AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

  

 
MUNI_UCT_logo.png        minilogo_UTAM.jpg         Strategie_zakladni.png
            
  
 
Památková věda:  Interdisciplinarita, internacionalita a infrastruktury
 
7. – 8. listopadu 2022
 
 

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR a Masarykova univerzita Brno si Vás dovolují pozvat na sympozium „Památková věda: Interdisciplinarita, internacionalita a infrastruktury / Heritage Science: Interdisciplinarity, Internationality and Infrastructures“. Akce se koná v rámci českého předsednictví Rady Evropské unie.

V posledních dvou desetiletích se památková věda (Heritage Science) zformovala do samostatné vědecké disciplíny spojující humanitní, sociální, přírodní a technické vědy. Dvoudenní sympozium si klade za cíl demonstrovat potenciál památkové vědy při řešení současných sociálních, kulturních, ekonomických, politických a ekologických výzev. Zároveň chce také ukázat možnosti evropské spolupráce v této oblasti výzkumu.

Sympozium během dvou dnů představí památkově vědu v její rozmanitosti i jednotě, od regionální až po evropskou i globální působnost. Zvláštní důraz bude věnován roli výzkumných infrastruktur v oblasti památkové vědy, neboť výzkumné infrastruktury spadají pod jednu z programových priorit českého předsednictví. Tato akce navazuje na sympozium „Heritage for the Future, Science for Heritage: A European Adventure for Research and Innovation“, které se konalo během francouzského předsednictví Rady Evropské unie v březnu 2022 v Louvru.

Akce se zaměří na tato témata:

• Heritage Science: spolupráce různých vědních oborů
• Heritage Science: spolupráce na regionální a nadnárodní úrovni
• Heritage Science: úloha výzkumných infrastruktur

Sympozium je pořádáno za podpory Akademie věd ČR a pod záštitou Kraje Vysočina. Bude se konat v Telči v Univerzitním centru Telč Masarykovy univerzity.

Hlavním jednacím jazykem je čeština.

 

Přednášky jsou otevřeny pro širokou veřejnost. 

 
Program
Detailní předbežný program včetně jednotlivých příspěvků je ke stažení zde.
Místo konání: Univerzitní centrum Telč MUNI, Náměstí Zachariáše z Hradce 2, Telč
 

Pondělí 7. listopadu 2022

13:30 – 14:00 Registrace

                  14:00 – 14:30 Slavnostní zahájení

14:30 – 16:30 Plenární jednání 1

prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., dr. h. c. (ÚTAM AV ČR): Památková věda – vývoj a výhledy nového vědního oboru

Mgr. et Mgr. Róbert Antal (ARÚB AV ČR): Archeológia a právo – právo a archeológia. Interdisciplinarita v archeologickej pamiatkovej starostlivosti

PhDr. Radim Gonda, Ph.D. (Muzeum Vysočiny Jihlava): Kampanologické památky na Vysočině

Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D.  (ARÚP AV ČR): Archeologické terény pod Pražským hradem jako laboratoř pro památkovou vědu

Ing. arch. Pavel Fuchs (Fakulta architektury ČVUT): Bydlení ve stodole? Rozhovory s tvůrci

doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič (VŠCHT): Konzervování-restaurování památek – výuka a výzkum na VŠCHT v Praze

16:30 – 16:45 Přestávka s kávou

16:45 – 18:30 Plenární jednání 2

prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT): Použití rentgenfluorescenční analýzy ke studiu kulturního dědictví

Mgr. David Hradil, Ph.D. (ÚACH AV ČR) - RNDr. Janka Hradilová (AVU): Provenienční analýza malířského výtvarného umění

Marek Eisler (ÚTAM AV ČR): Digitalizace sbírky klínopisných tabulek z pohledu mezioborové spolupráce

prof. Dr. Ing. Karel Pavelka (Fakulta stavební ČVUT): Moderní metody dokumentace a vizualizace historických staveb

prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D. (Fakulta stavební ČVUT): 15 let mezinárodního studijního oboru Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions

18:30              Překvapení

19:00              Společenský večer s občerstvením a vystoupení kapely SwingStep

 

Úterý 8. listopadu 2022 

9:00 – 9:30 Prohlídka klimatického větrného tunelu CET (CET ÚTAM AV ČR, Batelovská 485, Telč)

10:00 – 12:00 Plenární jednání 3

doc. Ing. Michal Vopálenský, Ph.D. (ÚTAM AV ČR): Využití rentgenových zobrazovacích metod v památkové vědě

Mgr. et Mgr. Stanislav Vohryzek, Ph.D. (NPÚ): Problematika památkové péče o zříceniny hradů na Vysočině

doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D. (MENDELU): Dendrochronologické datování archeologického dřeva a historických dřevěných stavebních konstrukcí

doc. Ing. Petr Fajman, CSc. (Fakulta stavební ČVUT): Záchrana mostu v Poniklé

Mgr. David Zimola (Muzeum Vysočiny Jihlava): Archeologické výzkumy zříceniny hradu Šternberka u Řásné

Ing. Shota Urushadze, CSc. (ÚTAM AV ČR): Památky v pohybu

12:00 – 12:30 Závěr a návštěva výstavy obrazů Míly Doleželové (Městská galerie Hasičský dům v Telči)

12:30 – 13:30 Oběd

 
 
Kontakt: Jakub Novotný (ÚTAM AV ČR) novotny@itam.cas.cz

 

Kraj_Vysocina_logo.jpgE-RIHS