AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Řešené projekty

2017

ProteCHt2save - Risk assessment and sustainable protection of Cultural Heritage in changing environment
Interreg Central Europe
řešitel: Miloš Drdácký
CE1127
2017-2020

 

RUINS - Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe - elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences
Interreg Central Europe
řešitel: Jakub Novotný
CE902
2017-2020

 

INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
řešitel: Ing. Daniel Kytýř, Ph.D.
ATCZ133
2017-2020

 

Vliv reakčních podmínek na vznik a mechanické vlastnosti polymorfů CaCO3 ve vápnitých stavebních materiálech
Grantová agentura ČR
řešitel:  Mgr Radek Ševčík Ph.D.
GA17-05030S
2017-2019

 

Teoretické prediktivní modely interakce proměnného a pohyblivého zatížení využitelné v monitoringu mostních konstrukcí
řešitel: Urushadze Shota
Grantová agentura ČR
GA17-26353J
2017-2019

 

Výzkum parametrického generátoru sněhu
řešitel: prof. Ing. Sergii Kuznetsov DrSc.
Technologická agentura ČR
TH02010324
2017-2020

 

Competence Center for High-Resolution 3D X-ray Imaging
řešitel: Ing. Daniel Vavřík, Ph.D.
Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
ATCZ38
1.10.2016 – 30.9.2019

 

The European Research Infrastructure for Heritage Science Preparatory Phase
řešitel: Miloš Drdácký

H2020-INFRADEV-2016-2
739503
2017-2020

 

 

2016

 

Vápenné materiály pro restaurování a konzervování autentických prvků historických staveb
řešitel: Válek Jan
Ministerstvo kultury ČR
DG16P02H012
2016-2020

 

Analýza, popis a archivace souborných informací o vlastnostech předmětů kulturního dědictví a využití těchto informací v restaurátorské, konzervátorské a badatelské praxi
řešitel: Valach Jaroslav
Ministerstvo kultury ČR
DG16P02M022
2016-2020

 

Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva
řešitel: Kloiber Michal
Ministerstvo kultury ČR
DG16P02M026
2016-2020

 

Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši
řešitel: Ramešová Michaela
Ministerstvo kultury ČR
DG16P02M043
2016-2020

 

Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR
řešitel: Kunecký Jiří
Ministerstvo kultury ČR
DG16P02R007
2016-2020

 

Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky
řešitel: Drdácký Tomáš
Ministerstvo kultury ČR
DG16P02R025
2016-2020

 

2015

 

Náhodné kmitání prutových konstrukcí způsobené kombinací pohyblivého zatížení a větru
řešitel: Urushadze Shota
Grantová agentura ČR
GA 13-34405J
2013-2015

 

Dynamická stabilita a post-kritické procesy v nekonzervativních a neholonomních stochastických soustavách s interakcemi
řešitel: Náprstek Jiří
Grantová agentura ČR
GA15-01035S
2015-2017

 

Nelineární lom konstrukčních materiálů – zkoumání projevů disipace energie v zóně porušení pomocí pokročilých experimentů a modelování
řešitel: Vavřík Daniel
Grantová agentura ČR
GA15-07210S
2015-2017

 

Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva
řešitel: Válek Jan
Akademie věd České republiky
715278
2015-2016

 

2014

 

Teplotně stratifikovaná atmosférická mezní vrstva vyvíjející se nad komplexním povrchem modelovaná v klimatickém aerodynamickém tunelu

doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.

GA14-12892S

2014 - 2016

 
Studium kinetiky a polymorfů CaCO3 během karbonatace vápna
Mgr. Radek Ševčík, Ph.D.

GP14-20374P

2014 - 2016

 

Řešení dynamické stability nelineárních systémů s více stupni volnostmi a s náhodným buzením s využitím Fokker-Planckovy rovnice

Ing. Radomil Král, Ph.D.

GP14-34467P

2014 - 2016

 

Udržitelný pokročilý rozvoj CET

prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc. dr. h. c.

LO1219

2014 - 2018

 

Centrum pokročilých materiálů a technologií pro ochranu a zvýšení bezpečnosti

Ing. Martin Šperl, Ph.D.

TE02000162

2014 - 2019