AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Ústav teoretické a aplikované mechaniky je součástí Akademie věd České republiky (AV ČR).

 

 

Ústav se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru mechaniky tuhé fáze (s převažujícím zaměřením na stavební konstrukce) a je orientován zejména na dynamiku konstrukcí (stochastickou dynamiku, aerodynamiku, aeroelasticitu), nelineární mechaniku, mechaniku materiálů (klasických i neklasických), mechaniku porušování, mikromechaniku, biomechaniku a mechaniku zemin, na analýzu vlastností konstrukcí, jejich elementů i jejich spolehlivosti.

Výzkum je zaměřen rovněž na rozvoj nových metod diagnostiky a hodnocení stavebních materiálů a konstrukcí a na problémy spojené se záchranou a zachováním historických budov a sídel.
Od r. 2000 byl ústav podporován EC jako Centrum Excelence prostřednictvím projektu ARCCHIP, zaměřeného na interdisciplinární výzkum problémů kulturního dědictví (Advanced Research Centre for the Cultural Heritage Interdisciplinary Project).

Mechanika materiálů

Základní výzkum v oblasti mechaniky kontinua je soustředěn na rozvoj lomové mechaniky, zejména v souvislostech s vývojem počítačové mechaniky, dále na vývoj speciálních programových nástrojů a teorii konečných deformací pro aplikace v oblasti porušování materiálů.

 

Dynamika a stochastická mechanika soustav v interakci s prostředím

Základní výzkum v oboru stochastické mechaniky je zaměřen na oblast dynamiky soustav tuhých a deformovatelných těles, stability pohybu, aeroelasticty, přírodní a technologické seismicity, spolehlivosti a životnosti konstrukcí, dynamiky mostů a dopravních konstrukcí s vysokorychlostním zatížením.

 

Mechanika deskových a skořepinových konstrukcí při opakovaném namáhání

Výzkum porušování deskových a skořepinových konstrukcí pod vlivem složitého provozního namáhání a účinků agresivního korozního prostředí studuje a modeluje vznik a rozvoj trhlin v oblasti svarových spojů tenkostěnných válcových skořepin a tenkostěnných deskových prvků, typických pro mostní konstrukce, s cílem zajistit jejich integritu v extrémních podmínkách exploatace, poskytnout metody zvyšování bariér proti degradaci těles a podporovat rozvoj diagnostiky poškození.

 

Analýza a modelování zrnitých a stmelených materiálů a prostředí

Významnou složkou výzkumu zrnitých a stmelených materiálů je mechanika zemin, kde je kladen důraz na studium strukturních jevů a na formulaci v rámci hypoplastické koncepce. Porozumění fenomenologickému chování zemin na strukturní bázi umožňuje dalekosáhlé generalizace (mechanika partikulárních látek).

 

Biomechanika svalově kosterní soustavy člověka

Pro řešení problémů biomechaniky člověka se vytváří matematické modely na základě dat získaných z počítačové tomografie, magnetické rezonance a ultrazvuku. Aplikace algoritmů počítačové grafiky pro segmentaci jednotlivých tkání, nalezení povrchu daného orgánu a optimalizaci tvaru sítě pro použití v metodě konečných prvků.

 

Experimentální metody v mechanice materiálů a konstrukcí

Výstavba teoretických modelů mechaniky pevných těles je podmíněna znalostí mechanických vlastností zkoumaných materiálů, těles a konstrukcí. Potřebná data se získávají metodami experimentální mechaniky.
 

 

Diagnostika a dlouhodobá udržitelnost historických konstrukcí, materiálů a sídel

Pro aplikace při záchraně architektonického dědictví je rozvíjen širší interdisciplinární výzkum historických materiálů, konstrukcí a sídel.
K tomu jsou rozvíjeny i příslušné metody diagnostiky, monitorování a analýzy poruch, zejména dřevěných a zděných konstrukcí, i metody jejich vyšetřování, dokumentace, konsolidace a konzervace.

 
 
Obory znalecké činnosti:
  • Ekonomika: Oceňování nemovitostí
  • Energetika: Přetvoření, porušování a spolehlivost energetických konstrukcí, (ocelové potrubí, nádrže, stožáry apod.)
  • Stavebnictví: Statika, dynamika, vady a poruchy, rekonstrukce, zkoušení a havárie staveb obytných, občanských, průmyslových a inženýrských
  • Zdravotnictví: Biomechanika tvrdých tkání (kostí a kloubů) a jejich náhrad
  • Odkaz na justice.cz.

V případě zájmu o znalecký posudek se obracejte na Ing. Jindřicha Kratěnu na emailové adrese kratena@itam.cas.cz nebo na tel. 225 443 208.

V rámci akreditovaných doktorských studijních programů se účastní postgraduální výchovy a školí perspektivní pracovníky pro výzkum. V rámci zaměření svých aktivit rozvíjí mezinárodní spolupráci, účastní se vytváření mezinárodních konsorcií a sítí, organizuje pracovní setkání. Výzkumné úkoly řeší samostatně i jako spolupracující partner univerzit a dalších výzkumných institucí.

mapa