AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Rozvoj lidských zdrojů ÚTAM AV ČR (2020 – 2022)

 

Název projektu: Rozvoj lidských zdrojů ÚTAM AV ČR
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016918
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č.: Výzva č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací
Prioritní osa: PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Investiční priorita: IP 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání
Příjemce: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.


Fyzická realizace projektu
Datum zahájení: 1. 2. 2020
Datum dokončení: 30. 9. 2022
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 32


Rozpočet
Celkové zdroje: 3 437 295,00 Kč


Anotace projektu
Mezinárodní spolupráce a úzké personální vazby vzniklé na její bázi jsou v dnešní době nutností pro rozvoj každé výzkumné instituce. V oblasti technických věd a inženýrských aplikací je podmínkou unikátních výsledků sdílení výzkumné infrastruktury a rychlého transferu znalostí v rámci vědecko-technologických platforem. Pro transfer znalostí, udržování stávajících a vznik nových výzkumných konzorcií je výměna pracovníku a jejich přítomnost na hostitelských pracovištích nejefektivnější metodou.

 

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg