AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Zvýšení konkurenceschopnosti CET

Zvýšení konkurenceschopnosti Centra excelentního výzkumu v kraji Vysočina (2018 – 2019)

Název projektu: Zvýšení konkurenceschopnosti Centra excelentního výzkumu v kraji Vysočina
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008475
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Investiční priorita: IP 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání
Příjemce: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
Harmonogram realizace: 1. 2. 2018 – 31. 12. 2019
Finanční rámec projektu
Max. celkové způsobilé výdaje za projekt: 3 962 985,00 Kč
OBSAH PROJEKTU
Cílem navrhovaného projektu je zvýšení kompetencí pracovníků ÚTAM (obzvláště začínajících VaV pracovníků) a také získání, hostováním zahraničních vědeckých pracovníků, nejen nové poznatky, ale také vytvoření nové či upevnění stávající mezinárodní vazby. Spolupráce, formou výměn pracovníků, přináší významné rozšíření možností sdílení výzkumných aktivit všech zúčastněných partnerů v oblasti materiálové vědy, mechaniky konstrukcí a biomechaniky díky využívání společné infrastruktury. Významného posílení postavení ČR v uvedených vědních oblastech bude dosaženo vysokou integrací odborných znalostí hostujících vědců a rozšířením kompetencí vědeckých pracovníků ÚTAM, nabytých na zahraničních institucích.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg