AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Probíhající
NAKI2-022 Analýza, popis a archivace souborných informací o vlastnostech předmětů kulturního dědictví a využití těchto informací v restaurátorské, konzervátorské a badatelské praxi
Cílem projektu je navržení a vytvoření zařízení a systémů pro dokumentaci a analýzu sbírkových předmětů založené na využití počítačově podporovaných zobrazovacích a dokumentačních metod a praktická demonstrace jejich funkčnosti na digitalizaci tématických skupin předmětů kulturního dědictví. Vytvořené digitální modely sbírkových předmětů budou formou záznamu v databázi doplněny o údaje a poznatky, získané nedestruktivními metodami analýzy (např. informace o vnitřní struktuře, topografii a vzhledu vnějšího povrchu a jeho prvkovém složení), které budou anotovány metaiformacemi. Takto cíleně sdružené informace umožní nejen průběžné monitorování povrchové degradace či zjištění případných vnitřních defektů, ale spolu s dalšími údaji i nové poznatky o vzniku objektu nebo o předchozích konzervátorských či restaurátorských zásazích. Informace obsahového charakteru budou získávány formou analýz běžných v humanitních vědách (historická, archeologická, lingvistická, paleografická aj.). Navrhovaný ryze interdisciplinární projekt vytváří specializovaná zařízení a využívá nástroje sémantické, vizuální, prostorové a kompoziční dokumentace sbírkových předmětů k získání maxima informací využitelných v restaurátorské, konzervátorské a v neposlední řadě i badatelské praxi.

GAČR P105/12/G059 Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích
Projekt se zabývá hodnocením dlouhodobého monitorování vlivů prostředí na vybrané materiály a konstrukce, důsledky pronikání vlhkosti a solí do porézních materiálů, problémy únavy způsobené klimatickým zatížením a metodikou hodnocení materiálů a konstrukcí z hlediska spolehlivosti rizik.


Skončené
NAKI001 Diagnostika poškozování a životnosti objektů kulturního dědictví
Cílem projektu byl vývoj nových přístrojů a sovisejících nedestruktivních a šetrně destruktivních metod diagnostiky historických povrchů a ověření jejich aplikace při průzkumech stavu historických materiálů a konstrukcí i při kontrole kvality a efektivnosti provedených restaurátorských a konzervačních prací.

NAKI002 Poruchy nemovitých památek: znalostní systém pro analýzu, návrh intervencí a prevenci
Cílem projektu je vybudovat znalostní systém pro dokumentaci a analýzu poruch objektů kulturního dědictví, s jehož pomocí bude možné porozumět příčinným vazbám mezi poruchou, vnějším zatížením, materiály a technologiemi stavební památky. Na základě podobnosti stavební konstrukce, použitých technologií a charakteru působících vnějších vlivů umožní vyvinutý softwarový systém indikovat nejpravděpodobnější rizika vzniku nebo dalšího rozvoje poruchy, poskytne možnost srovnání řešené situace s podobnými zadokumentovanými případy a doporučí optimální stavebně-technickou intervenci. Systém poskytne nástroje pro památkáře, správce a majitele historických objektů pro dokumentaci poruch na jejich objektech. Moderní metody umělé inteligence současně zpřístupní uživatelům znalost akumulovanou v korpusu řešených případů poruch a umožní jim tak získat přehled o relevantních technikách preventivních zásahů a rekonstrukcí na základě podobnosti s jeho případem.

NAKI017 Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla.
Hlavním cílem projektu je vypracování technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a její zobecnění. Dílčími cíly projektu jsou monitorování ochranných vrstev mozaiky; materiálový průzkum: hledání vhodných materiálů a technologií pro ochranu středověkého skla (mozaiky, vitráží a archeologického skla) a technologie aplikace ochranných nátěrů a ověření jejich stability.

NAKI027 Jednotný modulární systém dálkového on-line sledování environmentálních charakteristik depozitářů a expozic
Předkládaný návrh projektu je zaměřen na vývoj integrovaného a současně modulárního systému dálkového monitorování předmětů kulturního dědictví prostřednictvím on-line záznamu a zpracování environmentálních charakteristik depozitářů a expozic situovaných v památkových objektech, muzeích, galeriích, archivech nebo knihovnách. Jádrem projektu je vytvoření hardwarové platformy a unifikované datové struktury, jejichž spojení umožní centrální zpracování telemetrických údajů s kontinuálním sledováním normality parametrů, dále doplněné vývojem specializovaných senzorů. Obecným cílem projektu je zvýšení ochrany předmětů kulturního dědictví před působením negativních faktorů, jako např. nevhodnými klimatickými parametry prostředí, přítomností těkavých organických látek (VOC) nebo biologickými škůdci.