkostěnných deskových konstrukcí

Grantová agentura ČR
103/97/0074
 
1997-1999 Mechanismus porušení a mezní stav únavy tenkostěnných ocelových nosníků

Grantová agentura ČR
103/97/0002
 
1997-1999 Dvousložkové dynamické boční tlaky zrnitých materiálů s nelineárními parametry

Grantová agentura ČR
103/97/0702
 
1997-1999 Lokalizace nepružné deformace a poškození

Grantová agentura ČR
103/97/1255
 
1997-2002 Interakce modelového základu a písčitého podloží

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
COST C710
 
1996-1997 Conditions for the dynamic behaviour of bridges at speeds over 220 km/h

European Rail Research Institute (ERRI), Utrecht
ERRI D 214
Frýba, Ladislav
1996-1998 Struktura náhodného budícího signálu mechanických systémů

Grantová agentura AVČR
A 2071602
 
1996-1998 Bezkontaktní celoplošné měření dynamických průhybů deskových skořepinových prvků

Grantová agentura ČR
103/96/0633
 
1996-1998 Mechanika tenkostěnných soustav se stochastickými imperfekcemi parametrů

Grantová agentura ČR
103/96/0017
 
1996-1997 Problémy endoprotetiky ruky a jejich mechanická analýza

Grantová agentura ČR
103/96/0268
 
1996-1998 Víceúrovňový model trojrozměrného chování lešení

Grantová agentura ČR
103/96/0264
 
1996-1998 Vývoj nosných soustav tvořených mostovkou z předpjatého pásu ztuženou vnějšími kabely nebo oblouky

Grantová agentura ČR
103/96/1635
 
1996-2002 Životnost náhodně zatížených tenkostěnných konstrukcí s tvarovými a materiálovými imperfekcemi

Grantová agentura ČR
103/96/KO34
 
1996-1998 Systém dokumentace, metodika ekonomického i mimoekonomického hodnocení a zásady plánu ochrany historických měst s demonstračním plánem ochrany města Telče

Ministerstvo kultury ČR
846/8
 
1996-2000 Soil-structure interaction in urban civil engineering

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
COST Action C7
 
1995-1997 Axiomatický systém mechaniky zemin

Grantová agentura AVČR
A 2071501
 
1995-1997 Mechanická funkce zdravých a nemocných synoviálních kloubů člověka

Grantová agentura AVČR
A 2071502
 
1995-1997 Lomová mechanika systémů s rozvinutou disipací energie

Grantová agentura AVČR
A 2071503
 
1995-1997 Termodynamická lomová mechanika

Grantová agentura ČR
106/95/1433
 
1995-1997 Optimalitzace stavebních konstrukcí užitím analýzy transformačního pole

Grantová agentura ČR
103/95/1266
 
1995-1997 Procesy porušování tenkostěnných tlakových nádob a potrubí pracujících za normálních a snížených teplot

Grantová agentura ČR
103/95/1320
 
1994-1996 Náhodné kmitání imperfektních soustav při pohybujícím se zatížení

Grantová agentura AVČR
A 271406
 
1994-1996 Mezní stavy tenkostěnných systémů vystavených účinkům opakovaného zatížení

Grantová agentura AVČR
A 271403
 
1994-1996 Vliv poškození na dynamické chování soustav

Grantová agentura AVČR
A 271407
 
1994-1996 Rozvoj mezomechanických modelů vlivu materiálových struktur na přetváření a porušování

Grantová agentura AVČR
A 271404
 
1994-1996 Vliv povrchové vrstvy a nelokálního efektu na pevnost těles

Grantová agentura AVČR
103/94/1708
 
1994-1996 Deformace a pevnost nenasycených zemin

Grantová agentura ČR
103/94/0087
 
1994-1996 Identifikace zdrojů akustické emise v kompozitech

Grantová agentura ČR
106/94/1232
 
1994-1996 Aplikace moire-interferometrie s vysokou hustotou mřížky k analýze lokálních deformací polymerních kompozitů

Grantová agentura ČR
101/94/0281
 
1994-1996 Výpočtové modely pro určování spolehlivosti dopravních cest

Grantová agentura ČR
103/94/1391
 
1994-1996 Výzkum bezpečnosti jízdy kolejových vozidel

Grantová agentura ČR
101/94/1389
 
1994-1996 Numerická analýza interakčních procesů v lidském skeletu

Grantová agentura ČR
103/94/0419
 
1994-1996 Vliv lokálních účinků na napjatost a porušování válcových skořepin

Grantová agentura ČR
103/94/0418
 
1994-1996 Omezení vlivu technické seismicity na stavební konstrukce a na životní prostředí

Grantová agentura ČR
103/94/0420
 
1994-1996 Mezní stavy ocelových desek a stěn vystavených účinkům různých režimů namáhání

Grantová agentura ČR
103/94/0086
 
1994-1996 Místní účinky u stavebních tenkostěnných deskových soustav

Grantová agentura ČR
103/94/0054
 
1993-1995 Vliv náhodných počátečních imperfekcí na mezní stavy stavebních tenkostěnných systémů

Grantová agentura ČR
103/93/0087
 
1993-1995 Pravděpodobnostní model tuhosti a únosnosti ocelového polotuhého skeletu, základů a podloží

Grantová agentura ČR
103/93/2007
 
1993-1995 Mechanika perforovaných stěn

Grantová agentura ČR
103/93/0362
 
1993-1995 Prostorová ocelová zastřešení

Grantová agentura ČR
103/93/2027
 
1993-1995 Vybudování tunelového zařízení k modelovým zkouškám dynamických účinků větru na budovy a stavební konstrukce

Grantová agentura ČR
103/93/0765
 
1992-1994 Modelování mezních stavů plochých skořepin

Grantová agentura AVČR
A 27154
 
1992-1994 Lubrikace synoviálních kloubů člověka při použití dvoufázových modelů směsí pro synoviální kapalinu a chrupavku

Grantová agentura AVČR
A 27151
 
1991-1995 The fatigue strength of the orthotropic plating of railway bridges fitted with flat stiffeners

European Rail Research Institute (ERRI), Utrecht
ERRI D 191
 
1991-1993 Konstituční vztahy zemin na základě teorie plasticity

Grantová agentura AVČR
27114
 
1991-1993 "Dýchání" tenkostěnných systémů

Grantová agentura AVČR
A 27108
 
1991-1993 Lomové chování materiálových rozhraní

Grantová agentura AVČR
A 27104
 
1991-1993 Smykové porušování polymerních kompozitů s diskontinuitou

Grantová agentura AVČR
A 27107
 
1991-1993 Biomechanické problémy nosného aparátu člověka

Grantová agentura AVČR
27112
 
1991-1993 Dynamická analýza soustav zatížených břemeny o vysoké rychlosti pohybu

Grantová agentura AVČR
A 27102
 
1991-1993 Nestacionární dynamika soustav s hustým spektrem vlastních frekvencí

Grantová agentura AVČR
A 27111
 
1991-1993 Jev tvarové paměti - matematický model a aplikace v biomechanice

Grantová agentura AVČR
27113
Kafka Vratislav
1991-1993 Konstrukční a technologické inovace osteosyntetických implantátů

Grantová agentura Ministerstva zdravotnictví ČR